WERKBARE WERKDAGEN EN ONWERKBARE WERKDAGEN: DE KORTINGSREGELING

WERKBARE WERKDAGEN EN ONWERKBARE WERKDAGEN: DE KORTINGSREGELING

27 maart 2019

WERKBARE WERKDAGEN EN ONWERKBARE WERKDAGEN: DE KORTINGSREGELING

Bij aannemingsovereenkomsten is het gebruikelijk om een termijn overeen te komen binnen welke het werk opgeleverd dient te worden. Deze termijn wordt doorgaans uitgedrukt in ‘werkbare werkdagen’. Bij overschrijding van het aantal overeengekomen werkbare werkdagen geldt meestal per kalenderdag een korting op de verschuldigde aannemingssom. Maar wat wordt verstaan onder (on)werkbare werkdagen?

Paragraaf 42 UAV 2012

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012) is een veel gebruikte regeling om de verhouding tussen opdrachtgever en aannemer vorm te geven. In paragraaf 42 van de UAV 2012 is de kortingsregeling neergelegd. Hierin is bepaald dat bij overschrijding van het aantal werkbare werkdagen een korting kan worden vastgelegd in de aannemingsovereenkomst. Als geen kortingsbedrag wordt vastgelegd, is een korting van € 60,– per (kalender)dag van toepassing.

Werkbare werkdagen

Het begrip werkbare werkdagen is op te splitsen in twee onderdelen; ‘werkbaar’ en ‘werkdagen’.

Wat wordt in de UAV 2012 onder werkdagen verstaan? Aangenomen wordt dat werkdagen alle kalenderdagen betreffen behalve weekenden, officiële feestdagen, vrije dagen die krachtens de cao zijn voorgeschreven en vakantiedagen (paragraaf 1 lid 1 UAV 2012).

Wanneer duidelijk is wat verstaan wordt onder werkdagen, komt de vraag in beeld wanneer deze werkdagen als werkbaar te beschouwen zijn. Ervan uitgaande dat een werkdag uit acht uren bestaat – en een halve werkdag uit vier uren – wordt een werkdag als onwerkbaar beschouwd wanneer vier – respectievelijk twee – uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer (paragraaf 8 lid 2 UAV 2012). Hierbij moet onder andere worden gedacht aan weersomstandigheden (neerslag, wind en vorst).

Avinci Advocaten is gespecialiseerd in bouwrecht en vastgoedrecht. Vraag naar Arthur Hansen

Oudehoofdplein 4

3011 TM Rotterdam
info@avinci.nl 010 4777755
Routebeschrijving

Bron: Raad van Arbitrage en Recht.nl