Procespartijen moeten kennis kunnen nemen van identiteit erven

Procespartijen moeten kennis kunnen nemen van identiteit erven

1 augustus 2019

Procespartijen moeten kennis kunnen nemen van identiteit erven

De erven van een overledene moeten hun identiteit kenbaar maken om een beroepsprocedure voort te kunnen zetten. De Raad van State overweegt dat procespartijen belang hebben bij kennisname van de verklaring van executele, voor zover daardoor de identiteit van de erven als erfgenaam van de overledene komt vast te staan. De erven zijn dan ook gehouden deze te overleggen.

De erven van de overledene hebben in deze casus  een aantal gedingstukken overgelegd en met verwijzing naar art. 8:29 Awb de Afdeling medegedeeld dat uitsluitend de Afdeling kennis zal mogen nemen van deze stukken. Deze stukken zijn een verklaring van executele en een brief van de executeur-testamentair. De erven hebben de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van de stukken kennis zal nemen. De erven hechten er uit een oogpunt van privacy waarde aan dat de verklaring van executele en de brief van de executeur-testamentair niet worden verstrekt aan andere partijen. De stukken bevatten volgens de erven namelijk bij uitstek bijzondere persoonsgegevens, te weten gegevens over de afwikkeling van de nalatenschap. Volgens de erven gaat het derden niets aan wie welk deel van de nalatenschap heeft geërfd. De (geheimhoudingskamer van de) Afdeling heeft zich over dit verzoek gebogen.

Gelet op art. 8:29 lid 3 Awb beslist de Afdeling of de weigering dan wel beperking van de kennisneming van een stuk gerechtvaardigd is. Deze beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het hoger beroep relevante informatie en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat de kennisneming door partijen van bepaalde gegevens het algemeen belang, het belang van één of meer partijen en/of het belang van derden onevenredig kan schaden.

De Afdeling overweegt dat de erven hun identiteit kenbaar moeten maken omdat zij het beroep van de overledene willen voortzetten (zie ook RvS 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1092). Het zijn van een erfgenaam is onderdeel van deze identiteit. De zittingskamer in de bodemzaak heeft om die reden ter vaststelling hiervan de erven verzocht een verklaring van executele over te leggen. De andere partijen hebben belang bij kennisname van de verklaring van executele voor zover daardoor de identiteit van de erven als erfgenaam van de overledene komt vast te staan, zo overweegt de Afdeling. Daarvoor moeten de andere partijen kennis kunnen nemen van in ieder geval een deel van de verklaring van executele. De Afdeling specificeert vervolgens in de uitspraak ten aanzien van welke delen van de verklaring van executele geheimhouding niet is gerechtvaardigd. Ten aanzien van die delen weegt het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de erven minder zwaar dan het belang van alle partijen om kennis te kunnen nemen van de volledige identiteit van alle partijen die deelnemen aan het geding. Voor het overige weegt het belang van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen zwaarder.

Wat betreft de brief van de executeur-testamentair overweegt de Afdeling dat deze naast de naam van de overledene, geen ander persoonsgegeven dan de naam van de executeur-testamentair bevat. Voor beperking van de kennisneming van de brief van de executeur-testamentair bestaat daarom geen grond.

Conclusie: erven moeten stukken overleggen

Familierecht

Avinci Advocaten is niet alleen gespecialiseerd in familierecht maar denkt ook mee buiten de kaders. Bent u een ondernemer, partner van een maatschap of beroepshalve gebonden aan privacy regels, dan is het belangrijk dit in uw testament mee te nemen. Afhankelijk van uw situatie, huwelijkse voorwaarden, kinderen, pensioenen of een eigen onderneming kan de strategie worden bepaald. Uiteraard is het mogelijk om een tijdelijke beslissing te krijgen over voornoemde zaken. U geeft de kleurplaat en wij kleuren hem in. Buiten echtscheiding zijn er tal van aangelegenheden die zich kunnen voordoen waar wij u kunnen bijstaan. Betaalt u bijvoorbeeld te veel alimentatie; is de boedel nog steeds niet verdeeld, ziet u uw kinderen te weinig of zijn er omstandigheden waardoor uw ex-partner alimentatie moet betalen. Ook hierbij staan wij u graag met raad en daad ter zijde. Hetzelfde geldt voor een (achter)naamswijziging, adoptie of wijziging van het gezag (voogdij) over de kinderen. Bel gerust voor het maken van een afspraak om de mogelijkheden door te nemen.

Neem contact op  010-4777755

 

Bron: Procespartijen moeten kennis kunnen nemen van identiteit erven: recht.nl en vindbestuurrecht