Huurders krijgen boete voor wonen in bedrijfsunits

Huurders krijgen boete voor wonen in bedrijfsunits

19 november 2019

In deze zaak speelt vanuit bestuursrechtelijk oogpunt de vraag of huurders van een bedrijfsunits (waar zij overigens tevens wonen), als belanghebbende bij een last onder dwangsom kunnen worden aangemerkt die aan de eigenaar van de bedrijfsunits is opgelegd. De Afdeling beantwoordt deze vraag bevestigend. Huurders krijgen boete voor wonen in bedrijfsunits:

 

Gang van zaken

Het college van de gemeente Schagen heeft belanghebbende gelast het (laten) gebruiken van de units in een bedrijfsverzamelgebouw voor bewoning binnen één week te staken en gestaakt te houden en de voorzieningen die bewoning mogelijk maken binnen vier weken te verwijderen en verwijderd te houden onder oplegging van een dwangsom van € 30.000,00. Het bedrijfsverzamelgebouw in kwestie bestaat uit bedrijfsunits die worden verhuurd. Belanghebbende heeft het perceel en het daarop aanwezige bedrijfsverzamelgebouw in mede-eigendom. Zowel A als B huren een bedrijfsunit, waarin zij op de benedenverdieping een bedrijfsruimte hebben. Ten tijde van belang woonden zij op de bovenverdieping. Het college heeft de bezwaren van A en B tegen de oplegging van de dwangsom niet-ontvankelijk verklaard.

Oordeel Afdeling

De Afdeling overweegt, verwijzend naar haar uitspraak van 21 januari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:99) dat in beginsel slechts de overtreder belanghebbende bij de oplegging van een last onder dwangsom is, omdat alleen hij de dwangsom kan verbeuren. Dit sluit echter niet uit dat ook een ander dan de overtreder belanghebbende kan zijn als bedoeld in art. 1:2 lid 1 Awb. A en B hebben als huurders van de bedrijfsunits een eigen belang dat rechtstreeks is betrokken bij het besluit, omdat de opgelegde last onder dwangsom tot doel heeft de bewoning van de units te beëindigen. Er is derhalve een fundamenteel recht in geding – het woonrecht – zodat A en B naar het oordeel van de Afdeling als belanghebbende moeten worden aangemerkt.

RvS 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3808 bron: bestuursrecht en recht.nl

Indien u meer informatie wenst, neemt u contact op met onze juridische adviseurs bij Avinci Advocaten. Met name onze advocaat Arthur Hansen is gespecialiseerd in aanbestedings- en vastgoed recht. Hij heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Huurders krijgen boete voor wonen in bedrijfsunits