Schorsingsbesluit is geen ontslagbesluit

Schorsingsbesluit is geen ontslagbesluit

9 november 2019

Schorsingsbesluit is geen ontslagbesluit – Soms is het ontslag van een bestuurder niet alleen adviesplichtig op grond van artikel 30 WOR, maar ook op grond van artikel 25 WOR, namelijk als er sprake is van een belangrijke wijziging in de organisatie en/of tot een belangrijke wijziging in de verdeling van de bevoegdheden in de onderneming.
De Ondernemingskamer stelt echter duidelijk dat dat artikel 30 WOR niet gaat over een voorgenomen besluit tot schorsing van een bestuurder. Ontslag is elke onvrijwillige ontheffing uit de functie van WOR-bestuurder, waaronder een ontslag met wederzijds goedvinden.

Er is een conflict tussen een bestuurder enerzijds en de toezichthouders en ondernemingsraad anderzijds. De bestuurder staakt de onderhandelingen over een beëindiging van zijn dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst. De toezichthouders schorsen vervolgens de bestuurder, waarna een waarnemend bestuurder wordt benoemd.

De ondernemingsraad adviseert positief:

Een dag later ontvangt de ondernemingsraad een adviesaanvraag over het voorgenomen besluit de bestuurder te ontslaan. De ondernemingsraad adviseert positief, waarna het ontslag plaatsvindt.

De ontslagen bestuurder verzet zich tegen zijn ontslag. Hij wordt door de voorzieningenrechter in het gelijk gesteld, omdat de or in strijd met het reglement van de toezichthouders niet tijdig om advies is gevraagd. Tegen die uitspraak wordt hoger beroep ingesteld.

Ondertussen start de bestuurder een enquête-procedure, omdat de leden van de toezichthoudende organen zich niet aan de statuten en reglementen zouden houden en hun persoonlijke belangen laten prevaleren.

Ondernemingskamer

De toezichthouders hebben volgens de voorzieningenrechter steken laten vallen bij het ontslag. Nu de Raad van Commissarissen aanstalten maakt om de fouten te herstellen, zijn er geen gegronde redenen om aan een juist beleid en juiste gang van zaken door de Raad van Commissarissen te twijfelen.

Daarnaast overweegt de Ondernemingskamer dat het adviesrecht van de ondernemingsraad niet is geschonden. Er is geen sprake van een schending van artikel 25 WOR. Niet dat artikel, maar artikel 30 WOR regelt het adviesrecht van de ondernemingsraad ten aanzien van de positie van de bestuurder. Daarbij gaat het om een voorgenomen ontslagbesluit. Een voorgenomen schorsingsbesluit valt niet onder de reikwijdte van het wettelijke medezeggenschapsrecht.

Hoewel volgens de Nederlandse wet een rechtspersoon, veelal een vennootschap, maar ook stichtingen en verenigingen, in principe zelf aansprakelijk is voor schulden of toegebrachte schade, bestaan er situaties waarin u als bestuurder van zo´n rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden. In artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is vastgesteld dat een bestuurder verplicht is “behoorlijk bestuur” over de rechtspersoon te voeren. Een duidelijke definitie van dit begrip wordt niet gegeven, want dit wordt overgelaten aan het oordeel van de rechter die de specifieke casus moet beoordelen. Als bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde is of dreigt te komen, bijvoorbeeld bij een faillissement of het niet nakomen van verplichtingen, doet u er daarom verstandig aan een advocaat in de arm te nemen of in ieder geval advies in te winnen bij een jurist die gespecialiseerd is in ondernemingsrecht. Bij Avinci Advocaten werken dergelijke specialisten, die u graag helpen wanneer u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Andersom kan natuurlijk ook, want als u via een procedure bestuurdersaansprakelijkheid privé verhaal wilt halen op bestuurders van een rechtspersoon die u schade heeft berokkend, staan wij voor u klaar.

Neem contact op 010-4777755

Verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheid, elk met hun eigen vereisten!

Of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid is soms moeilijk vast te stellen, te meer daar er verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheid zijn, die in de rechtspraak op verschillende manieren uitgewerkt worden. Met name gaat het er dan om of er sprake is van interne aansprakelijkheid of externe aansprakelijkheid, of wellicht van beide. Bovendien bestaat er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor iedere bestuurder. Dat aan al deze begrippen nogal wat haken en ogen zitten, zal u uit onderstaande korte uitleg duidelijk worden. Alle reden dus om raad en advies in te winnen bij een jurist of advocaat. Hij of zij kent alle regelgeving en jurisprudentie die er op dit gebied bestaat en kan uw zaak tot een goed einde brengen.

Interne bestuursaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van u als bestuurder jegens de rechtspersoon. Iedere bestuurder wordt geacht de hem toebedeelde taak binnen de rechtspersoon naar behoren te vervullen. Nalatigheid hierin wordt bestempeld als onbehoorlijk bestuur en kan de bestuurder worden aangerekend als hem daarin tevens ernstig verwijt treft. Hiervan kan sprake zijn als u bijvoorbeeld gehandeld hebt in strijd met de statuten van de rechtspersoon, verplichtingen bent aangegaan die nadelig zijn voor de rechtspersoon of de administratie niet op orde hebt.

Schaakspel

Van externe bestuursaansprakelijkheid is sprake als schade is toegebracht aan een derde partij. Dit is gebaseerd op het rechtsbegrip “onrechtmatige daad”. Om een bestuurder hiervoor persoonlijk aansprakelijk te stellen, moet echter bewezen worden dat hem een persoonlijk ernstig verwijt kan worden aangerekend voor deze onrechtmatige daad. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u namens de rechtspersoon een overeenkomst aangaat waarvan u op voorhand weet of zou kunnen weten dat de rechtspersoon de verplichtingen die hieruit voortvloeien niet zal kunnen nakomen.

Daarnaast is er nog de gedeelde aansprakelijkheid; indien er meerdere bestuurders zijn geldt er een collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de rechtspersoon en een hoofdelijke aansprakelijkheid voor iedere bestuurder. Dat wil dus zeggen dat u persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor fouten, ook als die door één van uw medebestuurders zijn gemaakt. Om te bewijzen dat u als medebestuurder geen blaam treft voor deze fouten is meestal een ingewikkelde zaak.

Uw specialist voor bestuurdersaansprakelijkheid in Rotterdam en omstreken vindt u bij Avinci

Ons kantoor is centraal gelegen in Rotterdam, op een steenworp afstand van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam Zuid. Wij zijn daarmee goed bereikbaar vanuit alle delen van Zuid-Holland, van de Krimpenerwaard in het noorden tot de Hoekse Waard in het zuiden. Ter illustratie geven wij slechts een kleine greep uit de plaatsen van waaruit bestuurders hun weg naar ons advocatenkantoor hebben weten te vinden:

 • Barendrecht
 • Berkel en Rodenrijs
 • Brielle
 • Capelle aan den ijssel
 • Dordrecht
 • Hellevoetsluis
 • Middelharnis
 • Oostvoorne
 • Oud-beijerland
 • Rhoon
 • Ridderkerk
 • Rotterdam
 • Rotterdam Zuid
 • Schiedam
 • Spijkenisse
 • Vlaardingen
 • Voorne-putten
 • Zwijndrecht

Wordt u aangesproken op uw bestuurdersverantwoordelijkheid of hebt u schade geleden door een derde partij waarbij u verhaal wilt halen, al dan niet privé, maak dan een afspraak met een van onze juristen. In een persoonlijk gesprek kunnen wij dan alle mogelijkheden met u bespreken en geven u een gedegen advies over de te nemen stappen. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan zal onze advocaat u daar natuurlijk bijstaan of vertegenwoordigen.

 

Schorsingsbesluit is geen ontslagbesluit