Rechtbank gaat scheefwonen tegen.

Rechtbank gaat scheefwonen tegen.

1 januari 2020

De term ‘scheefwonen’ wordt gebruikt voor huurders met een relatief hoog inkomen die desondanks in een sociale huurwoning wonen. Scheefwoners profiteren van een relatief lagere huur, terwijl daar op basis van hun inkomen geen noodzaak (meer) toe bestaat. Om scheefwonen tegen te gaan, heeft de overheid al verschillende malen geprobeerd om de huurprijzen van sociale woonruimte buiten de nationale regelgeving (die ziet op maximering van huurprijsstijgingen) om te verhogen, namelijk via een beroep op het Europees recht. Waar eerdere proefprocedures strandden, is de Rechtbank Amsterdam tot het oordeel gekomen dat een forse huurverhoging gerechtvaardigd kan zijn.

Rechtbank gaat scheefwonen tegen.

Avinci advocatenkantoor in Rotterdam

De Nederlandse wettelijke regels voor de verhoging van de huur van woonruimte zijn streng. Zo kan de huurprijs van niet-geliberaliseerde woonruimte per jaar met maximaal het door de minister vast te stellen wettelijk percentage worden verhoogd (op dit moment tussen de 4,1% en 5,6%, afhankelijk van het inkomen van de huurder). De wetgever beoogt op deze manier de sociale huurder te beschermen.

Juridisch kader

Art. 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden (hierna: EP) bepaalt onder meer:

‘iedere natuurlijke of rechtspersoon recht heeft op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht.’

 

Rechtbank Amsterdam

Omdat een Amsterdamse verhuurder de huur van zijn woning echt niet in verhouding met zijn lasten vond, vorderde hij, bijgestaan door Wieringa Advocaten, dat de huurprijs op een substantieel hoger bedrag zou worden vastgesteld. Hij deed hierbij een beroep op art. 1 EP.

In dit geval ging het er met name om dat sinds de aankoop van deze woning door verhuurder, zijn belastingen en uitgaven (WOZ, waterschapsrechten, IB, etc.) over deze woning – door overheidsmaatregelen – waren gestegen met een substantieel percentage, terwijl de huur in diezelfde periode niet meer mocht worden verhoogd dan het nationaal kader toestaat. Met andere woorden: de lasten van verhuurder stonden niet meer in verhouding met zijn opbrengsten. Verhuurders gaan hierdoor op enig moment scheef lopen en na een aantal jaar liep deze verhuurder dan ook tegen een jaarlijks verlies op dat hij op geen enkele manier kon goed maken.

De Amsterdamse rechter oordeelt begin deze maand dan ook dat in dit geval geen sprake is van een ‘fair balance’:

“De kantonrechter stelt vast dat onder de gegeven omstandigheden op individueel niveau geen sprake is van een fair balance als bedoeld in de arresten van de Hoge Raad en het EHRM voornoemd. Op verhuurder rust een buitensporige, onevenredige financiële last, zonder enig zicht op verbetering. De Nederlandse wetgeving legt verhuurder hoge eigenaarslasten op. Niet met al deze lasten heeft verhuurder ten tijde van de aankoop van de woning rekening kunnen houden. Tegelijkertijd stelt verhuurder terecht dat hij de huur slechts in zeer beperkte mate kan verhogen.

Waar dit beroep in eerdere proefprocedures strandde, stelt de Amsterdamse rechtbank de verhuurder in het gelijk en wijst zij de huurverhoging (deels) toe (zaaknummer 7677563 CV EXPL 19-8148).

Vragen over huurverhoging van woonruimte?

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten helpt u hierbij.

Rechtbank gaat scheefwonen tegen.