Via WhatsApp een huurovereenkomst beëindigen?

Via WhatsApp een huurovereenkomst beëindigen?

24 december 2020

De afgelopen jaren wordt WhatsApp steeds meer gebruikt als communicatiemiddel. Niet alleen in de privésfeer, maar ook zakelijk worden berichten gestuurd via WhatsApp. Dit middel maakt het voor partijen een stuk eenvoudiger om snel afspraken op afstand te maken. Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg (Rb. Limburg 29 november 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:11559) blijkt dat WhatsApp als communicatiemiddel ook risico’s met zich mee kan dragen. In dit artikel worden de mogelijkheden voor WhatsApp als rechtsgeldig communicatiemiddel voor opzegging/beëindiging van de huurovereenkomst besproken en zet Avinci Advocaten uiteen wat rechtsgeldig is via whatsapp en wat de risico’s zijn.
De kantonrechter oordeelt in de onderhavige zaak dat een huurovereenkomst bedrijfsruimte beëindigd had mogen worden middels communicatie via WhatsApp. In deze zaak was sprake van wederzijds goedvinden in de zin van artikel 7:293 lid 3 BW. Wederzijds goedvinden gebeurt wormvrij.
< strong>Zijn afspraken via WhatsApp rechtsgeldig?
Wie WhatsApp niet kent heeft de afgelopen vijf jaar onder de welbekende steen gelegen. De berichtendienst is mateloos populair en wordt te pas en te onpas gebruikt.De berichtenservice heeft een enorme vlucht gemaakt en over de oprichters is niet veel bekend. Na vijf jaar service zijn wij benieuwd of afspraken via WhatsApp rechtsgeldig zijn en hoe het met onze privacy zit.
In the gym!
WhatsApp bestaat inmiddels vijf jaar heeft rond de 450 miljoen gebruikers en een waarde van 19 miljard dollar. Toch is er weinig bekend over de oprichters Jan Koum en Brian Acton en hun visie. Ze zochten beiden een baan nadat ze bij Yahoo vertrokken waren.Voor de oprichting van Whatsapp solliciteerden ze al bij Facebook, maar werden afgewezen. Ruim vijf jaar later zal Koum na de overname door Facebook deel uit gaan maken van de raad van bestuur van het sociale netwerk. De oprichter zou zelf zo’n 45 procent van Whatsapp in bezit hebben, waarmee hij een vermogen van 8,5 miljard dollar krijgt. Jan Koum bedacht Whatsapp toen hij een Iphone kocht en in de sportschool stond. Zijn vrienden probeerden hem te bereiken maar in de sportschool bestond het antibel beleid waardoor hij veel oproepen miste. Hij verzon een app zodat zijn maten zijn status konden zien (zoals in the gym, can’t talk right now, available) en even later bleek dat Apple ook push berichten introduceerde, was het hek van de dam. Korte berichten, later aangevuld met foto’s en het succes was daar.
Tam Tam
Whatsapp werkte als de tam tam – in al die jaren heeft whatsapp nooit marketing ingezet en er werken slechts tussen de 35 – 50 personen in het bedrijf. Ook de oprichters hebben de publiciteit nooit opgezocht en zijn gesteld op hun privacy, zelfs aan hun kantoorpand hangt geen groot logo van Whatsapp. In een spaarzaam interview met El País vertelde Koum: ” We hechten veel waarde aan privacy en beveiliging. We zijn tegen data tracking. Het zit niet in het dna van Whatsapp en niet in het dna van onszelf.” Whatsapp vraagt gebruikers dan ook alleen om een telefoonnummer en een naam. Dat hoeft overigens niet eens de echte naam te zien, Facebook eist dat wel. “We vragen geen geslacht, leeftijd of adres. We hebben het niet nodig”, legt Koum uit. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) waarschuwde begin 2013 ook al voor privacyschending van WhatsApp, mede omdat sommige aspecten van de app in strijd zijn met het Nederlands privaatrecht. Whatsapp heeft zijn apps voor Android en iOS de afgelopen week geüpdatet met nieuwe privacyinstellingen. Gebruikers kunnen nu instellen wie hun online-status en profielfoto kan zien, en wanneer zij het laatst online waren.

Privacy

Toch zijn er kanttekeningen te maken – wie altijd gedacht heeft dat de berichten, foto’s en video’s die via Whatsapp verstuurd worden volledig privé zijn, komt bedrogen uit. Wie de gebruikersvoorwaarden goed doorspit, komt erachter dat elke Whatsappgebruiker de chatapp toestemming geeft om verstuurde inhoud te bewerken, door te verkopen en in te zetten voor bedrijfsdoeleinden. Opmerkelijk voor iemand die privacy zo hoog in acht neemt. Juridisch is het dus toegestaan de beelden en conversaties te verkopen, maar zo lang het goed gaat met Whatsapp zal het wel loslopen. Er komt natuurlijk een tijd dat politie of justitie wel bewijsmateriaal wil zien van potentiële criminelen en wat dan? Ook bestaat de mogelijkheid dat je straks jouw kinderen in een reclame terug ziet op het internet. Scary. 

Hoe groot de kans is dat dit werkelijk gebeurt, weten we niet. Maar als het bedrijf niet van plan was foto’s, video’s en berichten te verhandelen, dan had het  zichzelf die rechten vast niet toegeëigend. Er is een risico dat Whatsapp toeslaat op het moment dat het economisch wat minder gaat. Ze kunnen dan bijvoorbeeld een zoekmachine opzetten met al die gevoelige inhoud en vervolgens via advertenties geld binnenhalen. Allemaal bangmakerij,” als je het Thijms ict-collegajurist Arnoud Engelfriet vraagt. De kans dat de makers van de bekende chatapp de inhoud van privéberichten willen doorverkopen of in willen zetten voor promotieactiviteiten, acht hij bijzonder klein. De pr-impact zou gigantisch zijn en Whatsapp niet ten goede komen. 

Het bedrijf wil zich indekken, voorkomen dat consumenten naar de rechter stappen als er ergens een ongewenst Whatsappberichtje opduikt, zegt Engelfriet. “Ik kan me goed voorstellen dat een jurist denkt: we moeten niet aangeklaagd worden, dus laat ik ons maar alle rechten geven die we ooit nodig hebben.” 
Whatsapp kan trouwens niet eens alle inhoud van berichten zomaar doorverkopen, vult Wouter Dammers van Lawfox aan. Veel verspreide content maakt inbreuk op de auteursrechten, zegt de ict-advocaat. “Een leuk plaatje van internet plukken en gelijk doorsturen naar je vrienden. Dat is wat er gebeurd. Whatsapp weet daardoor niet van wie die plaatjes zijn en zal ze niet snel hergebruiken. Dan loopt het bedrijf risico op een auteursrechtinbreuk claim.” Daarbij, zegt Dammers, verklaren de makers van de chatapp dat de afgeleverde berichten direct van de server worden gewist. (krantenbericht uit Trouw)
Vormvrij
Tegenwoordig doen we bijna alles via het internet en zo worden ook afspraken gemaakt. We hebben een aantal voorbeelden opgezocht waarbij Whatsapp als rechtsgeldig bewijsmiddel wordt ingezet. Maar eerst even dit: één van de basisbeginselen van het verbintenissenrecht is dat een overeenkomst in principe vormvrij gesloten mag worden. Vormvrij = ongeacht of de afspraak mondeling, schriftelijk, dan wel op een andere wijze tot stand is gekomen. In artikel 6:217 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt immers bepaald dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding daarvan. De verklaring van het aanbod en de aanvaarding moeten wel in overeenstemming zijn met de wil van de aanbieder of de persoon die akkoord gaat. Tijdens een veiling kan bijvoorbeeld al een overeenkomst tot stand komen door het opsteken van je hand of het geven van een knipoog. Hetzelfde geldt voor een werkafspraak via Whatsapp of SMS.
Problemen ontstaan meestal pas wanneer een van de partijen het niet meer eens is met de ‐ al dan niet mondeling ‐ gemaakte afspraken. Ieder tastbaar of op schrift gesteld stuk kan dan dienen als een bevestiging hiervan. Omdat de rechter in civiele zaken bovendien vrij is in de bewijswaardering valt dus prima te betogen dat een afspraak die via WhatsApp is gemaakt een rechtsgeldige (en aldus afdwingbare) overeenkomst betreft!
Duidelijk is dat bepaalde overeenkomsten op papier gezet moeten worden, zoals een aankoop, het stuiten van een verjaring of het versturen van een ingebrekestelling.
Toch heeft de wetgever in de parlementaire geschiedenis (Parl. Gesch. Boek 6, p. 290) de intentie geuit, om het begrip ´schriftelijk´ niet beperkt, maar ruim te interpreteren. Als gevolg daarvan kan inmiddels bijvoorbeeld een ingebrekestelling ook rechtsgeldig via e‐mail verzonden worden.
Ziek melden via WhatsApp?
Casus – via onze bronnen wordt Whatsapp nu ook ingezet in de rechtbanken. In het arbeidsrecht heeft de rechter zelfs al uitspraak gedaan over de bewijskracht van een WhatsApp bericht. In 2012 beoordeelde de rechtbank Groningen of een ziekmelding via een WhatsApp berichtje mogelijk is. De werkneemster in kwestie had het blijkbaar al enige tijd niet naar haar zin in de functie van intercedente en liep na een geschil over de uitvoering van haar werkzaamheden kwaad de deur uit.
De dag erna meldde de werkneemster zich via een WhatsApp berichtje ziek. Werkgever stelde deze WhatsApp niet ontvangen te hebben maar gaf deze stelling ‐ naar mening van de kantonrechter ‐ niet genoeg handen en voeten.
Omdat de werkneemster kon aantonen dat naast het WhatsApp bericht twee vinkjes stonden was de kantonrechter van mening dat het zonder meer kan worden aangenomen dat het bericht succesvol is afgeleverd op het apparaat van werkgever en dat werkneemster zich aldus rechtsgeldig had ziek gemeld.
Conclusie: overeenkomst via Whatsapp is rechtsgeldig en u heeft (nog) privacy. Hoe lang dat gaat duren, weet niemand. Let wel: alles dat u verstuurt, gaat over het internet, en kan in verkeerde handen terecht komen. 
Vanaf 1 januari 2015 heeft iedere werkgever de plicht om een werknemer die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, uiterlijk één maand voor het einde daarvan te informeren of hij A. nog met hem/haar verder wil en, zo ja, B. onder welke voorwaarden hij daartoe bereid is. Op grond van de wet dient deze aanzegging “schriftelijk” plaats te vinden. Vindt de aanzegging niet (schriftelijk) plaats, dan verbeurt de werkgever een boete die gelijk is aan één bruto maandsalaris. Komt de werkgever zijn verplichting wel na maar is hij te laat, d​​an betaalt hij een vergoeding naar rato.

De grote vraag is wat er onder het begrijp “schriftelijk” moet worden verstaan. Kun je bijvoorbeeld ook per WhatsApp of SMS een contract opzeggen? In deze zaak was er sprake van een tijdelijk contract en eerder contact via whatsapp tijdens de  ziekte van een werknemer. De Kantonrechter Amsterdam heeft zich hierover in juni van dit jaar uitgelaten.
Case:
Eastern-Asia Trading B.V. exploiteert een all-you-can-eat restaurant te Ankeveen (in de buurt van Bussum). Voor de bediening nam zij per 1 november 2014 een werkneemster in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden. De arbeidsovereenkomst zou derhalve eindigen per 1 mei 2015.
De werkneemster meldde zich op 7 februari 2015 ziek. Zij hield vervolgens regelmatig contact met haar werkgever via WhatsApp over het verloop van haar ziekte. Op 18 februari 2015 kwam de werkneemster weer naar haar werk omdat zij zich daar weer bekwaam voor voelde. Na een paar uur werken merkte ze dat het niet goed ging en ze besloot vervolgens om ziek naar huis te gaan.Op 25 februari 2015 meldde de werkneemster per WhatsApp dat ze graag weer vanaf 2 maart 2015 wilde werken. De werkgever belde diezelfde dag met haar en stuurde vervolgens een WhatsApp-bericht met de volgende (relevante) inhoud:
“(..) Ik ga je nu 2 keuzes geven (…) 1. We gaan normaal uit elkaar, ik stel een ontbinding van contract, je tekent die, je krijgt je salaris maand februari uitbetaald inclusief vakantie. 2. Ik ga ontslag aanvragen bij UWV en ontbinding contract per 6 februari. (..) Woensdag hoef je niet te verschijnen. (..) Want je weet exact zelf wat je gedaan hebt en we laten ons niet in de maling nemen. Niet komen werken als je dat wel kan is niet acceptabel. Er is een zorgplicht richting je werkgever en ik heb dusdanig bewijs gekregen dat je dat niet hebt nageleefd.”
Werkgever betaalde vervolgens het salaris niet meer. Werkneemster dagvaardde haar werkgever op 4 mei 2015 in kort geding en vorderde het niet betaalde salaris. Daarnaast vorderde zij de op grond van de wet verschuldigde boete bij het niet voldoen aan de aanzegplicht. De werkneemster stelde zich namelijk op het standpunt dat de werkgever niet had aangezegd dat hij de arbeidsovereenkomst niet wilde voortzetten.
Beoordeling
Met betrekking tot de gevorderde vergoeding vanwege het niet voldoen aan de aanzegverplichting was de kantonrechter heel kort. Het WhatsApp-bericht van 25 februari 2015 liet volgens de kantonrechter weinig aan duidelijkheid te wensen over. De werkgever wilde niet verder met de werkneemster. Daarnaast had de werkneemster op het WhatsApp-bericht gereageerd waardoor ervan kon worden uitgegaan dat ze het had ontvangen. Hij oordeelde als volgt:
“De vordering tot betaling van een vergoeding op grond van het niet nakomen van de aanzegplicht in artikel 7:668 lid 3 BW zal in dit kort geding worden afgewezen. Weliswaar heeft [eiseres] betwist de op 5 maart 2015 gedateerde aanzegging, die per gewone post is verstuurd, te hebben ontvangen, maar in de WhatsApp van Eastern-Asia (…) is te lezen dat Eastern-Asia het dienstverband wilde beëindigen. Daaruit volgt dat Eastern-Asia de arbeidsovereenkomst na 30 april 2015 niet wilde voortzetten. [eiseres] heeft op dat Whatsappbericht gereageerd, zodat ervan kan worden uitgegaan dat het bericht haar heeft bereikt. Daarmee heeft Eastern-Asia naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter voldaan aan de bedoelde aanzegverplichting.”
Conclusie
Uit deze uitspraak blijkt dat de aanzegging niet per definitie in een fysiek document hoeft te zijn vastgelegd. Deze uitspraak sluit daarmee naadloos aan bij het feit dat in de huidige samenleving steeds meer gebruik wordt gemaakt van moderne com​municatiemiddelen en social media. Het zet daarmee mogelijk de deur open voor aanzeggingen via bijvoorbeeld SMS, Facebook, LinkedIn en Twitter. Wel raden wij aan om te garanderen dat het bericht is aangekomen, anders is het nog niet rechtsgeldig. lees onze eerdere blog over afspraken die wel of niet rechtsgeldig zijn via Whatsapp en social media.
Overeenkomst via Whatsapp is rechtsgeldig en u heeft (nog) privacy. Hoe lang dat gaat duren, weet niemand. Let wel: alles dat u verstuurt, gaat over het internet, en kan in verkeerde handen terecht komen.
Uit bovenstaande blijkt dat ons rechtssysteem ook ten aanzien van WhatsApp dynamisch genoemd mag worden. Overeenkomsten kunnen gewoon via WhatsApp gesloten worden en uit enkele rechterlijke uitspraken is gebleken dat een WhatsApp bericht, in ieder geval in civiele procedures bewijskracht toekomt. Of een WhatsApp bericht eveneens voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste moet nog blijken – daar zijn nu nog geen uitspraken over gedaan.
Wilt u ook weten wat uw rechten en plichten zijn?
Advocaat Arthur Hansen heeft veel ervaring met privacyrecht en arbeidsrecht.
Bel voor een afspraak of kom langs in ons pand op de locatie in de Oude Haven / Maasboulevard in Rotterdam.
Wij helpen u verder en zijn goed bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur omdat ondernemen nooit stopt.
CONTACT:

  •                Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
  •                010 4777755
  •                010 4780909
  •                info@www.avinci.nl
  •                www.avinci.nl

VOLG ONS:
Twitter       Facebook      Linkedin
Avinci Advocaten – uw partner in juridische zaken
Bron vermelding: Rijksoverheid.nl, het nieuwearbeidsrecht.nl, Maarten van Gelderen,  casus – webwereld, de zaak, wet & recht, nu.nl, Trouw, rechtblog,
De Kantonrechter Tilburg deed uitspraak in een zaak waarin de werknemer tijdens werktijd excessief gebruik had gemaakt van whatsapp en de werkgever de daarmee gespendeerde tijd op zijn loon wilde inhouden. Hij verzond in een half jaar tijd 1255 berichten van amoureuze aard.
Veelvuldig privégebruik van zakelijke telefoon leidt tot verrekening van loonvordering.
Uit bovenstaande blijkt dat ons rechtssysteem ook ten aanzien van WhatsApp dynamisch genoemd mag worden. Overeenkomsten kunnen gewoon via WhatsApp gesloten worden en uit enkele rechterlijke uitspraken is gebleken dat een WhatsApp bericht, in ieder geval in civiele procedures bewijskracht toekomt. Of een WhatsApp bericht eveneens voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste moet nog blijken – daar zijn nu nog geen uitspraken over gedaan.
Wilt u ook weten wat uw rechten en plichten zijn?
Advocaat Arthur Hansen heeft veel ervaring met privacyrecht en arbeidsrecht.
Bel voor een afspraak of kom langs in ons pand op de locatie in de Oude Haven / Maasboulevard in Rotterdam.
Wij helpen u verder en zijn goed bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur omdat ondernemen nooit stopt.
CONTACT:

  •                Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
  •                010 4777755
  •                010 4780909
  •                info@www.avinci.nl
  •                www.avinci.nl

VOLG ONS:
Twitter       Facebook      Linkedin
Via WhatsApp een huurovereenkomst beëindigen
Avinci Advocaten – uw partner in juridische zaken