Omgevingsvergunning mag geen algemene verbodsbepaling bevatten

Omgevingsvergunning mag geen algemene verbodsbepaling bevatten

31 oktober 2019

Omgevingsvergunning mag geen algemene verbodsbepaling bevatten

Uit deze uitspraak blijkt dat een gemeente een algemene verbodsbepaling (in relatie tot de wet Bibob) in een omgevingsvergunning wenste op te nemen. De Afdeling is van mening dat er uitsluitend voorschriften aan een omgevingsvergunning verbonden mogen worden om gevaar te beperken of weg te nemen.

Uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 oktober jl., blijkt dat een gemeente (B&W) een algemene verbodsbepaling in een omgevingsvergunning wenste op te nemen.

Volgens de uitspraak gaat het om de volgende voorschriften:

Voorschrift 3.1.1 luidt: “Vergunninghouder mag niet in relatie staan tot ten opzichte van het advies van 22 december 2017 van het Landelijk Bureau Bibob nieuwe of voortdurende strafbare feiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, Wet Bibob. Vergunninghouder staat in relatie tot strafbare feiten, in de gevallen genoemd in artikel 3, vierde lid, Wet Bibob. De aannemelijkheid dat voornoemde strafbare feiten zijn gepleegd zal in ieder geval kunnen blijken uit een bestuurlijke strafbeschikking milieu, een last onder bestuursdwang en/of een last onder dwangsom die is opgelegd wegens overtreding van een voorschrift van deze vergunning.” Voorschrift 3.1.2 luidt: “Zodra vergunninghouder van een dergelijke relatie – als bedoeld in artikel 3, vierde lid, Wet Bibob – op de hoogte raakt, dient zij het college van Gedeputeerde Staten hierover onverwijld schriftelijk te informeren door een brief te sturen aan Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Afdeling Handhaving, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen. In de brief moet in ieder geval het strafbare feit en de aard van de relatie worden omschreven.”

De betrokken ondernemer was het er niet mee eens en legde het geschil voor aan de rechtbank, die besliste dat de gemeente een dergelijke voorwaarde niet aan de omgevingsvergunning mocht verbinden. Vervolgens ging de gemeente in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak, die oordeelde dat het hoger beroep ongegrond is.

De Afdeling is van mening dat er wel voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden mogen worden om gevaar te beperken of weg te nemen, maar dat het type voorwaarden als in bovenstaand citaat zijn vermeld, niet zijn toegestaan.

De Afdeling overweegt:

Bij de vaststelling dat sprake is van een mindere mate van gevaar is het mogelijk krachtens artikel 3, zevende lid, voorschriften aan de vergunning te verbinden die erop zijn gericht het gevaar weg te nemen of te beperken. Dergelijke voorschriften moeten op het te beperken of weg te nemen gevaar zijn toegespitst. De bepaling in voorschrift 3.1.1, dat de vergunninghouder niet in relatie mag staan tot ten opzichte van het LBB-advies nieuwe of voortdurende strafbare feiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, is daarentegen niet beperkt tot het wegnemen of beperken van het gevaar, zoals dat is geconcretiseerd door de in het LBB-advies vermelde strafbare feiten. Zoals het college ter zitting van de Afdeling heeft toegelicht, ziet deze algemeen geformuleerde bepaling ook op het wegnemen of beperken van gevaar dat verband houdt met willekeurig andere toekomstige strafbare feiten, zolang de vennootschap daarmee in relatie staat en wordt voldaan aan de vereisten van artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b. Daarmee heeft het voorschrift het karakter van een algemene verbodsbepaling gekregen, terwijl het overeenkomstig de tekst en strekking van artikel 3, zevende lid, toegespitst zou moeten zijn op het te beperken of weg te nemen gevaar, gerelateerd aan de bevindingen in het LBB-advies. Dit voorschrift verdraagt zich dus niet met deze bepaling. Voorschrift 3.1.2 kan niet van dat voorschrift worden losgezien en verdraagt zich dus evenmin met die bepaling. De rechtbank is tot hetzelfde oordeel gekomen.

Avinci Advocaten is gespecialiseerd in vastgoedrecht. Regelmatig verifiëren cliënten bij ons hun rechtspositie ten opzichte van de gemeente, bestemmingsplannen en/of vergunningen. Het is altijd handig om je positie te bepalen en te weten waar je staat; Avinci Advocaten heeft ruimschoots ervaring in dergelijke procedures. Wilt u meer lezen? Op onze website staan veel praktijkvoorbeelden zoals onderstaande casus:

Geen onderzoek door gemeente naar inbezitneming grond: eigen schuld?

Bron: Omgevingsvergunning mag geen algemene verbodsbepaling bevatten recht.nl, Rechtspraak.nl, Ellentimmer.com