Woning van overledene voor te lage prijs verkopen kan paulianeus zijn

Woning van overledene voor te lage prijs verkopen kan paulianeus zijn

8 oktober 2019

De rechtbank vernietigt de koopovereenkomst tussen stiefmoeder en de vennootschap van de bevriende relatie. De vennootschap heeft de woning echter doorverkocht aan een derde. Deze derde was niet op de hoogte van de benadeling van eiser en kocht de woning te goeder trouw. Dit betekent dat deze derde eigenaar blijft. Nu de vernietiging het effect mist, ontstaat er aan de zijde van de stiefmoeder en de bevriende relatie een verplichting tot het vergoeden van de schade van eiser. Het paulianeus handelen van de stiefmoeder en de bevriende relatie wordt namelijk beoordeeld als een onrechtmatig handelen in groepsverband.

De casus

De vader van X is in december 2014 overleden. In zijn testament is de stiefmoeder van X benoemd tot enig erfgename en executeur. De stiefmoeder heeft de nalatenschap beneficiair aanvaard. Verder heeft de stiefmoeder haar executeursbenoeming aanvaard. Zij heeft verklaard dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden van de nalatenschap te betalen.

De stiefmoeder heeft vervolgens de woning van de vader van X voor een koopprijs van € 150.000 verkocht en geleverd aan een vennootschap van een bevriende relatie. Deze vennootschap heeft de woning een paar maanden later doorverkocht voor een bedrag van € 290.000.

X heeft echter een vordering op de nalatenschap van zijn vader. Deze vordering kan niet worden voldaan. X meent dat dit komt omdat de woning van zijn vader voor een te lage prijs is verkocht.

Paulianeus handelen

Een rechtshandeling (zoals een verkoop van een woning) kan teruggedraaid (“vernietigd”) worden als de schuldenaar (in dit geval de stiefmoeder) en de wederpartij (de bevriende relatie van de stiefmoeder) bij het verrichten van de (onverplichte) rechtshandeling wisten of behoorden te weten dat daarvan benadeling van één of meer schuldeisers (in dit geval X) het gevolg zou zijn. Dit wordt paulianeus handelen genoemd  X meent dat er sprake is van zogeheten paulianeus handelen aan de zijde van zijn stiefmoeder en haar bevriende relatie en dat de koop dus moet worden teruggedraaid.

Oordeel rechtbank

Voor het paulianeus handelen is het volgens de rechtbank niet vereist dat de hoogte van de exacte vordering van X bekend is op het moment dat de stiefmoeder de handeling verricht. Het is voldoende dat zij wetenschap heeft van de benadeling van X. De rechtbank acht het vervolgens bewezen dat de stiefmoeder en haar bevriende relatie wisten of behoorden te weten dat X door de verkoop van het huis werd benadeeld. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat er een aanzienlijk verschil zit tussen de verkoopprijs van € 150.000 en de WOZ waarde van € 260.000 die de stiefmoeder zelf had opgegeven aan de notaris.

De stiefmoeder en de bevriende relatie worden door de rechtbank in de gelegenheid gesteld om tegenbewijs tegen dit oordeel te leveren. De stiefmoeder en haar bevriende relatie zijn hier echter niet in geslaagd. Uit de processtukken en verklaringen valt namelijk af te leiden dat de stiefmoeder en haar relatie hebben geweten dat de vordering van X substantieel was en mogelijk niet kon worden betaald uit de nalatenschap. Zij hebben er juist op aangestuurd om de exacte omvang van deze vordering van X niet te (laten) berekenen, zodat stiefmoeder kon verklaren dat de nalatenschap toereikend was om alle schulden te voldoen.

Avinci Advocaten is gespecialiseerd in familierecht.

Afhankelijk van uw situatie, huwelijkse voorwaarden, kinderen, pensioenen overlijden, testament of een eigen onderneming kan de strategie worden bepaald. Uiteraard is het mogelijk om een tijdelijke beslissing te krijgen over voornoemde zaken. U geeft de kleurplaat en wij kleuren hem in.

Buiten echtscheiding zijn er tal van aangelegenheden die zich kunnen voordoen waar wij u kunnen bijstaan. Betaalt u bijvoorbeeld te veel alimentatie; is de boedel nog steeds niet verdeeld, ziet u uw kinderen te weinig of zijn er omstandigheden waardoor uw ex-partner alimentatie moet betalen. Ook hierbij staan wij u graag met raad en daad ter zijde. Hetzelfde geldt voor een (achter)naamswijziging, adoptie of wijziging van het gezag (voogdij) over de kinderen. Bel gerust voor het maken van een afspraak om de mogelijkheden door te nemen.

Bron:Woning van overledene voor te lage prijs verkopen kan paulianeus zijn: BG Legal, Recht.nl, rechtspraak.nl