Toetsingcriteria concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst!

Toetsingcriteria concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst!

5 juli 2020

Toetsingcriteria concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst!

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’. De ratio achter deze beperking is dat werknemers met een tijdelijk contract ‘dubbel nadeel’ ondervinden van het concurrentiebeding: enerzijds hebben zij een in duur beperkt contract en anderzijds worden zij belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan. Tegen deze achtergrond worden door rechters hoge eisen gesteld aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers hierbij vaak aan het kortste eind trekken. Dit artikel richt zich op de toetsingscriteria die worden toegepast door (lagere) rechters.

Het toetsingskader voor het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is neergelegd in artikel 7:653 BW.

De rechter dient de volgende drie vragen te beantwoorden:

1. Is het concurrentiebeding geldig tot stand gekomen (de formele toets)?

2. Is het concurrentiebeding noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (de inhoudelijke toets)?

3. Wordt de werknemer onbillijk benadeeld door het concurrentiebeding (de belangenafweging)?

Het aantal concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd dat door toedoen van de rechter sneuvelt is hoog. Dit is in lijn met de bedoeling van de wetgever: slechts in uitzonderingsgevallen is een concurrentiebeding in een tijdelijk contract toegestaan. Van een geldig concurrentiebeding kan alleen sprake zijn indien de werkgever aantoont dat het gaat om specifieke werkzaamheden of een specifieke functie van de werknemer, waardoor het 26 Hof Arnhem-Leeuwarden 27 december 2016,  (www.rechtspraak.nl). 27 Rb. Noord-Nederland 6 juli 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:10006. Het opnemen van het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege bedrijfsbelangen van de werkgever en deze belangen zwaarder wegen dan de belangen van de werknemer. Om zo veel mogelijk discussies te voorkomen over de rechtsgeldigheid van het beding dient de werkgever dus generieke omschrijvingen te vermijden. In de praktijk blijkt dit lastig. Uit de (gepubliceerde) rechtspraak volgt verder dat rechters het toetsingskader niet altijd even strikt toepassen. Zo wordt het onderscheid tussen nietigheid en vernietigbaarheid niet in alle uitspraken zuiver toegepast. Ook is in een aantal zaken geoordeeld dat de motivering voldoende was, terwijl het beding niet specifiek was toegesneden op de persoon en de functie van de werknemer. Dat is in strijd met de bedoeling van de wetgever. Naar aanleiding hiervan is het ruim vier jaar na de inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 7:653 BW nog steeds niet geheel duidelijk wanneer een concurrentiebeding rechtsgeldig is. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat hoe concreter het beding is afgestemd op de functie van de werknemer en het bedrijfsdebiet van de werkgever, hoe groter de kans is dat het beding standhoudt. Hoewel is gebleken dat van werkgevers veel wordt verwacht ten aanzien van de motivering, is het zeker niet onmogelijk om een rechtsgeldig concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen.

Lees hier meer:

Concurrentiebedingen houden geen stand

Checken concurrentiebeding

Prijs: € 400,- (exclusief BTW)

U heeft een concurrentiebeding. Wat mag u wel en wat mag u niet doen voor een nieuwe werkgever? Wij checken en adviseren voor vaste prijs.

Waarom concurrentiebeding checken?

Wie werkt, die weet wat. De opgedane kennis bij de ene werkgever mag niet zomaar bij een andere worden ingezet. Dit wordt vaak vastgelegd in een concurrentiebeding en/of een geheimhoudingsbeding, als onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Maar wat mag je als werknemer wel en wat mag niet? Wat zijn de grenzen van het beding? Hoe lang is het van kracht? Of wat kun je als werkgever doen als een werknemer vertrouwelijke informatie gebruikt?

Wat doen wij voor u?

Onze specialisten arbeidsrecht checken uw concurrentiebeding en adviseren over wat u mag of niet mag. En wat de grenzen zijn.

Wat krijgt u voor dit bedrag?

  • Een beoordeling van uw concurrentiebeding
  • Een adviesgesprek (telefonisch of op kantoor)
  • Een schriftelijk advies

Heeft u interesse in dit pakket? Vul vrijblijvend onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Veel klanten kloppen bij ons aan om hun concurrentiebeding te toetsen of op te stellen om dergelijke procedures te voorkomen. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbiedt de werknemer om tijdens en gedurende een bepaalde periode na afloop van de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld door in dienst te treden bij een concurrent. Er zijn vele varianten die goed overwogen dienen te worden en waar Avinci Advocaten bij kan helpen. Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures. Wij vinden het belangrijk dat alles van te voren goed geregeld is zodat u weet waar u aan toe bent. En wordt het concurrentiebeding overschreden? Aarzel dan niet en neem contact op!

Voor contact:

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.n, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht.

Concurrentiebeding bij tijdelijk contract