Wat is de taak van de behandelend arts?

Wat is de taak van de behandelend arts?

28 maart 2019

Wat is de taak van de behandelend arts?

Een man werd verwezen naar een revalidatiecentrum vanwege chronische rugklachten. Zijn hoofdbehandelaar was een psychotherapeut. In deze uitspraak zet het Centraal Tuchtcollege nog eens uiteen wat de regietaak van een hoofdbehandelaar behelst. Zo moet deze het centrale aanspreekpunt zijn voor de patiënt.

Het gaat in deze zaak om het volgende:
Op 14 januari 2016 heeft klager zich na verwijzing door zijn behandelend orthopeed voor bestrijding van zijn chronische rugklachten aangemeld bij de instelling. Klager heeft na zijn aanmelding bij de instelling een intakeprocedure doorlopen. Deze intakeprocedure omvatte onder meer een intakegesprek fysiotherapie en intakegesprekken psychologie.
Op 29 januari 2016 heeft klager een toestemmingsformulier ondertekend waarmee hij toestemming verleende aan 1) het behandelteam van de instelling, 2) de verwijzer (huisarts, bedrijfsarts of specialist) en 3) de huisarts (indien geen verwijzer) om onderling relevante informatie over klagers behandeling uit te wisselen.
Verweerder was werkzaam bij de instelling en in zijn hoedanigheid van psychotherapeut aangewezen als klagers hoofdbehandelaar.
Op 9 februari 2016 heeft verweerder met klager een adviesgesprek gevoerd, waarbij zowel verweerder als klager het behandelplan van klager hebben ondertekend. In dat behandel-plan staat onder ‘Inleiding’ onder meer: “De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor het gehele behandeltraject.” Voorts staan in het behandelplan onder meer de DSM IV classificatie en de behandeldoelen.

Het standpunt van klager en de klacht
Klager verwijt verweerder dat hij:
1) zijn taak als hoofdbehandelaar niet serieus heeft genomen doordat:
a. hij door klager ingediende klachten tegen behandelaren die onder zijn
verantwoordelijkheid vallen niet serieus heeft behandeld;
b. hij belangrijke e-mailberichten van klager niet heeft beantwoord;
c. klager hem na het intakegesprek nooit meer gezien of gesproken heeft;
d. hij het door klager verstrekte medisch dossier niet aan de fysiotherapeut ter
beschikking heeft gesteld;
e. hij geweigerd heeft de onjuiste en belastende eindrapportage over klager aan
te passen;
f. hij de onjuiste eindrapportage over klager zonder klagers toestemming heeft
doorgestuurd, klager zijn blokkeringsrecht heeft ontnomen en daarmee klagers privacy heeft geschonden;
2) intimiderend tegen klager heeft opgetreden tijdens het intakegesprek.
4. Het standpunt van verweerder
Verweerder is van mening dat hem met betrekking tot de behandeling van klager geen tuchtrechtelijk verwijt treft, nu hij zeer zorgvuldig is geweest in zijn afwegingen, overleg en contacten met klager en de zorg voor klager. Verweerder heeft – kort weergegeven – nog het volgende naar voren gebracht.
Ad 1a) Klager heeft geen onvrede geuit tijdens het eindgesprek op 29 juli 2016 met de fysiotherapeut en de psycholoog. Tijdens het multidisciplinair eindoverleg op 25 juli 2016 is wel gesproken over klagers onvrede over de fysiotherapeut, maar verweerder was toen wegens vakantie afwezig. Zijn taken werden toen waargenomen door een collega hoofdbehandelaar. Het beoordelen van het functioneren van de verschillende behandelaren was geen taak voor verweerder als hoofdbehandelaar. Verweerder heeft tijdens klagers behandeling nooit signalen ontvangen over klagers onvrede over de fysiotherapeut.

Avinci Advocaten begeleiden veel zaken in de gezondheidszorg. Wilt u weten waar u aan toe bent? Wij begeleiden zowel patient als behandelend arts.

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures.

bron: Medischcontact.nl en Tuchtrecht.nl)