Maatregelen ter rechtsbescherming bij aanbestedingen

Maatregelen ter rechtsbescherming bij aanbestedingen

18 november 2019

De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) zal zijn huidige rol nog zeker enkele jaren behouden. Bekeken wordt hoe aanbestedende diensten kunnen worden gestimuleerd om voldoende tijd te nemen voor klachtbehandeling, zodat er vóór het moment van inschrijving of gunning al een klachtenloket-advies of CvAE-advies ligt. Hierbij wordt tevens gekeken naar eventuele (verplichte) opschorting. Wellicht zal in de Gids Proportionaliteit een voorschrift over tijdige klachtbehandeling worden opgenomen.

Afgelopen juli maakte staatssecretaris Keijzer bekend in een Kamerbrief om de rechtsbescherming bij aanbestedingen te verbeteren. Eén van deze maatregelen was het creëren van een heldere rol voor de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). Hiermee gaf ze uitvoering aan de motie Van den Berg/Graus om te onderzoeken of de CvAE een grotere rol kan spelen door inhoudelijke toetsing en adviezen. De staatssecretaris gaf aan dat zij de rol van de CvAE wil focussen op het evalueren van aanbestedingen. Zij wil expliciet geen parallelle rechtsgang creëren naast de reguliere rechtspraak. De functie van laagdrempelige klachtbehandeling moet volgens haar niet bij liggen bij de CvAE, maar bij een klachtenloket van de aanbestedende dienst zelf.

Deze maatregelen van de staatssecretaris deden een hoop stof opwaaien. In het artikel “Bouwer staat 3:1 achter bij tendergeschil: ‘Bizar dat politiek ingrijpen uitblijft’” van Cobouw is te lezen dat voorzitter Van Nieuwenhuizen van MKB Infra vindt dat de positie van de CvAE nog verder wordt uitgehold. Ook wordt genoemd dat de CvAE “wordt gedegradeerd tot een adviesclubje”.

In reactie op deze reuring, heeft staatssecretaris Keijzer in een Kamerbrief van 29 oktober jl. drie aanvullingen op de maatregelen bekend gemaakt. Kort samengevat houden deze aanvullingen het volgende in:

Allereerst wil ze de huidige rol van de CvAE nog zeker enkele jaren behouden en gaat ze bekijken hoe de CvAE een rol kan spelen als stok achter de deur voor gevallen waarin klachtafhandeling bij aanbestedende diensten niet voldoende werkt.

Ook zal ze onderzoek laten doen naar de wijze waarop aanbestedende diensten kunnen worden gestimuleerd om voldoende tijd en ruimte te nemen voor serieuze klachtbehandeling, zodat er vóór het moment van inschrijving of gunning al een klachtenloket-advies of CvAE-advies ligt. Hierbij zal ze ook kijken naar eventuele (verplichte) opschorting en of wellicht in de Gids Proportionaliteit een voorschrift over tijdige klachtbehandeling kan worden opgenomen.

Daarnaast zal ze over circa vier jaar weer een onderzoek laten doen naar de rol van de CvAE. Het afschaffen van de huidige rol van de CvAE zal pas plaatsvinden na die evaluatie. Tot slot wil ze ook mogelijke verbeteringen in de procedure bij de rechter bekijken, zoals ruimere toetsing door rechters en het opvoeren van bedrijfsvertrouwelijke informatie in de procedure.

Ondanks de kritiek houdt de staatssecretaris met deze aanvullende maatregelen voet bij stuk over dat de CvAE geen laagdrempelig alternatief voor een juridische procedure is en juist geïnvesteerd moet worden in verbetering van de (interne) klachtenloketten. De waardevolle adviesrol van de CvAE kan daarbij worden behouden.

Indien u meer informatie wenst, neemt u contact op met onze juridische adviseurs bij Avinci Advocaten. Met name onze advocaat Arthur Hansen is gespecialiseerd in aanbestedings- en vastgoed recht. Hij heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Maatregelen ter rechtsbescherming bij aanbestedingen