Herplaatsingsplicht bij expats

Herplaatsingsplicht bij expats

18 augustus 2019

De Hoge Raad oordeelt dat de herplaatsingsplicht een redelijkheidstoets is die een zekere beoordelingsruimte aan de werkgever laat (klik hier voor de hele uitspraak). Avinci Advocaten zet de herplaatsingsplicht en de beoordelingsruimte voor werkgever plus redelijkheidsargumenten in het volgende artikel uiteen.

De werknemer, een expat, is van 15 augustus 1975 tot mei 1993 in dienst geweest van Shell Tankers B.V., onderdeel van het Shell-concern. Van mei 1993 tot 15 augustus 2015 is de werknemer als expat werkzaam geweest voor verschillende vennootschappen binnen Shell, onder meer vanaf 15 februari 2012 voor Shell Gabon als Head of Marine Services. Voor expats geldt de regeling dat zij vanuit het land waar zij zijn gerekruteerd (zogenaamde Base Country) worden uitgezonden en in dienst treden van een Shell-vennootschap in de zogenaamde Host Country. Voor het einde van de uitzendtermijn kan de expat deelnemen aan het systeem ‘Managed Open Resourcing’ (MOR) dat vier keer per jaar plaatsvindt in collectieve interne sollicitatierondes via een online-platform. Op dat platform staan alle interne vacatures binnen Shell vermeld, derhalve ook expat-posities. In augustus 2015 is de arbeidsovereenkomst met Shell Gabon geëindigd.

Vervolgens is de werknemer teruggekeerd naar zijn Base Country Nederland. Met ingang van 26 augustus 2015 is hij voor onbepaalde tijd in dienst getreden van een ander onderdeel van Shell: SIEP. SIEP heeft werknemer tweemaal de functie van Maritime Assurance Assessor in Rotterdam aangeboden. Werknemer heeft deze functie tweemaal afgewezen.

In de aanhangig gemaakte procedure verzoekt SIEP ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de voet van artikel 7:669 lid 3 sub h BW (de zogenaamde rest-grond), met inachtneming van een termijn van een maand. De werknemer verzet zich tegen de ontbinding. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden per 1 december 2016, met toekenning van een transitievergoeding van € 111.908,- bruto. Het hof heeft het hoger beroep van werknemer afgewezen en onder meer overwogen dat herplaatsing niet in de rede lag. Tegen dit oordeel keert werknemer zich in cassatie.

Werknemer stelt in cassatie dat de vraag of herplaatsing in de rede ligt een individuele redelijkheidstoets vergt, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van het geval. Het onderdeel betoogt dat herplaatsing slechts dan niet in de rede ligt in de zin van genoemde bepaling, in gevallen waarin de herplaatsingsvraag in het geheel niet behoeft te worden gesteld, oftewel gevallen waarin herplaatsing (in het geheel) niet logisch is.

De Hoge Raad gaat hierin niet mee en verwijst naar de (wets)geschiedenis. De Hoge Raad oordeelt dat moet worden aangenomen dat met het gebruik van het begrippenpaar ‘niet mogelijk is of niet in de rede ligt’ niet is beoogd een resultaatsverplichting van de werkgever tot herplaatsing in het leven te roepen, maar dat het daarbij gaat om hetgeen in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Hieruit volgt dat het bij de beantwoording van de vraag of herplaatsing niet in de rede ligt, niet enkel gaat om omstandigheden die niet-herplaatsing vanzelfsprekend doen zijn, maar dat daarbij ook redelijkheidsargumenten een rol kunnen spelen. Daarmee wordt de werkgever een zekere beoordelingsruimte gelaten. Het beroep van werknemer wordt dan ook verworpen.

Of een werkgever een ontslagvergunning nodig heeft voor een buitenlandse expat, hangt sinds het arrest van de Hoge Raad van 24 februari 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BU8512, Nuon Personeelsbeheer B.V./Olbrych) in belangrijke mate af van de mate waarin de werknemer moet worden beschermd tegen sociaal ongerechtvaardigd ontslag. In die zaak was een ontslagvergunning wel vereist en werd de werknemer dus wel beschermd tegen sociaal ongerechtvaardigd ontslag. Het betrof een Amerikaanse werknemer en doorslaggevend was dat op de arbeidsovereenkomst Nederlands recht van toepassing was, dat de arbeid in Nederland werd verricht zonder (concreet) vooruitzicht op een structurele of langdurige tewerkstelling in een ander land, en dat de werkgever in Nederland was gevestigd.

Opzeggen zonder toestemming van het UWV is riskant. Om een grote loonvordering te voorkomen voor het geval dat een ontslagvergunning toch vereist is, is het verstandig de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden.

Avinci Advocaten krijgt natuurlijk veel zaken over ontslag, arbeidszaken en conflicten over het ontbinden van een arbeidsovereenkomst. In het geval van expats of buitenlandse werknemers, gelden geheeel andere regels enw etgeving waar wij in gespecialiseerd zijn. Enkele voorbeelden in het verleden zijn ontbinding van een arbeidscontract met een Nederlandse werkgever in Tanzania, een hoger beroep met een werkgever in Monaco, een arbeidsrechterlijke zaak met werknemers uit de Philipijnen in de scheepvaart, een Nederlandse werknemer in België, een aantal expat ingenieurs uit Duitsland die hier werkzaam waren en andersom ook Nederlanders die als expat werkzaam waren in de verpleging in Zwitserland en expats werkzaam in Oostenrijk.

In ieder land is het arbeidsrecht anders, maar Avinci Advocaten staat u bij in het buitenland omdat daar onze expertise ligt. Of als u in het buitenland werkzaam bent als expat, staan we u, mogelijk met uw lokale advocaat, goed bij.

Door de jaren heen heeft Avinci Advocaten zich mede gespecialiseerd in het bijstaan van expats. De arbeidsrechtelijke positie van een expat is in veel gevallen ingewikkelder dan die van een reguliere werknemer. Zo is het niet altijd op voorhand duidelijk welk recht op de arbeidsverhouding van een expat van toepassing is. Is dit Nederlands recht of het recht van een ander land? Zeker als er zich een geschil voordoet – zoals een (dreigend) ontslag – is het van groot belang dat dit snel duidelijk is. Daarnaast hebben expats vaak te maken met een gecompliceerd arbeidsvoorwaardenpakket. Voor een expat is het dan ook belangrijk dat hij/zij zich laat bijstaan door een in het internationale arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat.
Hebt u als expat een geschil met uw werkgever? Of dreigt u als expat door uw werkgever ontslagen te worden? Avinci Advocaten staat zowel expats bij die vanuit het buitenland in Nederland werkzaam zijn, als expats die vanuit Nederland naar het buitenland zijn uitgezonden. Naast bijstand bij een arbeidsrechtelijk geschil of (dreigend) ontslag, adviseren wij ook over de totstandkoming en inhoud van arbeidsovereenkomsten voor expats.

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures. Neem snel contact op met Arthur Hansen, hij helpt u verder.

Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4

3011 TM Rotterdam
info@avinci.nl 010 4777755

Ontslag van een expat Bron: Recht.nl, Rechtspraak.nl, Houthoff, Advocura