Regeling compensatie transitievergoeding tijdens corona

Regeling compensatie transitievergoeding tijdens corona

5 april 2020

Door de Coronacrisis zou men bijna vergeten dat werkgevers vanaf 1 april 2020 compensatie kunnen aanvragen bij het UWV voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op grond van de Regeling compensatie transitievergoeding.

Wat zijn de voorwaarden?
Om voor compensatie van de transitievergoeding in aanmerking te komen, moet kort gezegd zijn voldaan aan drie voorwaarden:

 1. de arbeidsovereenkomst is op of na 1 juli 2015 geheel of gedeeltelijk beëindigd (of niet verlengd) wegens langdurige ziekte van de werknemer;
 2. de werknemer is minimaal 104 weken ziek geweest; en
 3. de transitievergoeding is door de werkgever aan de werknemer betaald.

De compensatieregeling geldt dus niet alleen voor transitievergoedingen die betaald zijn na de inwerkingtreding van deze regeling, maar ook voor een transitievergoeding die al op of na 1 juli 2015 is betaald kan compensatie worden aangevraagd.

Hoe hoog is de compensatie?
De hoogte van de compensatie is in principe gelijk aan de transitievergoeding die door de werkgever aan de werknemer is betaald, maar er zijn een aantal beperkingen die in hoofdlijnen op het volgende neerkomen:

 • de compensatie is nooit hoger dan de transitievergoeding die de werkgever verschuldigd zou zijn bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst op de dag nadat de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt was; en
 • is de arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2020 geëindigd en is de transitievergoeding berekend aan de hand van de berekeningswijze die tot 1 januari 2020 gold? Dan wordt de transitievergoeding alleen gecompenseerd op basis van de “oude” berekeningswijze als de werkgever en de werknemer vóór 1 januari 2020 overeenstemming hebben bereikt over het einde van de arbeidsovereenkomst.

In eerste instantie was het idee om de compensatie ook te beperken tot het loon dat de werkgever tijdens de twee ziektejaren heeft betaald, maar uiteindelijk is toch besloten om deze beperking vooralsnog niet in werking te laten treden.

In de praktijk wordt de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer overigens niet vaak stipt na twee jaar ziekte beëindigd. Daarnaast kan het voorkomen dat er in een beëindigingsovereenkomst een hogere ontslagvergoeding wordt overeengekomen. Dit betekent dat werkgevers niet altijd de volledig betaalde transitievergoeding gecompenseerd zullen krijgen. Het is dus van belang om te realiseren dat een deel van de kosten voor eigen rekening van de werkgever kan komen. Dat geldt uiteraard ook bij het beëindigen van de zogeheten slapende dienstverbanden.

Voor werkgevers die reeds een transitievergoeding hebben betaald bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met werknemers met een slapend dienstverband, kan de compensatie hiervan een welkome uitkomst bieden om de liquiditeitspositie van de werkgever te verbeteren. Hierbij hebben wij (kort) de belangrijkste punten van de Regeling compensatie transitievergoeding uiteengezet.

Voorwaarden

De compensatie kan worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn geëindigd op of na 1 juli 2015. Onder de volgende voorwaarden kunnen werkgevers de betaalde transitievergoeding terugkrijgen:

 • De arbeidsovereenkomst is beëindigd na het einde van de wachttijd (104 weken, of langer vanwege een loonsanctie), omdat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten;
 • de werknemer was ten tijde van het einde van het dienstverband nog steeds ziek;
 • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding; en
 • de werkgever heeft een transitievergoeding aan de werknemer betaald.

Werkgevers moeten deze voorwaarden kunnen aantonen met (bijvoorbeeld) de volgende documenten:

 • de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
 • als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd, de beëindigingsovereenkomst waaruit ook blijkt dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen (denk bijvoorbeeld aan documenten die aantonen hoe hoog het maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd);
 • een bewijs dat de transitievergoeding is betaald (bijvoorbeeld een bankafschrift).

Hoe hoog?

De compensatie is beperkt tot het bedrag aan transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het zogenaamde ‘slapend dienstverband’ wordt niet gecompenseerd.

Wanneer?

De compensatie kan aangevraagd worden ten hoogste zes maanden na betaling van de transitievergoeding. Voor transitievergoedingen die zijn betaald voor 1 april 2020, geldt dat een aanvraag uiterlijk 30 september 2020 moet worden ingediend.

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures.

Regeling compensatie transitievergoeding tijdens corona, bron, recht.nl, lolo, bizzbirds