Geen onderzoek door gemeente naar inbezitneming grond: eigen schuld?

Geen onderzoek door gemeente naar inbezitneming grond: eigen schuld?

11 augustus 2019

De Hoge Raad heeft in 2017 geoordeeld dat degene die zijn eigendom is verloren aan een bezitter te kwader trouw, die bezitter op grond van onrechtmatige daad kan aanspreken. De bezitter kan dan worden veroordeeld tot schadevergoeding in natura, in welk geval de in bezit genomen zaak moet worden overgedragen aan de oorspronkelijke eigenaar.

Na het arrest van de Hoge Raad is in verschillende procedures over inbezitneming van grond een vordering op basis van onrechtmatige daad ingesteld. Hof Amsterdam laat zich in de onderhavige casus uit over de vraag of het nalaten van eigen onderzoek naar inbezitnemingen als eigen schuld van de oorspronkelijke eigenaar (i.c. een gemeente) moet worden gezien.

Het Hof heeft bevestigd dat een eigen schuld verweer niet kan worden gevoerd bij de vordering op grond van onrechtmatige daad, vanwege het wederrechtelijk in bezitnemen van gemeentegrond. Een vordering tot schadevergoeding in de vorm van teruggave van de strook grond  is ook onderworpen aan een verjaringstermijn van vijf jaar (artikel 3:310 lid 1 BW). Deze termijn van vijf jaar start zodra de benadeelde bekend is met zijn eigendomsverlies, en met de daarvoor aansprakelijke persoon en de verjaring. Deze termijn is in elk geval voltooid 20 jaar na de voltooiing van de verjaring van artikel 3:314 lid 2 BW, de gebeurtenis waardoor de schade – het verlies van de eigendom – is veroorzaakt, onverminderd eventuele stuiting van die verjaring.

Schadevergoeding van gemeente voor gebiedsontwikkelaar

Het procederen tegen een overheidsinstantie vergt vaak een totaal andere aanpak dat het procederen tegen een gewone civiele (contracts)partij. In sommige aspecten beschikt bijvoorbeeld een gemeente over meer (beleids)vrijheid om het algemeen belang te dienen en moeten sommige andere private belangen van ondernemers daaronder lijden. Van de andere kant moet een gemeente weer wel de algemene beginselen van behoorlijk bestuur – zoals het zorgvuldigheidsbeginsel of het gelijkheidsbeginsel – in acht nemen, ook indien zij privaatrechtelijke handelingen verricht. Dit specifieke juridisch kader vraagt om specialistische kennis, welke kennis ons team in ruime mate bezit. Inmiddels hebben onze specialisten een mooi staat van dienst opgebouwd, zowel voor als tegen de overheid. Zij staan graag ook aan uw zijde om u van advies te dienen en zo nodig bij te staan in een gerechtelijke procedure.

Indien u een geschil heeft met de gemeente is het raadzaam uw Bedrijfsadvocaat in te schakelen. Iedere onderneming zal regelmatig een contractenrecht advocaat nodig hebben. De voorwaarden van bijvoorbeeld een arbeidscontract, koopcontract of huurcontract dienen immers goed vastgelegd te worden om problemen in de toekomst te voorkomen. In geval van een conflict wordt altijd teruggegrepen op het contract, ook door de rechter. De Bedrijfsadvocaat verzorgt maatwerkovereenkomsten, zodat u altijd zeker bent van de juiste constructie en het juiste soort overeenkomst voor uw specifieke situatie.

gemeente, overheid, geschil