WETSVOORSTEL COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING ZIEKE WERKNEMERS AANGENOMEN

WETSVOORSTEL COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING ZIEKE WERKNEMERS AANGENOMEN

20 juli 2018

Per 1 juli 2015 zijn er continue veranderingen op gebied van ontslagrecht en het is niet allemaal even duidelijk. Avinci zet op een rijtje wat de belangrijkste wijzigingen zijn en ook hoe je je transitievergoeding kunt berekenen. Het laatste WETSVOORSTEL COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING ZIEKE WERKNEMERS IS AANGENOMEN.
Maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid
Dit wetsvoorstel is bedoeld om tegemoet te komen aan zorgen van werkgevers over zowel de hoge kosten die zij maken in verband met langdurig arbeidsongeschikte werknemers als over de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.
Hiertoe wordt een vergoedingsregeling voor werkgevers van langdurig arbeidsongeschikte werknemers voorgesteld. Ook wordt voorgesteld dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geen transitievergoeding verschuldigd is als in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of regeling namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan voorzieningen zijn getroffen om werkloosheid te beperken of voorzien wordt in een redelijke vergoeding.
Ook combinatie van beide is mogelijk. Anders dan in de huidige situatie hoeft de waarde van dergelijke voorzieningen niet gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding waar een individuele werknemer recht op zou hebben gehad.
De samenvatting is te lezen op:
Het voorstel (TK, 2) is op 5 juli 2018 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.
De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 als hamerstuk afgedaan.
Per 1 juli 2015 zijn er continue veranderingen op gebied van ontslagrecht en het is niet allemaal even duidelijk. Avinci zet op een rijtje wat de belangrijkste wijzigingen zijn en ook hoe je je transitievergoeding kunt berekenen.
 
Nieuwe regeling
Met ingang van 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt en minimaal twee jaar in dienst is recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en de gevolgen daarvan en anderzijds om de transitie van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- bruto en vanaf 1 januari 2016 is dit maximaal € 76.000,- bruto of, indien het jaarsalaris meer bedraagt, één bruto jaarsalaris.
De transitievergoeding is niet verschuldigd indien de werknemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week heeft gewerkt. Daarnaast worden de (halve) dienstjaren die de werknemer voor de 18-jarige leeftijd heeft gewerkt en waarin de arbeidsduur gemiddeld ten hoogste 12 uur per week bedroeg, niet meegeteld in de berekening. De transitievergoeding is evenmin verschuldigd, indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met het of na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.
U kunt hier uw transitievergoeding berekenen. Tot 2020 gelden tijdelijke overgangsmaatregelen voor MKB werkgevers met minder dan 25 werknemers en voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar. In onderstaande berekening wordt hiermee rekening mee gehouden.
Bereken uw transitievergoeding!
Hoe hoog is de transitievergoeding?
De transitievergoeding wordt berekend door het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren
  • De helft van het maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar

 
Transitievergoeding gemaximeerd. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000 of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 76.000
Wie heeft recht op een transitievergoeding?
U ontvangt een transitievergoeding als uw dienstbetrekking eindigt door ontslag na toestemming van UWV, door de kantonrechter of middels wederzijds goedvinden. Ook is de transitievergoeding beschikbaar als een tijdelijk contract eindigt en de werkgever niet verlengt. Verder heeft u recht op de vergoeding als u zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Het dienstverband moet 2 jaar of langer hebben geduurd.
Transitievergoeding tijdig ontvangen
U moet de transitievergoeding binnen 1 maand na afloop van de dienstbetrekking ontvangen. Een vlotte uitkering is noodzakelijk, omdat de mogelijkheid om de kantonrechter te laten beslissen over een geschil over de transitievergoeding, binnen 3 maanden na afloop van dienstbetrekking vervalt. Als de werkgever de transitievergoeding niet tijdig betaalt, is hij wettelijke rente (2%) verschuldigd. U heeft 3 maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om uw transitievergoeding op te eisen, mocht uw werkgever niet willen of kunnen betalen.
Transitievergoeding of hogere kantonrechtersformule?
Om een ontslagprocedure bij UWV of kantonrechter te voorkomen, zal een werkgever ontslag onderling willen regelen. Dit mag, u bepaalt wel zelf of u ermee akkoord gaat. De werkgever “biedt” u dan een HOGERE ontslagvergoeding aan dan de transitievergoeding, bijvoorbeeld de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is globaal 1 maand per gewekt jaar, waar de transitievergoeding begint met 1/3 maand per gewerkt jaar. De exacte hoogte van de ontslagvergoeding wordt onderhandeld tussen werkgever en werknemer.
Indien er niet betaald wordt, onenigheid is of u wilt zeker zijn van uw zaak, schakel dan onze hulp in. Wij hebben veel ervaring en proberen er de beste onderhandeling uit te halen – in uw belang!

 
Bron vermelding: Recht.nl, Eerste Kamer, http://www.transitievergoeding.nl/transitievergoeding-berekenen/
Hoe bereken je je transitievergoeding? WETSVOORSTEL COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING ZIEKE WERKNEMERS AANGENOMEN