Verkorting partneralimentatieduur?

Verkorting partneralimentatieduur?

29 augustus 2018

Avinci Advocaten is sterk in familierecht. Speciaal voor echtscheidingen of veranderende gezinssituaties hebben wij de site www.echtgescheiden.nl gemaakt. Hier geven wij u een update over de laatste wet wijziging herziening partneralimentatie en wat het voor u kan betekenen. Zolang het wetsvoorstel nog niet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer kunt u hier geen beroep op doen. Indien u nu gaat scheiden, dan blijven op uw situatie de huidige wettelijke regels van toepassing en dus ook een maximale duur van 12 jaar. 
Verkorting van de duur van partneralimentatie

Op dit moment bestaat er recht op partneralimentatie gedurende maximaal 12 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor huwelijken die korter dan 5 jaar hebben geduurd en die kinderloos zijn gebleven; hiervoor geldt een termijn gelijk aan de duur van het huwelijk.
Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, leidt dit tot grote veranderingen.
Als uitgangspunt gaat gelden een maximale duur van partneralimentatie van 5 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor huwelijken met kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en voor huwelijken die langer dan 15 jaar geduurd hebben en waarbij de alimentatievrager 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd (dus ouder dan 55-57 jaar). In alle gevallen eindigt de alimentatieplicht indien de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd bereikt.
Schematisch ziet het er dan als volgt uit:
Categorie 1: geen kinderen jonger dan 12 jaar
Er bestaat recht op partneralimentatie gedurende de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Wanneer u 6 jaar gehuwd bent, heeft u dus recht op maximaal 3 jaar partneralimentatie. Wanneer u 12 jaar gehuwd bent, heeft u recht op maximaal 5 jaar partneralimentatie.
Categorie 2: kinderen jonger dan 12 jaar
Er bestaat recht op partneralimentatie gedurende de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar, maar in ieder geval totdat het jongste kind 12 jaar is. Wanneer u 3 jaar gehuwd bent en uw jongste kind is 2 jaar oud, dan heeft u dus recht op maximaal 10 jaar partneralimentatie. Immers, het jongste kind wordt dan 12 jaar oud.
Categorie 3: langdurige huwelijken
In geval van huwelijken die langer dan 15 jaar geduurd hebben en de alimentatieontvanger ouder is dan 55-57 jaar (10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd), bestaat recht op partneralimentatie tot het moment waarop de alimentatieontvanger de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
Wanneer het huwelijk weliswaar langer dan 15 jaar geduurd heeft, maar de alimentatieontvanger jonger is dan 55-57 jaar, bestaat recht op parteralimentatie gedurende maximaal 5 jaar (vlg. de hoofdregel).

Als deze veranderingen worden doorgevoerd, zal in veel gevallen over een kortere periode alimentatie betaald moeten worden. Feitelijk komen dan langdurige alimentatieverplichtingen uitsluitend nog voor bij echtgenoten met kinderen jonger dan 12 jaar en bij langdurende huwelijken. Veel eerder dan in het huidige systeem het geval is, valt de alimentatievrager terug op zijn/haar eigen inkomen welke structureel lager kan liggen dan het inkomen tijdens huwelijk.
Vereenvoudiging berekening partneralimentatie
Op dit moment wordt partneralimentatie vastgesteld aan de hand van behoefte en draagkracht. Eerst dient vastgesteld te worden of alimentatievrager behoefte heeft aan een aanvullende bijdrage in het levensonderhoud. Vervolgens dient vastgesteld te worden of de andere echtgenoot draagkracht heeft om daarin (gedeeltelijk) te voorzien.
Het wetsvoorstel brengt hierin op zich geen verandering. Wat wel verandert is dat de wetgever deze begrippen nader wil duiden door nieuwe wettelijke bepalingen.
De behoefte van de alimentatieontvanger wordt straks vastgesteld aan de hand van de zogenoemde Hofnorm. Dit is een norm die in de rechtspraak is ontwikkeld. Wanneer de Hofnorm wordt toegepast, wordt de behoefte vastgesteld aan de hand van de volgende rekensom: netto besteedbaar gezinsinkomen – kosten van de kinderen x 60%.
Vervolgens dient de draagkracht van de alimentatiebetaler te worden vastgesteld. Dit wordt straks gedaan aan de hand van – moeilijk te doorgronden – tabellen waarbij allerlei escapes zijn ingebouwd voor bijzondere situaties.
De berekeningssystematiek wordt er hiermee niet gemakkelijker op. Sterker nog, deze wordt alleen maar ingewikkelder!
Goed om te weten is dat partneralimentatie fiscaal aftrekbaar/belast blijft. De wettelijke indexering blijft van toepassing.
Wat betekent dit voor u?
Zolang het wetsvoorstel nog niet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer kunt u hier geen beroep op doen. Indien u nu gaat scheiden, dan blijven op uw situatie de huidige wettelijke regels van toepassing en dus ook een maximale duur van 12 jaar. Wij verwachten niet dat het wetsvoorstel op korte termijn wordt aangenomen; in ieder geval niet in 2017. Wijziging Wet herziening partneralimentatie

In de rechtspraak en in de wetgeving zijn er belangwekkende met elkaar tegenstrijdige ontwikkelingen betreffende de partneralimentatie. De Hoge Raad heeft in twee recente uitspraken beslist dat enkel tijdsverloop de huwelijksgerelateerde behoefte aan partneralimentatie niet doet verbleken. Dat zijn de uitspraken van 9 maart 2018 (RFR 2018/81 en ECLI:2018:313) en 4 mei 2018 (RFR 2018/106 en ECLI:2018:695). In laatstgenoemde zaak had het Gerechtshof Den Haag de alimentatieverplichting van de man beëindigd, omdat de lotsverbondenheid tussen partijen is verbroken. Dat vond de Hoge Raad niet goed. Is er eenmaal alimentatie vastgesteld, dan berust het voortduren van die verplichting niet op het voortduren van de lotsverbondenheid, aldus de Hoge Raad. Daarom kan het “afnemen” of “vervallen” van lotsverbondenheid geen grond zijn voor beëindiging van de alimentatieverplichting. De Hoge Raad had ook al eerder (bij uitspraak van 20 december 2013, RFR 2014/30 en ECLI:2013:2058) geoordeeld dat het vervallen van de lotsverbondenheid sec geen zelfstandige grond kan zijn voor het beëindigen van de alimentatieplicht. De behoefte aan alimentatie “verbleekt” dus niet louter door tijdsverloop.
Verliefd, verloofd, getrouwd… gescheiden.
De eerste drie heeft u zelf in de hand en voor de laatste kunt u ons in de arm nemen. Scheiding is geen prettige aangelegenheid, althans niet in alle gevallen. Er zijn grofweg twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is een scheiding waarin u samen overeenkomt hoe u uit elkaar wilt. Hoe hoog wordt de alimentatie; hoe wordt de omgang met de kinderen ingevuld en hoe worden de tegoeden, de schulden en de woning verdeeld. Uiteraard staan wij u beiden met deskundig advies te zijde. De tweede mogelijkheid speelt wanneer u niet meer “on speaking terms” bent. Wij zullen namens u een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen of reageren op een dergelijk verzoek. De echtscheidingsprocedure loopt dan in vol ornaat.
Afhankelijk van uw situatie, huwelijkse voorwaarden, kinderen, pensioenen of een eigen onderneming kan de strategie worden bepaald. Uiteraard is het mogelijk om een tijdelijke beslissing te krijgen over voornoemde zaken. U geeft de kleurplaat en wij kleuren hem in.
Buiten echtscheiding zijn er tal van aangelegenheden die zich kunnen voordoen waar wij u kunnen bijstaan. Betaalt u bijvoorbeeld te veel alimentatie; is de boedel nog steeds niet verdeeld, ziet u uw kinderen te weinig of zijn er omstandigheden waardoor uw ex-partner alimentatie moet betalen. Ook hierbij staan wij u graag met raad en daad ter zijde. Hetzelfde geldt voor een (achter)naamswijziging, adoptie of wijziging van het gezag (voogdij) over de kinderen. Bel gerust voor het maken van een afspraak om de mogelijkheden door te nemen.
Bron: recht.nl   Verkorting partneralimentatieduur?