Geen onderzoek naar rol curatoren failliet Cinjee

Geen onderzoek naar rol curatoren failliet Cinjee

20 oktober 2019

Er komt geen nader onderzoek in de faillissementszaak-Cinjee. De rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank heeft bepaald dat de klacht van de Stichting Slachtoffers Cinjee Advies over onder meer de handelswijze van de curatoren te laat is ingediend. Bovendien heeft zij bepaald dat curator Carl Hamm juist heeft gehandeld.

Onderzoek naar rol curatoren failliet Cinjee komt er niet; schuldeisers teleurgesteld

Woordvoerder Henk van der Tak van de stichting is teleurgesteld over de beslissing. Eind maart stuurde de stichting een klaagbrief naar de deken van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam om daarmee te bereiken dat de curatoren die betrokken zijn bij de afwikkeling van het faillissement in 2011 van advieskantoor Cinjee in Sliedrecht vervolgd worden.

SAA

De slachtoffers menen dat er veel fouten zijn gemaakt, waardoor zij in grote financiële problemen terecht zijn gekomen. Het stuit hen vooral tegen de borst dat de curatoren de door voormalig tussenpersonen gevestigde pandrechten niet erkennen. Ook menen ze dat portefeuilles voor een fractie van de werkelijke waarde zijn verkocht. Tevens zette de stichting diverse vraagtekens bij het voortgezette beheer van de portefeuille door SAA.

Oud-tussenpersonen

Bij de stichting zijn nog acht gedupeerden van het gefailleerde Cinjee aangesloten. Dat zijn onder anderen oud-tussenpersonen die hun portefeuille tussen 2008 en 2011 verkochten aan Cinjee maar daar nooit de (volledige) verkoopprijs voor terugzagen. Het bedrijf ging failliet als gevolg van onder meer mismanagement; van strafbare feiten is niets gebleken.

Te laat

De rechter-commissaris stelt in haar beslissing dat de klacht tegen de voormalig curator Eddy Butin Bik – hij is in 2013 vervangen door Hamm wegens vertrek uit het arrondissement Rotterdam – hadden moeten worden ingediend op het moment dat het gewraakte handelen zich voordeed, omdat het dan nog mogelijk zou zijn geweest om de curator zo nodig bij te sturen. “Datzelfde geldt voor klachten over de handelswijze van de huidige curator. Daarvoor is het nu te laat.”

Pandrechten

De verwijten in de richting van de curatoren dat geclaimde pandrechten en eigendomsvoorbehouden niet zijn erkend, is volgens de rechter-commissaris onterecht. “Hierover is geprocedeerd en inmiddels zijn er meerdere uitspraken die het standpunt van de curator onderschrijven.”

Voldoende waarborgen

De stichting beklaagde zich er eveneens over dat een schuldeiser is aangesteld als beheerder van de boedel van de gefailleerde Cinjee. In de optiek van de stichting was sprake van belangenverstrengeling en ‘vermoedelijk’ frauduleus handelen. Eerder gaf directeur Michiel Slootweg al aan het dossier altijd naar eer en geweten te hebben behandeld. De rechter-commissaris oordeelt dat “de curator op juiste gronden en in het belang van de boedel heeft besloten dat SAA het beheer kon (blijven) voortzetten en dat alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen om dit beheer met voldoende waarborgen te omkleden.”

Renvooiprocedure

De rechter-commissaris stelt dat de curator een half jaar geleden al afdoende inhoudelijk heeft gereageerd op het klaagschrift in de richting van de stichting. Verder wijst ze erop dat het niet aan de curator is om schuldeisers “te blijven informeren over het faillissementsrecht in het algemeen en de betekenis van recente jurisprudentie met betrekking tot de gestelde pandrechten, welke claims voor de verder afwikkeling van de faillissementen niet meer van belang zijn nu de betreffende schuldeisers ervoor gekozen hebben dit niet zelf – in een renvooiprocedure – aan de rechter voor te leggen.”

Insolventie recht is een specialisatie die we goed beheersen. Ondernemers in Rotterdam en omstreken kloppen vaak bij ons aan voor advies als ze te maken krijgen met dreigend faillissement, inkrimpen of afstoten van activiteiten. Wij denken mee in het belang van de ondernemer.

Ondanks dat u hard werkt en tal van voorzorgsmaatregelen heeft genomen, kan het voorkomen dat uw onderneming in zwaar weer komt en het water over de dijken dreigt te spoelen. Samen met uw accountant heeft u de bedrijfs-voering doorgelicht en een plan gemaakt om de zaak weer financieel op orde te krijgen en rendabel te maken. Aan zo’n bedrijfskundig plan zitten vaak juridische kanten die goed moeten worden afgewerkt om verdere problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij het inkrimpen van het personeelsbestand of het afstoten van activiteiten van de onderneming. Avinci Advocaten heeft de expertise in huis om snel de juridische bedreigingen en kansen van dergelijke maatregelen in te schatten en daar adequaat naar te handelen.

Soms kan het echter noodzakelijk zijn om door een faillissement heen te gaan en daarna een doorstart te maken of om een sterfhuisconstructie op te zetten om zo de gezonde delen van uw onderneming te laten doordraaien. Ook hiermee heeft Avinci Advocaten ervaring en kan zij de doorstart begeleiden zodat u zo min mogelijk risico loopt op problemen met de curator of schuldeisers.

Avinci Advocaten, omdat ondernemen niet altijd over rozen gaat.
Neem contact op 010-4777755