Gemeenten kunnen corporaties niet dwingen tot het doen van investeringen

Gemeenten kunnen corporaties niet dwingen tot het doen van investeringen

27 mei 2019

Gemeenten kunnen corporaties niet dwingen tot het doen van investeringen

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een bindende uitspraak gedaan in een geschil tussen de gemeente Rotterdam en een woningcorporatie over te maken prestatieafspraken. Hoewel investeringen bij kunnen dragen aan het verwezenlijken van volkshuisvestelijke doelstellingen, kunnen corporaties daartoe niet worden gedwongen.

In het advies van de commissie verklaart Minister Ollongren:

Met deze brief ontvangt u de bindende uitspraak in dit geschil.

Verloop van de procedure
Het geschil is voorgelegd aan de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet (hierna te noemen: de commissie). De commissie heeft op 1 mei 2019 haar advies uitgebracht. Bijgaand treft u het advies aan.

Advies commissie
De commissie heeft mij geadviseerd gemeente Rotterdam in het ongelijk te stellen voor de eerste 2 vragen, met als gevolg dat aan de derde vraag niet wordt toegekomen.

Bindende uitspraak
Mijn bindende uitspraak is, overeenkomstig het advies van de commissie van 1 mei 2019 en kenmerk 2019/2, dat de gemeente Rotterdam voor de eerste 2 vragen in het ongelijk wordt gesteld en daarom niet wordt toegekomen aan de derde vraag.

Ik geef u in overweging om, gelet op deze bindende uitspraak, opnieuw met betrokken partijen in overleg te treden.

Kern van het geschil

Rotterdam verlangt, gelet op de vastgestelde Woonvisie 20305, van Woonbron een extra bijdrage uit diens eigen middelen aan een concrete casus ten behoeve van de herstructurering van particulier woningbezit in Rotterdam-Zuid. Woonbron weigert dit. Zij wil alleen bijdragen als zij een korting op de verhuurderheffing kan ontvangen ter hoogte van de gevraagde bijdrage.

De commissie constateert dat het een inhoudelijk geschil betreft en dat in het verzoek van Rotterdam noch in de zienswijzen van Woonbron of CPRW procedurele of relationele kwesties aan de orde zijn gesteld. De commissie beperkt zich derhalve tot de inhoudelijke kwestie.

V. Het geschil

Hieronder wordt ingegaan op het geschil met de argumenten van Rotterdam en de zienswijzen van Woonbron en CPRW. Vervolgens wordt het oordeel van de commissie gegeven. Rotterdam heeft de volgende inhoudelijke vragen voorgelegd:

  • –  Verlangt de gemeente in het kader van de prestatieafspraken 2019 terecht van Woonbron dat zij vanuit eigen middelen bijdraagt aan de herstructurering van de overmaat aan slechte voorraad van particuliere woningen in Rotterdam Zuid?
  • –  Kan de gemeente daarbij in redelijkheid een bijdrage van € 10 miljoen verlangen aan de businesscase X?
  • –  Als uitsluitend onder bepaalde voorwaarden een bijdrage uit eigen middelen in redelijkheid kan worden verlangd, welke voorwaarden zijn dat dan en binnen welke concrete kaders dient met Woonbron hierover tot prestatieafspraken te worden gekomen?In 2011 heeft de het Team Deetman/Mans een rapport “Kwaliteitssprong Zuid: ontwikkeling vanuitkracht” uitgebracht met een advies over een aanpak van de grote sociaaleconomische problematiek in Rotterdam-Zuid. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het NPRZ.

Een van de pijlers in het NPRZ is fysieke kwaliteitsverbetering. Daaronder vallen onder andere twee sporen, namelijk vervanging en verbetering van particulier bezit en verbetering, vervanging, toevoeging en beheer van sociaal bezit. In het kader van het NPRZ dient 1/3 van de woningvoorraad in Rotterdam-Zuid (35.000 woningen waarvan ongeveer 12.000 corporatiewoningen en 23.000 particuliere woningen) in ongeveer twintig jaar te worden verbeterd of vervangen.6 Woonbron heeft het NPRZ ondertekend en vervolgens als partner van het NPRZ de wijk Carnisse geadopteerd, een wijk met veel particulier bezit. Woonbron heeft zelf ook DAEB-bezit in Carnisse en heeft daar in beperkte mate al particulier bezit verworven. In het kader van het NPRZ zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen Woonbron en Rotterdam, onder andere over de financiering van voornoemde aanpak. Een daarvan is het Convenant uit 2016, waarin staat dat

4 waaronder artikel 42, 43 en 44 Woningwet waarin het proces wordt beschreven om tot prestatieafspraken te komen en artikel 40 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015 en de artikelen 19a t/m 19d van de Regeling toegelaten instellingen (RTIV) 2015 waarin de geschilbeslechting nader is uitgewerkt.
5 Woonvisie Rotterdam, Koers naar 2030, agenda tot 2020, vastgesteld op 15 december 2016.

Rotterdam heeft in de Woonvisie 2030 haar prioriteiten en ambities voor de komende jaren opgenomen. Het creëren van meer aantrekkelijke woonmilieus, accommoderen van de toenemende woningvraag en meer gedifferentieerd woningbestand waar dit nu nog eenzijdig is, behoren tot de prioriteiten van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Rotterdam verzoekt om versnelling van de bijdrage aan de particuliere voorraad in focuswijken. Zij acht dit van belang om sociale stijgers te behouden en andere huishoudens met midden en hogere inkomens aan te trekken, omdat dit leidt tot maatschappelijke baten op wijkniveau.8 Nu het budget van de vermindering op de verhuurderheffing is uitgeput en de regeling per 1 juli 2018 is gesloten, is er gebrek aan financiële middelen. Daarom heeft Rotterdam op 1 augustus 2018 – in het kader van de prestatieafspraken 2019 – Woonbron gevraagd de eigen bijdrage aan te vullen. Dit verzoek is door Woonbron bij brief van 4 september 2018 afgewezen.

Avinci Advocaten heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Avinci Advocaten heeft ook een tak consultancy voor lagere en hogere overheidsinstellingen, semi publieke rechterlijke instellingen. De focus ligt daarbij veelal op arbeidsverhoudingen bij de overheid, hervormingen van de publieke sector, contracten en hervormingen waarbij wij een kritisch en analytisch overzicht bieden op juridisch en rechterlijk niveau.

Salva Mehtash 98
Internationale handel en overname
Naast actuele kennis van wet- en regelgeving en jurisprudentie, verdiepen wij ons uitvoerig in een aantal specifieke marktsectoren waarin onze zakelijke cliënten actief zijn. Wij zijn nieuwsgierig en gedreven en onze advocaten hebben in deze sectoren kennis en ervaring opgebouwd. Wij kennen de sectoren door de werkzaamheden die wij daarvoor verrichten.

Multidisciplinair team
Wanneer uw zaak meerdere rechtsgebieden bestrijkt, betrekken wij collega’s uit andere relevante vakgebieden en stellen wij een multidisciplinair team samen. Denk daarbij aan fusies en overnames of herstructeringen. De multidisciplinaire teams combineren verschillende juridische specialisaties met kennis van de markt van specifieke groepen cliënten of op een sector in de markt. Zo bent u dus altijd verzekerd van doeltreffende, snelle en kostenefficiënte dienstverlening.
Consulting
Advocaat Arthur Hansen adviseert klanten als Senior Legal Business Consultant. In overleg met de klant verricht hij legal checks op diverse contracten en is gespecialiseerd in fusies en overnames.  Door onze efficiënte juridische toepassingen wordt de transactiepraktijk echt accurater en economische. Tevens contract management, arbeidsrecht en corporate housekeeping vallen onder de specialiteiten van Avinci Advocaten.  Arthur Hansen ontvangt u graag op zijn kantoor, op het mooiste stukje van Rotterdam, namelijk de Maasboulevard. Recht tegenover de Willemsbrug kunnen we discreet en voortvarend alle zaken doornemen.
English:
Avinci law is specialised in consulting government and Dutch communities and municipalities and has wide experience in consulting European Parliament in Brussels, Government of Aruba and embassy and consulates in The Hague.
If you are looking for a consultant specialised in governmental issues, Government Agencies or Judicial Institutions please don’t hesitate to contact us and ask for Mr. Hansen.

CONTACT:

  •                Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
  •                010 4777755
  •                010 4780909
  •                info@avinci.nl
  •                www.avinci.nl

Bron: Woningmarktbeleid

 

Gemeenten kunnen corporaties niet dwingen tot het doen van investeringen