Teveel loon betaald: moet de werknemer terugbetalen?

Teveel loon betaald: moet de werknemer terugbetalen?

26 maart 2019

Teveel loon betaald (bij ziekte): moet de werknemer terugbetalen?

Al het loon dat zonder verplichting door de werkgever is betaald, is onverschuldigd. Vooral bij het loon dat tijdens ziekte moet worden doorbetaald gaat nogal eens mis. De wet bepaalt namelijk slechts dat minimaal 70% van het loon moet worden doorbetaald, maar in de praktijk wordt vaak meer betaald. Kan een werkgever het teveel betaalde loon terugvorderen en inhouden op het loon?
De wet bepaalt dat een onverschuldigde betaling teruggevorderd kan worden en desnoods kan worden verrekend. Deze terugvordering is evenwel niet altijd toegestaan.

UWV stelt, op grond van artikel 4:4 Awb, aan de werkgever een formulier ter beschikking waaruit blijkt welke informatie UWV nodig heeft voor het kunnen beoordelen van een aanvraag. De aanvraag, aan de hand van genoemd formulier, verloopt (zoveel mogelijk) langs elektronische weg. Op deze wijze wordt de werkgever zoveel mogelijk begeleid bij het indienen van de aanvraag, het bevordert dat een aanvraag om compensatie zo volledig mogelijk wordt ingediend en het bevordert een vlotte afhandeling daarvan.

Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:

– dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;

– de duur van de arbeidsovereenkomst;

– dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;

– dat transitievergoeding is betaald;

– hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en

– hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

De werkgever zal hiertoe veelal de volgende gegevens verstrekken:

• De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.

• Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:

o de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;

o de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of

o de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

• Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.

• Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).

• De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.

• Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Wilt u weten waar u aan toe bent of wat het slimste is om te doen? neem dan contact op:

Avinci Advocaten
Avinci Rotterdam
Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
010 4777 755
info@avinci.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
09:00 – 19:00
Omdat ondernemen nooit ophoudt

Bron Regeling compensatie transitievergoeding Staatscourant