Scheiden in geval van eigen vermogen.

Scheiden in geval van eigen vermogen.

12 mei 2019


Vermogen bij een huwelijk in algehele gemeenschap
In Nederland wordt ca 73% van alle huwelijken afgesloten in algehele gemeenschap van goederen. Je hoort vaak partijen zeggen dat ze “gewoon” zijn gehuwd. Volgens het Nederlands recht valt, bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap in algehele gemeenschap, al het vermogen dat is opgebouwd vóór en tijdens het huwelijk in de algehele gemeenschap van goederen. Dit is dus een samenvoeging van al het vermogen van beide partners. Scheiden in geval van eigen vermogen.
Dit kan bv de waarde in de eigen woning zijn (waarde woning – hypotheekbedrag), polissen met waarde, pensioenen, bankrekeningen maar ook een kunstcollectie, de visspullen van een partner, de inboedel, tweede huis en de auto. Partners zijn dus voor 50% mede eigenaars van alles van waarde maar ook van de schulden. Een schuld die door één partner vóór het huwelijk is aangegaan komt dus, door het huwelijk, ook voor rekening van de andere partner.
Toch kan er in een huwelijk in algehele gemeenschap ook privé vermogen zijn wat bij de verdeling bij een echtscheiding aan één partner wordt toegekend. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een partner een schenking of erfenis krijgt met uitsluitingclausule. Hierin bepaald de schenker of erflater dat het kapitaal alleen aan één partij toekomt. Stel dat er €. 100.000,00 aan vermogen in het huwelijk aanwezig is en één partner heeft een erfenis gehad met uitsluitingclausule van €. 30.000,00. Dan wordt de verdeling bij een echtscheiding €. 100.000,00 – €. 30.000,00 : 2 = €. 35.000,00 per persoon als gemeenschappelijk deel. De partij met de erfenis krijgt dan €. 30.000,00 + €. 35.000,00 = €. 65.000,00 en de andere partij krijgt het gemeenschappelijk deel van €. 35.000,00. Het maakt niet uit hoe en door wie het geld is uitgegeven tijdens het huwelijk. Ook zogenaamde “verknochte” goederen, pensioenrechten en een gouden handdruk kunnen privé vermogen van één partij zijn.

Schulden
Bij schulden, aangegaan in het huwelijk voor de normale huishouding, zijn beide partners verantwoordelijk. Belangrijk bij een scheiding is dat een partij een schuld kan aangaan waar de andere partij dan ook verantwoordelijk voor is terwijl de afwikkeling van de scheiding nog loopt. Dit risico wordt opgeheven op het moment dat de advocaat een verzoek tot echtscheiding heeft ingediend bij de rechtbank. Dit heft de gemeenschap van goederen op. Dit moment is eerder dan dat de beschikking of uitspraak van de rechter wordt ingeschreven in register van de burgerlijke stand van de gemeente waarin men destijds is getrouwd. Dit is het moment dat het huwelijk officieel en juridisch is beëindigd. Na indiening van het echtscheidingsverzoek door de advocaat kan een partij een andere woning kopen of een andere verplichting aangaan zonder dat de ex, als partner, moet meetekenen of verantwoordelijk is.
Bescherming tijdens de echtscheiding
Het komt nog weleens voor dat een partner in het licht van de scheiding overeenkomsten afsluit zonder dat de andere partner hiervan weet of toestemming heeft gegeven. Dit kan het afsluiten van een lening zijn of geldverspilling. Het moment van geen risico meer te hoeven te dragen voor nadelige handelingen van de andere partner, na indiening van het verzoek tot echtscheiding, geldt alleen tussen de twee partijen (interne werking) en geldt niet voor derden. Dan moet het verzoek tot echtscheiding ook zijn ingeschreven in het huwelijks goederenregister.(art 1:99 lid 2 en 1:116 BW). Ook als er schade is veroorzaakt door een partner vóór de indiening van het verzoek, dus tijdens het huwelijk, is de andere partner beschermd als de schade is ontstaan binnen 6 maanden vóór indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. (art. 1:164 BW) De partner die de schade heeft veroorzaakt moet het schadebedrag aan de gemeenschap vergoeden.
Verzwijging
Als een partner goederen heeft verzwegen of verborgen houdt, verspeelt deze partner het recht op dit goed (art. 3:194 lid 2 BW)
Onjuiste waardering
Als een partner de waarde van een goed verkeerd vaststelt en de andere partner daarmee meer dan 25% van de waarde van het goed wordt benadeeld, is de verdeling van de gemeenschap zogenaamd vernietigbaar door dwaling en kan deze ongeldig worden verklaard door de rechter.( art. 3:196 BW) Dit moet wel binnen 3 jaar na de verdeling plaatsvinden. (art 3:200 BW)
Overigens zijn partners ook tijdens het huwelijk tegen nadelige handelingen van de andere partij beschermd door een zogenaamd wederzijds toestemmingsvereiste (art 1:88 BW). Hierbij heeft een partij toestemming nodig om bv de eigen woning te verkopen of extra hypotheek te nemen, extreem hoge giften te doen, borg staan voor leningen van anderen en het sluiten van koop op afbetaling overeenkomsten. 

Bij scheiding: Besloten Vennootschap (BV)

Bij een BV is er sprake van aandelen. Wanneer u samen aandelen in de BV heeft en één van u wilt uit de BV, dan moeten de aandelen worden overgedragen van de ene naar de andere partner.
Anderzijds zou u ook kunnen besluiten de aandelen te behouden, bijvoorbeeld vanwege de waarde van de aandelen en met het oog op de toekomst.
De vraag is dan hoeveel de aandelen van het bedrijf waard zijn. In ieder geval is het aan te raden u te laten adviseren door een financieel en/of fiscaal specialist. De specialist kan u helpen bij:
– De fiscale consequenties wanneer u uw ex-partner uitkoopt (of andersom);
– Het verdelen van het in eigen beheer opgebouwde pensioen.
 Op basis van jarenlange ervaring en deskundigheid staan wij u hierin graag bij. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Echtgescheiden.nl is een onderdeel van Avinci Advocaten en geheel gespecialiseerd in complexe echtscheidingen.

Scheiden in geval van eigen vermogen.