Wanneer gebruikt u de arbitrageclausule?

Wanneer gebruikt u de arbitrageclausule?

26 oktober 2020

De Rechtbank Rotterdam heeft een uitspraak gedaan waarin de vraag aan de orde kwam of partijen arbitrage waren overeengekomen. De keuze voor arbitrage was opgenomen in algemene voorwaarden (in casu de Fenexvoorwaarden). Partijen zijn zich vaak niet voldoende bewust van het in de voorwaarden opgenomen arbitraal beding en de vereisten die daaraan worden gesteld. Dit brengt onnodige kosten en risico’s met zich mee. Wanneer gebruikt u de arbitrageclausule? Avinci Advocaten geeft u in onderstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, SVA.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

Wanneer gebruikt u de arbitrageclausule?

De eisende partij in deze zaak, VCK Logistics Oceanfreight B.V. (VCK) is opgetreden als logistiek dienstverlener. De gedaagde partij, Marlo Expeditie B.V. (Marlo) is gespecialiseerd in wegvervoer. VCK heeft Marlo ingeschakeld om vier zendingen zonnepanelen te vervoeren naar Duitsland. Een van de zendingen komt niet aan op de plaats van bestemming. De lading blijkt verduisterd te zijn. VCK start een procedure bij de rechtbank Rotterdam en vordert dat de rechtbank voor recht zal verklaren dat Marlo aansprakelijk is voor de schade van het verlies en dat aldus Marlo de schade dient te betalen.

Marlo voert verweer en beroept zich op de onbevoegdheid van de rechtbank. Zij stelt dat de rechtbank niet bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen vanwege het in artikel 23 lid 1 van de Fenexvoorwaarden neergelegde arbitraal beding, dat volgens haar van toepassing is. Aan de toepasselijkheid van het arbitraal beding legt Marlo ten grondslag dat Marlo en VCK uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat Marlo steeds zou optreden als expediteur en dat op hun contractuele relatie de Fenexvoorwaarden van toepassing zouden zijn. Daarnaast stelt Marlo dat zij op haar facturen ook steeds naar de Fenexvoorwaarden heeft verwezen en het daarin opgenomen arbitraal beding.

De keuze voor arbitrage moet zijn vastgelegd in een overeenkomst en deze overeenkomst tot arbitrage moet worden bewezen door een geschrift (artt. 1020 en 1021 Rv.). Daarvoor is voldoende (a) een geschrift dat in arbitrage voorziet of (b) een geschrift dat verwijst naar algemene voorwaarden waarin de keuze voor arbitrage is opgenomen. In beide gevallen moet het geschrift door of namens de wederpartij uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn aanvaard.

De conclusie is dat u zich bewust moet zijn van mogelijke arbitrale bedingen in algemene voorwaarden (of u nu de gebruiker bent of de wederpartij). Als u arbitrage overeen wenst te komen kan een arbitraal beding in algemene voorwaarden alleen tot effectieve toepassing komen als aan het bewijsvoorschrift van art. 1021 Rv. is voldaan. Het advies is om de algemene voorwaarden standaard in uw overeenkomsten, offerte of orderbevestigingen op te nemen met een vermelding van het in de algemene voorwaarden opgenomen arbitraal beding. Daarnaast is het raadzaam de betreffende algemene voorwaarden als bijlage mee te sturen, dan kan er over uw bedoelingen weinig discussie ontstaan. Nog beter is het als u dit geschrift dan getekend terug krijgt.

Als u geen arbitrage overeen wenst te komen, dan moet u erop bedacht zijn dat er in algemene voorwaarden een arbitraal beding opgenomen kan zijn en dat u daaraan ook gebonden bent als er in een geschrift (offerte, orderbevestiging, e-mail, etc.) naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen. U kunt er dan voor kiezen om de hele set voorwaarden nadrukkelijk van de hand te wijzen, of enkel aangeven dat u geen arbitrage wenst overeen te komen. In dat laatste geval bent u wel gebonden aan de algemene voorwaarden, maar niet aan het daarin opgenomen arbitraal beding.

Als ondernemer maakt u afspraken met een handelspartner over leveringen, samenwerking of de automatisering van uw bedrijf. Bij al dergelijke contracten kan Avinci Advocaten u van dienst zijn. Niet alleen kunnen wij meedenken over de inhoud van de afspraken die u contractueel wil vastleggen en zoveel mogelijk valkuilen ontwijken, soms is ook de vorm waarin de contractuele afspraken worden gegoten van belang en geeft de wet verplicht aanvullende regels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de agentuurovereenkomst en de financial lease overeenkomst. Avinci Advocaten helpt u problemen te voorkomen en de afspraken die u heeft gemaakt eenduidig op papier te zetten.

In veel gevallen worden algemene voorwaarden gebruikt als aanvulling op deze afspraken, de spreekwoordelijke “kleine letters”. Met de juiste algemene voorwaarden kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat de algemene voorwaarden met veel zorgvuldigheid en aandacht worden opgesteld en gelezen. Avinci Advocaten kan u daarin adviseren door de algemene voorwaarden te toetsen en zonodig aan te passen of zelf op te stellen.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen met uw contractspartner, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, AvdW.nl Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Wanneer gebruikt u de arbitrageclausule?