Wet normalisering rechtspositie ambtenaren – wees voorbereid!

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren – wees voorbereid!

22 april 2019

In het licht van de naderende Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is het voor overheidswerkgevers goed nieuws dat de Rechtbank Limburg heeft geoordeeld dat ambtelijke dienstjaren niet meetellen bij het berekenen van de transitievergoeding. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat hieraan heeft bijgedragen dat de medewerker in kwestie al een financiële compensatie had ontvangen. In onderstaand artikel behandelt Avinci Advocaten de nieuwe feiten waar u rekening moet houden inzage de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) Lees hier meer.

Avinci Advocaten heeft ook een tak consultancy voor lagere en hogere overheidsinstellingen, semi publieke rechterlijke instellingen. De focus ligt daarbij veelal op arbeidsverhoudingen bij de overheid, hervormingen van de publieke sector, contracten en hervormingen waarbij wij een kritisch en analytisch overzicht bieden op juridisch en rechterlijk niveau.

Verzoek om schadevergoeding. Geen sprake van buitensporige omstandigheden. Verweerder is niet schadeplichtig jegens verzoeker op grond van een schending van de zorgplicht. Berichtgeving op intranet onrechtmatig. Onnodige aantasting van eer en goede naam van verzoeker. Geen onrechtmatig handeling van de zijde van verweerder door publicatie in een dagblad. Nu verweerder op één punt onrechtmatig jegens verzoeker heeft gehandeld, is hij gehouden de schade te vergoeden, voor zover hem die schade kan worden toegerekend. Niet gebleken dat verzoeker ten gevolge van de berichtgeving op intranet materiële schade lijdt die voor vergoeding in aanmerking dient te komen. Er bestaat geen grond voor een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding. Afwijzing verzoek om schadevergoeding.

De Raad volgt de staatssecretaris in het standpunt dat de bij appellant aanwezige psychische klachten, op grond van de beschikbare medische informatie niet in zodanig verband kunnen worden gebracht met de uitoefening van de militaire dienst, dat dienstverband wordt aangenomen.

Salva Mehtash 98
Internationale handel en overname
Naast actuele kennis van wet- en regelgeving en jurisprudentie, verdiepen wij ons uitvoerig in een aantal specifieke marktsectoren waarin onze zakelijke cliënten actief zijn. Wij zijn nieuwsgierig en gedreven en onze advocaten hebben in deze sectoren kennis en ervaring opgebouwd. Wij kennen de sectoren door de werkzaamheden die wij daarvoor verrichten.
Multidisciplinair team
Wanneer uw zaak meerdere rechtsgebieden bestrijkt, betrekken wij collega’s uit andere relevante vakgebieden en stellen wij een multidisciplinair team samen. Denk daarbij aan fusies en overnames of herstructeringen. De multidisciplinaire teams combineren verschillende juridische specialisaties met kennis van de markt van specifieke groepen cliënten of op een sector in de markt. Zo bent u dus altijd verzekerd van doeltreffende, snelle en kostenefficiënte dienstverlening.
Consulting
Advocaat Arthur Hansen adviseert klanten als Senior Legal Business Consultant. In overleg met de klant verricht hij legal checks op diverse contracten en is gespecialiseerd in fusies en overnames.  Door onze efficiënte juridische toepassingen wordt de transactiepraktijk echt accurater en economische. Tevens contract management, arbeidsrecht en corporate housekeeping vallen onder de specialiteiten van Avinci Advocaten.  Arthur Hansen ontvangt u graag op zijn kantoor, op het mooiste stukje van Rotterdam, namelijk de Maasboulevard. Recht tegenover de Willemsbrug kunnen we discreet en voortvarend alle zaken doornemen.
English:
Avinci law is specialised in consulting government and Dutch communities and municipalities and has wide experience in consulting European Parliament in Brussels, Government of Aruba and embassy and consulates in The Hague.
If you are looking for a consultant specialised in governmental issues, Government Agencies or Judicial Institutions please don’t hesitate to contact us and ask for Mr. Hansen.

CONTACT:

  •                Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
  •                010 4777755
  •                010 4780909
  •                info@avinci.nl
  •                www.avinci.nl

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren – wees voorbereid!