Wat doen we met het huis in Zuid Frankrijk bij een echtscheiding?

Wat doen we met het huis in Zuid Frankrijk bij een echtscheiding?

26 maart 2021

Wat doen we met het huis in Zuid Frankrijk bij een echtscheiding? Dit en andere zaken rondom de perikelen van een pensioensopbouw, verkeerde verdeling inboedel, faillissement of een hoge aanslag plus zes goede tips in geval van een eigen onderneming en echtscheiding.
In de volgende casus biedt de Hoge Raad duidelijkheid over afgekocht pensioen na echtscheiding:
In deze zaak had een man zijn ouderdomspensioen gebruikt om een huis in Frankrijk te kopen. Hij voerde in een echtscheidingsprocedure aan dat hij zijn geïnvesteerde geld terug wilde hebben. De Rechtbank en het Hof gaven hem geen gelijk; de Hoge Raad uiteindelijk wel. Waarom besloot de Hoge Raad het bedrag volledig aan de man toe te kennen, in tegenstelling tot de Rechtbank en het Hof?

Het hof heeft zijn oordeel over de geïnvesteerde afkoopsom (in rov. 24 bepaald op een bedrag van € 64.593,–) als volgt gemotiveerd:
“26. (…). Volgens vaste rechtspraak hangt het antwoord op de vraag of een goed op de voet van artikel 1:94 lid 3 BW op enigerlei wijze aan een der echtgenoten is verknocht en, zo ja, in hoeverre die verknochtheid zich ertegen verzet dat het goed in de gemeenschap valt, af van de aard van dat goed, zoals deze aard mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald. Sprake is van een aan de man toegekende afkoopsom van ouderdomspensioen. In de Pensioenwet wordt ouderdomspensioen gedefinieerd als een geldelijke uitkering, die vast of variabel is, voor de werknemer of de gewezen werknemer bij wijze van inkomensvoorziening bij ouderdom (artikel 1). Bij de beantwoording van de vraag of deze afkoopsom in de huwelijksgemeenschap valt, moet naar het oordeel van het hof – in navolging van de jurisprudentie van de Hoge Raad over aanspraken op een stamrechtuitkering (vgl. Hoge Raad 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1293) – een onderscheid worden gemaakt tussen het deel van de afkoopsom dat ziet op vervanging van de pensioenaanspraken over de periode vóór en dat deel van de afkoopsom dat ziet op de vervanging van de pensioenaanspraken na ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Dat laatste deel van de afkoopsom valt naar het oordeel van het hof niet in de gemeenschap. Het hof kan op basis van de overgelegde stukken en de standpunten van partijen niet vaststellen of en in hoeverre dat het geval is. Voor dat deel van de afkoopsom dat ziet op pensioenaanspraken na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap en dat derhalve verknocht is, geldt dat de man dit heeft geïnvesteerd in de woning in Frankijk, waarvan niet ter discussie staat dat die woning gemeenschappelijk is, waardoor er op grond van artikel 1:95 lid 2 BW een vergoedingsrecht (reprise) van de man is ontstaan op de gemeenschap. Nu het vergoedingsrecht is verkregen voor 1 januari 2012 geldt dat de man een nominaal vergoedingsrecht heeft op de gemeenschap. Het vergoedingsrecht is een schuld van de gemeenschap die door ieder van partijen voor de helft moet worden gedragen. Nu het hof de hoogte van dit vergoedingsrecht niet kan vaststellen, zal de grief van de man worden verworpen en zal het hof de bestreden beschikking bekrachtigen (…).”
Middel I klaagt onder meer dat het hof ten onrechte het door de man gepretendeerde vergoedingsrecht heeft bepaald op een bedrag van € 64.593,– in plaats van € 64.953,–. Deze klacht is gegrond. Het door het hof genoemde bedrag berust klaarblijkelijk op een vergissing.
Wilt u meer lezen? Click dan hier!
Een tweede casus met een hoge aanslag door verkeerde verdeling boedel bij scheiding

Partneralimentatie in hoger beroep
Spreken een man en vrouw in het kader van hun echtscheiding af dat de vrouw de woning toebedeeld krijgt en de man in ruil daarvoor een gedeelte van het pensioen van de vrouw ontvangt, dan vindt pensioenverrekening door de vrouw plaats en leidt dat bij haar fictief tot ontvangst van een in box 1 belaste periodieke uitkering ter vervanging van pensioen.
Wat als er alleen maar schulden zijn?
In 2010 was de echtscheiding uitgesproken door de rechtbank van een man en een vrouw. In het echtscheidingsconvenant kwamen de man en de vrouw onder meer een verdeling overeen van de boedel. Tot de boedel behoorde de echtelijke woning. De man en de vrouw hadden gedurende hun huwelijk pensioenrechten opgebouwd. De vrouw kreeg de woning toebedeeld en werd daardoor overbedeeld. De partijen wilden dit compenseren door verrekening van een gedeelte van de pensioenrechten van de vrouw aan de man.
pexels-photo-789703
In geschil is of de inspecteur het belastbaar inkomen uit werk en woning van de vrouw terecht heeft verhoogd met het door haar aan de man toebedeelde pensioen. Het hof oordeelde dat de vrouw en haar ex-echtgenoot zijn overgegaan tot pensioenverrekening. Hierbij heeft de vrouw een deel van haar pensioenaanspraken afgestaan in ruil voor het aan haar toebedelen van het woonhuis. Volgens het hof hadden de vrouw en haar echtgenoot hiermee feitelijk een situatie gecreëerd waarin de pensioenaanspraken, die niet behoorden tot de huwelijksgoederengemeenschap, worden uitgeruild met een woonhuis, dat wel behoort tot de huwelijksgoederengemeenschap. De vrouw is daarmee overgegaan tot pensioenverrekening en dit leidt tot een te belasten periodieke uitkering bij de vrouw. Het hof handhaafde de navorderingsaanslag van de vrouw.

Hoge aanslag door verkeerde verdeling boedel bij scheiding

Scheiden en pensioen in eigen beheer

Het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen in eigen beheer zult u met uw ex-partner moeten delen wanneer jullie uit elkaar gaan. Tenzij in de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat dit pensioen buiten de verdeling valt of u samen andere afspraken maakt. Het ligt voor de hand dat uw ex-partner voor zijn of haar pensioen niet afhankelijk wil zijn van de toekomstige ontwikkelingen van uw bedrijf en de door de Pensioen-BV behaalde beleggingsresultaten. Vandaar dat vaak gevraagd wordt om het pensioen voor de ex-partner af te storten bij een verzekeraar.
De reservering op de balans is niet altijd een reëel gevulde spaarpot. Vaak is het geld gebruikt in het bedrijf, bijvoorbeeld voor investeringen. Het kan dus heel lastig zijn om ineens een flink bedrag bij een verzekeraar te moeten afstorten.
Hoge aanslag door verkeerde verdeling boedel bij scheiding

Waardering pensioen in eigen beheer

Daarnaast is het nog de vraag welk bedrag moet worden afgestort bij de pensioenverzekeraar. Het nemen van de helft van de reservering is niet toereikend. Aan de hand van de pensioenbrief en de pensioenberekening is te berekenen welk bedrag afgestort moet worden.
 Wat als er alleen maar schulden zijn?

Wat nu als het geld niet in de onderneming aanwezig is

Als de BV de middelen niet heeft om af te storten en niet aan geld kan komen, kunnen andere afspraken gemaakt worden tussen de partners. Bijvoorbeeld dat afstorting op een later tijdstip plaatsvindt. Of dat het pensioen wordt verrekend met een lijfrente of ander vermogen. De Scheidingsplanner kan u adviseren wat in uw geval de beste oplossing is voor beide partners.

Avinci Advocaten heeft speciaal voor scheidingen een site opgericht waar specifiek gekeken wordt naar zaken mbt pensioensverdeling, eigen bedrijf, waarde van de onderneming, stamrecht en nog vele zaken die ter spraken komen in geval van conflicten, scheidingen of uit elkaar gaan. kijk voor meer info op: http://www.echtgescheiden.nl/eigen-bedrijf/
Voor iedereen met een eigen onderneming of inkomsten geeft Echtgescheiden.nl geeft zes zaken waar aanstaande exen op moeten letten.
Zes tips bij een echtscheiding met eigen onderneming!
Wanneer u en/of uw ex-partner een eigen onderneming heeft, kan dit de scheiding lastiger maken. De scheiding zou zelfs de continuïteit van het bedrijf in gevaar kunnen brengen als de ondernemer de ex-partner moet uitkopen. Daarom is het belangrijk de zaken rond uw scheiding en uw eigen bedrijf goed te regelen.
Gevolgen scheiding voor uw bedrijf
De volgende zaken moet u duidelijk hebben, als u de gevolgen van uw scheiding voor uw bedrijf in beeld wilt krijgen:
– Valt het bedrijf onder het te verdelen vermogen
– Valt uw bedrijf of de winstreserve onder het te verrekenen vermogen
– Wat is uw onderneming waard
– Is het mogelijk samen uw onderneming voort te zetten
– Willen en kunnen u en uw ex-partner samen in de onderneming blijven werken
– Is het pensioen in eigen beheer opgebouwd
– Is de onderneming gestart met een gouden handdruk
– De diverse onderwerpen zijn verder uitgediept. Klik op de link of zie het linkermenu voor verdere informatie.
Verdelen of samen voortzetten?
Moeilijke vraag. Het hangt sterk af van de vraag of u nog samen door een deur kunt. En dat ook in de toekomst nog kunt. Ook als de andere partner een nieuwe relatie krijgt..
– Eigen onderneming samen voortzetten na scheiding: Soms is het mogelijk om samen met uw ex-partner het bedrijf voort te zetten.
– Niet uitkopen, maar belang houden: Soms is het zelfs verstandig om de onderneming samen voort te zetten. Als de ondernemer de ex-partner moet uitkopen, of andersom, kan de afkoopsom het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. Vaak geldt er ook: geen onderneming, dus geen inkomen. Hierdoor kan een ondernemer ook geen alimentatie betalen.
– Afspraken maken: Als u ervoor kiest samen de onderneming voort te zetten, dient u hier wel goede afspraken over te maken. Het kan nu heel goed gaan met het bedrijf, maar dat is natuurlijk geen garantie dat dit in de toekomst ook zo is. Het is heel vervelend als u via het bedrijf voor de schulden van uw ex-partner opdraait.
Verdelen of verrekenen?
De eigen onderneming kan onderdeel zijn van het gemeenschappelijk vermogen. De waarde van het bedrijf moet dan ook verdeeld worden. Maar ook als het bedrijf het eigendom is van één van beiden, kan de waarde van de onderneming een rol spelen bij de scheiding, bijvoorbeeld als er een verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen.
Waarde van de onderneming
Het vaststellen van de waarde van een onderneming is een van de moeilijkste dingen die er is. Er is veel discussie mogelijk over de waardering van de activa, stille reserves en goodwill. De waardering kan ook vanuit een andere insteek worden gedaan: wat levert het bedrijf voor rendement op en wat is de verwachting van het toekomstige rendement. Belangrijk is om goede afspraken te maken over de waardering van de onderneming. U kunt uiteraard de accountant van het bedrijf vragen om een eerste inschatting van de waarde te maken. Maar in veel gevallen is het raadzaam een onafhankelijk bedrijfswaardeerder in te schakelen. Ga naar pagina Waarde van de onderneming.
Waarde verdelen
Wanneer u het erover eens bent, wat de waarde van het bedrijf is, moet u nog overeenstemming bereiken hoe u die waarde verdeelt. De waarde is vaak niet in contant geld beschikbaar op de bankrekening van het bedrijf. Het kan dus lastig zijn om de andere partner te betalen, zonder de continuïteit van de onderneming in gevaar te brengen.
Pensioen in eigen beheer
Een ander aandachtspunt is het verdelen van het pensioen als één van u beiden als ondernemer het pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd en niet heeft ondergebracht bij een verzekeraar. Het voortbestaan van het bedrijf kan in gevaar komen als u als ondernemer het deel van uw pensioen waar uw ex-partner recht op heeft, moet uitbetalen aan uw ex-partner. Veelal is dit pensioen niet in contact geld beschikbaar op de bankrekening van het bedrijf. Zie onze pagina! Er zijn diverse alternatieven die u kunt overwegen:
Het pensioen nog een bepaalde periode in het bedrijf laten, tot er meer financiële ruimte is
Het pensioen verrekenen door middel van een lijfrente
Het pensioen verrekenen met vermogen, bijvoorbeeld: de ondernemer houdt het pensioen, de
partner houdt de overwaarde van het huis.
Fiscus en eigen onderneming
Er zijn ook nogal wat fiscale haken en ogen bij het verdelen van de waarde van de onderneming en het verdelen van een pensioen in eigen beheer. Hoe één en ander voor u uitpakt, is helemaal afhankelijk van uw omstandigheden. Het is raadzaam hier met een ervaren advocaat naar te kijken. Bij Avinci Advocaten bent u aan het juiste adres!
Cd van jou, cd van mij
Niet alleen het inkomen, ook de boedel moet netjes worden verdeeld. De regels rond trouwen zijn dit jaar veranderd, maar voor veel stellen zal gelden dat ze in algemene gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Dat betekent dat alles van beide partners is. Oók zaken die vóór het huwelijk zijn opgebouwd, zoals een onderneming. En óók schulden, zelfs als de ene partner die voor de ander verborgen heeft gehouden.
Verknochte goederen, zoals juwelen en sommige erfenissen, vallen buiten de gemeenschap van goederen. ’Verknocht zijn’ betekent dat een bepaald object op een bijzondere wijze aan een van de echtelieden verbonden is.
Voor al het overige is het een kwestie van een lijst maken, de waarde bepalen, en uitmaken of de verdeling zo eerlijk is. Verschillen kunnen met een vergoeding in geld worden bijgelegd. De uiteindelijke verdeling komt in het echtscheidingsconvenant, en dat moet door de rechter worden goedgekeurd.
Het Huis
Een eigen woning hoort – bij huwelijken tot en met 31 december 2017 – automatisch tot de gemeenschap van goederen. Dat betekent dat er bij een echtscheiding ook rekening mee moet worden gehouden: de woning moet worden verkocht (en de opbrengst verdeeld), of de partner die er blijft wonen moet de ander uitkopen.
Als het huis onder water staat en met een restschuld wordt verkocht, wordt die schuld ook weer onder beide partners verdeeld.
Voor het fiscale gedeelte van diezelfde eigen woning hanteert de Belastingdienst de ’echtscheidingsregeling’. Zo lang de echtscheidingsprocedure loopt, maar maximaal twee jaar, kan de eigen woning als hoofdverblijf van beide exen blijven gelden. Dat betekent dat ook de vertrokken partner nog recht houdt op de hypotheekrente en dat hij of zij eigenwoningforfait moet blijven betalen.
Is de vertrokken partner na twee jaar nog steeds formeel eigenaar van de gezamenlijke woning, dan gaan de woning en de hypotheekschuld automatisch naar box 3 van zijn of haar aangifte. Oftewel: vermogensrendementsheffing betalen.
Toeslagencircus
Een lager inkomen na een scheiding betekent ook dat minstens een van de twee ex-partners recht krijgt op een (hogere) huur- en/of zorgtoeslag. Maar opgepast: het gaat allemaal net iets anders dan je zou denken.
Als beide ex-partners na de scheiding hetzelfde blijven verdienen, is de berekening rechttoe-rechtaan. Tot aan de datum van de scheiding geldt het gezamenlijke inkomen als toetsingsbedrag, daarna de losse inkomens.
Maar wat als de ene ex-partner zich na de scheiding op zijn of haar werk stort en meer gaat verdienen? Dan heeft dat gevolgen voor de ander. Want voor toeslagen geldt het jaarinkomen als criterium.
Dus komt de Belastingdienst na afloop van het jaar met een verrekening: het toetsingsinkomen van vóór de scheiding is door de inkomenstoename ná de scheiding hoger geworden. En dus wordt de toeslag waarop de ’arme’ ex-partner recht heeft, ook iets lager. In veel gevallen betekent dat terugbetalen.
Op deze uitzondering is ook weer een uitzondering gemaakt: de 10%-regeling is dit jaar terug van weggeweest. Als de meest verdienende ex-partner zijn inkomen na de scheiding met 10% ziet stijgen, kan de andere ex aan de fiscus vragen om dat inkomen niet meer mee te tellen bij het berekenen van de toeslag.
Van minder leven
Een echtscheiding betekent vaak een daling van de koopkracht – in sommige gevallen als gezegd met wel 25%. Met zo’n forse stap achteruit ontkom je er niet aan om je financiële zaken opnieuw in te richten.
Kijk goed naar je uitgavenpatroon, past dat nog wel bij je lagere inkomen? Welke zaken kun je missen? En heb je in deze nieuwe omstandigheden misschien wel recht op toeslagen, tegemoetkomingen en andere regelingen voor lage inkomens? Bij dat laatste kunnen websites als Berekenuwrecht.nl zeer behulpzaam zijn.
Denk bij ondersteuning voor minima niet alleen aan de zorg- of huurtoeslag, maar bijvoorbeeld ook aan gemeentelijke kortingspassen zoals de Ooievaarspas in Den Haag of de U-Pas in Utrecht.
Pensioen
Bij echtscheidingen wordt – terecht – veel gepraat over de boedel en de eventuele kinderen, maar het pensioen is minstens zo belangrijk. Binnen twee jaar na de scheiding moet het pensioenfonds op de hoogte worden gebracht. Dan moeten de ex-partners ook laten weten hoe ze de oudedagsvoorziening willen verdelen.
De vuistregel is: van al het pensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd, krijgen beide exen de helft. Maar de ex-partners kunnen ook tot een andere verdeling komen, bijvoorbeeld 60% voor de een en 40% voor de ander. Een derde optie is het converteren van één pensioen naar twee pensioenen.
Conversie betekent dat beide ex-partners hun eigen pensioen krijgen, en daarvoor niet meer van elkaar afhankelijk zijn. Handig bij een groot leeftijdsverschil: ieder krijgt pensioen op zijn of haar eigen pensioenleeftijd, en de jongste partner hoeft niet meer op de oudste te wachten met alleen een AOW-uitkering.
Pensioenconversie moet worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Dat betekent automatisch dat beide ex-partners er toestemming voor moeten geven. Terugdraaien van conversie is onmogelijk.
Echtgescheiden.nl is een onderdeel van Avinci Advocaten en geheel gespecialiseerd in complexe echtscheidingen.
Over een huwelijk denken mensen vaak goed na. Het is ook niet niks: elkaar trouw beloven in goede tijden en slechte tijden, totdat de dood u scheidt. Maar soms eist de tijd zijn tol en blijkt het leven sterker dan de leer en is een huwelijk niet te redden.
Ook over een scheiding denken mensen vaak goed na. Het is immers niet niks om wat aanvankelijk een droom leek op te geven. Maar anders dan bij een huwelijk weten veel mensen niet zo goed wat ze moeten nadat ze het besluit hebben genomen dat hun huwelijk niet meer te redden is.
Zes tips bij een echtscheiding met eigen onderneming!
Partneralimentatie, rechtsstrijd, hoger beroep, Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, alimentatiegerechtigde.
Bron:

Hoge aanslag door verkeerde verdeling boedel bij scheiding, Taxence.nl

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

LINKED IN

Lees hier verder over #bouwrecht #huurrecht #vastgoedrecht

navorderingsaanslag, pensioenaanspraken, woonhuis, inboedel, scheiding, huwelijksgoederengemeenschap, geschil, echtscheidingsconvenant