Inbreuk op auteursrechten leidt niet tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Inbreuk op auteursrechten leidt niet tot ontbinding arbeidsovereenkomst

26 oktober 2019

Inbreuk op auteursrechten leidt niet tot ontbinding arbeidsovereenkomst

Een bedrijf verwijt een werknemer dat hij gebruik heeft gemaakt van gegevens—data, modellen en tools—wetende dat daarop het auteursrecht rust van een derde. In zijn functie als senior onderzoeker had hij daarover mededeling moeten doen, zodat werkgever toestemming voor gebruik van de gegevens had kunnen verkrijgen, of het gebruik ervan had kunnen tegengaan. Omdat hij dit heeft nagelaten, is hij tekortgeschoten in verplichtingen op grond van zijn arbeidsovereenkomst. De tekortkomingen in de nakoming zijn naar oordeel van de rechter niet ernstig genoeg om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te rechtvaardigen.

Ontvangsthal advocatenkantoor Avinci in Rotterdam

Geschil uit 2018 (onlangs gepubliceerd) tussen Acacia – dat zich bezig houdt met advisering op het gebied van (grond)water en waterbeheer – en een medewerker die bij Acacia werkte als onderzoeker. Nadat de medewerker aangaf te willen vertrekken, heeft Acacia hem gevraagd informatie aan te leveren inzake over te dragen projecten. De medewerker stelt dat hij  niet beschikt over (alle) vereiste auteursrechten met betrekking tot de door Acacia verlangde gegevens.

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer tekort is geschoten in de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst door niet mee te delen dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakte van data, modellen en tools waarop het auteursrecht van een derde rust. Indien hij dit wel had aangegeven, had Acacia namelijk toestemming kunnen vragen voor het gebruik of het gebruik kunnen verbieden.

De werknemer dient de projectgegevens ter beschikking te stellen aan Acacia, zo oordeelt de kantonrechter. Dat op die gegevens deels het auteursrecht van een derde rust, maakt dit volgens de kantonrechter niet anders. Omdat de werknemer die gegevens nu eenmaal heeft gebruikt, zijn deze (mede) de onderbouwing gaan vormen van de conclusies en adviezen die hij de opdrachtgever(s) van Acacia heeft gegeven. Voor zover de openbaarmaking van de betreffende gegevens heeft geleid of zal leiden tot een inbreuk op het auteursrecht, is het aan Acacia, en niet de medewerker, om af te wegen of zij (alsnog) toestemming vraagt om van die gegevens gebruik te mogen maken of, voor zover mogelijk, om niet van die gegevens gebruik te maken.

Beeld van Vrouwe Justitia

De tekortkomingen zijn naar het oordeel van de kantonrechter niet zodanig ernstig dat zij ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen. Hierbij is van belang dat de werknemer voorheen naar behoren heeft gefunctioneerd en dat inmiddels is gebleken dat auteursrechthebbende geen onoverkomelijke bewaren heeft tegen het gebruik van de gegevens. Wel wordt de arbeidsovereenkomst uiteindelijk ontbonden omdat niet in discussie is dat de arbeidsverhouding tussen partijen verstoord is geraakt, en geen sprake is van een opzegverbod.

We hebben regelmatig te maken met auteursrecht, muziek uitgavecontracten, filmcontracten, licenties, opstellen/beoordelen productiecontracten, sponsoring, formatcontracten en registratie en beschermen de rechten van ontwerpers, schrijvers en artiesten. Maar ook natuurlijk auteursrechten in het arbeidsproces, het gebruik maken van gegevens en data, tools en modellen.

U kunt onder meer denken aan onderhandelingen en contracten tussen schrijvers, producenten, impresariaten, artiesten, theaters, platenmaatschappijen en distributeurs van merchandise-artikelen.

De materie is vaak complex en varieert van problemen rond de afdracht van royalties tot arbeidsrechtelijke problemen met artiesten en van platencontracten tot problemen omtrent garantie- en uitkoopsommen. De advocaten van Avinci Advocaten hebben niet alleen de kennis en ervaring in huis om deze problemen efficiënt tot een oplossing te brengen, maar zij hebben ook kennis en ervaring van deze specifieke branche.

Heeft u vragen? Avinci Advocaten is gespecialiseerd in entertainmentrecht, auteursrecht en intellectueel eigendom van kunst tot en met technologie en staat u graag bij in geval van conflicten of vragen!

Neem contact op met Arthur Hansen of Hans Bakker:

Bron: Inbreuk op auteursrechten leidt niet tot ontbinding arbeidsovereenkomst, book9, recht.nl