Voorwaarden aan gemeenschappelijk videobewakingssysteem in appartementencomplex

Voorwaarden aan gemeenschappelijk videobewakingssysteem in appartementencomplex

4 februari 2020

Voorwaarden aan gemeenschappelijk videobewakingssysteem in appartementencomplex

Het is niet in strijd met Europese regels om in een gemeenschappelijk appartementencomplex een videobewakingssysteem op te zetten, als het doel daarvan is om de veiligheid en de bescherming van personen en goederen te waarborgen, mits de plaatsing van het systeem voldoet aan vereisten van evenredigheid en subsidiariteit. Niettemin moet worden nagegaan of er minder vergaande maatregelen mogelijk zouden zijn, zoals het alleen op bepaalde tijdstippen aanzetten van het bewakingssysteem en het onscherp maken of blokkeren van beelden die zijn opgenomen in ruimten waar de bewaking niet noodzakelijk is.

TK woont in een appartement, waarvan hij eigenaar is, in gebouw M5A. Op verzoek van bepaalde mede-eigenaren van dat gebouw heeft de vereniging van eigenaars tijdens een algemene vergadering van 7 april 2016 besloten om bewakingscamera’s in het gebouw te installeren. TK heeft zich tegen de installatie van dit videobewakingssysteem verzet, omdat dit een schending van het recht op eerbiediging van het privéleven zou vormen. Uiteindelijk heeft hij hierover ook geprocedeerd. In verband hiermee heeft de nationale rechter een aantal uitlegvragen voorgelegd aan het HvJ.

In het bijzonder wil de verwijzende rechter weten of de installatie van het videobewakingssysteem evenredig is ten aanzien van het nagestreefde doel in het licht van art. 6 lid 1 onder c en 7 onder f van richtlijn 95/46, gelezen in het licht van art. 7 en 8 Hv. Het Hof brengt daarbij in herinnering dat bewaking met behulp van video-opnamen van mensen die doorlopend worden vastgelegd, te weten op een harde schijf, geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens vormt in de zin van de richtlijn. De richtlijn bevat een uitputtende lijst van gevallen waarin de verwerking van persoonsgegevens als rechtmatig kan worden aangemerkt. Bovendien geldt de eis van een gerechtvaardigd belang voor de verwerking, de noodzakelijkheid van de verwerking voor de behartiging van dat belang en een afweging tussen dit belang en de fundamentele rechten en vrijheden van de bij de gegevensbescherming betrokken persoon. De richtlijn vereist hierbij geen toestemming van de betrokkene. In het onderhavige geval kan de bescherming van goederen, gezondheid en het leven van de mede-eigenaren als gerechtvaardigd belang worden aangemerkt. Wel moet de nationale rechter nagaan of dit belang daadwerkelijk bestaand, actueel en niet van hypothetische aard is. In het onderhavige geval lijkt aan die eis wel te zijn voldaan omdat er eerder sprake is geweest van diefstal, inbraak en vandalisme in het gebouw. Uit het dossier volgt dat ook rekening lijkt te zijn gehouden met de vereisten van evenredigheid, nu in eerste instantie alternatieve maatregelen zijn genomen (een intercom, een magneetkaart voor het binnenkomen), maar dat die ontoereikend zijn gebleken. Ook is het videobewakingssysteem beperkt tot de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw. Niettemin moet worden nagegaan of er nog minder vergaande maatregelen mogelijk zouden zijn, zoals het alleen op bepaalde tijdstippen aanzetten van het bewakingssysteem en het onscherp maken of blokkeren van beelden die zijn opgenomen in ruimten waar de bewaking niet noodzakelijk is. Relevant bij de afweging zijn verder de redelijke verwachting van de betrokkene dat zijn persoonsgegevens niet worden verwerkt als hij dat verder niet redelijkerwijze kan verwachten en dat rekening wordt gehouden met het belang van de mede-eigenaren van het complex. De verwijzende rechter zal met inachtneming van al deze elementen een beslissing moeten nemen.

Vastgoed / Verhuurder

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten helpt u hierbij.

Bron: recht.nl en EHRC UPDATES Voorwaarden aan gemeenschappelijk videobewakingssysteem in appartementencomplex