Recht op transitievergoeding?

Recht op transitievergoeding?

13 mei 2018

Regelmatig verandert er wat op gebied van ontslagrecht en het is niet allemaal even duidelijk. Avinci zet op een rijtje wat de belangrijkste wijzigingen zijn en ook hoe je je transitievergoeding kunt berekenen. Wat is uw recht op transitievergoeding?

Nieuwe regeling
Met ingang van 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt en minimaal twee jaar in dienst is recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en de gevolgen daarvan en anderzijds om de transitie van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- bruto en vanaf 1 januari 2016 is dit maximaal € 76.000,- bruto of, indien het jaarsalaris meer bedraagt, één bruto jaarsalaris.
De transitievergoeding is niet verschuldigd indien de werknemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week heeft gewerkt. Daarnaast worden de (halve) dienstjaren die de werknemer voor de 18-jarige leeftijd heeft gewerkt en waarin de arbeidsduur gemiddeld ten hoogste 12 uur per week bedroeg, niet meegeteld in de berekening. De transitievergoeding is evenmin verschuldigd, indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met het of na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.
U kunt hier uw transitievergoeding berekenen. Tot 2020 gelden tijdelijke overgangsmaatregelen voor MKB werkgevers met minder dan 25 werknemers en voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar. In onderstaande berekening wordt hiermee rekening mee gehouden.
Bereken uw transitievergoeding!
Hoe hoog is de transitievergoeding?
De transitievergoeding wordt berekend door het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren
  • De helft van het maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar

Transitievergoeding gemaximeerd. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 76.000 of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 76.000
Wie heeft recht op een transitievergoeding?
U ontvangt een transitievergoeding als uw dienstbetrekking eindigt door ontslag na toestemming van UWV, door de kantonrechter of middels wederzijds goedvinden. Ook is de transitievergoeding beschikbaar als een tijdelijk contract eindigt en de werkgever niet verlengt. Verder heeft u recht op de vergoeding als u zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Het dienstverband moet 2 jaar of langer hebben geduurd.
Transitievergoeding tijdig ontvangen
U moet de transitievergoeding binnen 1 maand na afloop van de dienstbetrekking ontvangen. Een vlotte uitkering is noodzakelijk, omdat de mogelijkheid om de kantonrechter te laten beslissen over een geschil over de transitievergoeding, binnen 3 maanden na afloop van dienstbetrekking vervalt. Als de werkgever de transitievergoeding niet tijdig betaalt, is hij wettelijke rente (2%) verschuldigd. U heeft 3 maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om uw transitievergoeding op te eisen, mocht uw werkgever niet willen of kunnen betalen.
Transitievergoeding of hogere kantonrechtersformule?
Om een ontslagprocedure bij UWV of kantonrechter te voorkomen, zal een werkgever ontslag onderling willen regelen. Dit mag, u bepaalt wel zelf of u ermee akkoord gaat. De werkgever “biedt” u dan een HOGERE ontslagvergoeding aan dan de transitievergoeding, bijvoorbeeld de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is globaal 1 maand per gewekt jaar, waar de transitievergoeding begint met 1/3 maand per gewerkt jaar. De exacte hoogte van de ontslagvergoeding wordt onderhandeld tussen werkgever en werknemer.
Onlangs kwamen we nog een interessante zaak tegen waarbij een voltijdse baan van een werknemer omgezet werd in een deeltijdbaan en daarover een transitievergoeding moest betalen over het aantal uren dat de werknemer minder gaat werken. Ook bij arbeidstijdvermindering in goed overleg bestaat daarmee recht op een gedeeltelijke vergoeding. Zo heeft de Hoge Raad op 14 september 2018 besloten. Het ging hierom een lerares met een vrijwel volledige dienstbetrekking. Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid werd zij voor 43,83% arbeidsongeschikt verklaard. De lerares kwam overeen met het schoolbestuur dat zij haar werkzaamheden voor 55% voortzet. Haar dienstverband werd echter formeel beëindigd door het schoolbestuur en de lerares werd opnieuw benoemd voor een werktijdfactor 0,5500. De lerares heeft het schoolbestuur daarop verzocht haar een transitievergoeding te betalen. Het schoolbestuur weigerde dit omdat er volgens haar in feite sprake was van arbeidstijdvermindering in goed onderling overleg, niet van een beëindiging van het dienstverband.
De Hoge Raad is van oordeel dat een voortzetting van het dienstverband in gewijzigde vorm in feite neerkomt op een gedeeltelijke beëindiging – en daarmee een (gedeeltelijke) opzegging – van het dienstverband. Op grond hiervan is het schoolbestuur gehouden een evenredige transitievergoeding te betalen. De uitspraak van de Hoge Raad speelt dan ook met name in sectoren waar veel wordt geschoven met de arbeidsduur, zoals het onderwijs.
Indien er niet betaald wordt, onenigheid is of u wilt zeker zijn van uw zaak, schakel dan onze hulp in. Wij hebben veel ervaring en proberen er de beste onderhandeling uit te halen – in uw belang!
In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures.
CONTACT
Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909
info@avinci.nl
www.avinci.nl

Bron vermelding: de clerq, Recht op transitievergoeding?
Hoe bereken je je transitievergoeding?