Fusies & overnames coronatijd

Fusies & overnames coronatijd

17 april 2020

Het coronavirus heeft impact op de overnamepraktijk en wij richten ons specifiek op fusies en overnames in deze tijd.  De effecten van de corona-crisis zullen nog lang resoneren. Stel, de onderneming was in vergevorderd stadium en nu staat alles in de ijskast, wat zijn de consequenties? En belangrijker nog: wat kunnen we wel doen? Zowel verkopers als kopers moeten nieuwe transacties corona-proof maken. Deze checklist brengt de juridische aandachtspunten voor fusies en overnames in coronatijd in kaart. Avinci Advocaten legt uit en kijkt voorzichtig naar de toekomst na corona zodat ondernemers straks goed juridisch verantwoord te werk gaan en Recht.nl geeft meer informatie op hun website.

In de huidige onrust van de COVID-19 staan wereldwijd geplande M&A transacties stil. Gezien de enorme impact die het virus op de economie heeft, en vooral op het bedrijfsleven, nemen de activiteiten op het gebied van fusies en overnames enorm af.

Bedrijven die te maken hebben met een zwaar getroffen personeelsbestand, verminderde vraag of een onderbroken toeleveringsketen, moeten vechten om te overleven. Niemand weet hoelang deze onzekere en bedreigende situatie nog zal voortduren. Het is echter duidelijk dat zakendoen nu moeilijk is geworden door nationale en internationale reisverboden, het platgelegde openbare leven en de beperkingen om mensen te ontmoeten. COVID-19 toont niet alleen onze menselijke kwetsbaarheid, maar ook die van onze wereldwijd geïntegreerde samenlevingen, economieën en bedrijven.

Aan de andere kant leven we in een moderne tijd. De ontwikkeling van onze wetenschap en technologie moet regeringen in staat stellen de nodige maatregelen te nemen om het virus te minderen en om het uiteindelijk te stoppen. Helaas kan dit langer duren dan we waarschijnlijk zouden willen.

1. Lopende transacties

Onderbreken van onderhandelingen
Veel lopende transacties zullen niet snel worden afgerond, aangezien zowel verkopers als kopers bescherming zullen zoeken tegen de huidige storm. Verkopers vrezen dat ze de overeengekomen koopprijs niet zullen ontvangen of dat ze vergaande verklaringen en garanties aan de koper zullen moeten verstrekken. Kopers zullen proberen om een deel van de risico’s die uit de heersende onzekerheid voortvloeien over te dragen aan de verkoper. Daarnaast zullen kopers willen zien hoe de Corona-crisis de situatie van de over te nemen onderneming en de verkoopprijs beïnvloeden.

In de regel zal voor de bedrijfswaardering van de doelvennootschap een multiplier op de EBIT(DA) (inkomsten voor aftrek van rente en belastingen (en afschrijvingen en amortisatie)) van vóór de Corona-crisis worden gebruikt. De EBIT(DA) na het optreden van de Corona pandemie kan daar ernstig van afwijken. Er worden op Twitter al grappen gemaakt over EBITDAC, waar de “C” voor “Corona-virus” staat. Veranderende zakelijke vooruitzichten zullen waarschijnlijk ook van invloed zijn op externe financiering van transacties.

In vorig artikel lichten we de belangrijkste zaken uit, klik op deze link.

Toekomstige transacties: algemene Corona-effecten
Bij toekomstige transacties zal wordt verwacht dat de impact van Corona op de activiteiten van de doelvennootschap naar verwachting overal zichtbaar zal zijn.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Is de besluitvorming van de target beïnvloed door schending van de bijeenroeping, (digitale) aanwezigheids- of quorumvereisten? Zo ja, is dit op de juiste manier hersteld?
  • Heeft de doelvennootschap gebruik gemaakt van noodfinanciering en voldoet zij aan de voorwaarden daarvan?
  • Heeft de doelvennootschap materiële overeenkomsten geschonden? Kan schadevergoeding worden geëist, of andersom, kan of moet een claim worden verwacht? Bevatten deze overeenkomsten koopprijsaanpassingen / heronderhandelingsverplichtingen?
  • Heeft de doelvennootschap een verzekering afgesloten voor de dekking van de door Corona veroorzaakte verliezen?
  • Zijn er deadlines gemist, bijvoorbeeld met betrekking tot registratie van IP-rechten of verlenging van vergunningen?
  • Zijn er effecten op licenties en gegevensbescherming als gevolg van thuiswerken?
  • Wat is de status van lopende geschillenprocedures en wat is de kans op nieuwe procedures, bijvoorbeeld in het geval van een contractbreuk?
  • Zijn de pensioenpremies tijdens de crisis volledig betaald?
  • Heeft de doelvennootschap uitstel van aflossing van bancaire leningen betaling aangevraagd?

Verkopers moeten erop voorbereid zijn dat kopers uiterst gevoelig zijn voor deze problemen. Daarom moeten verkopers over alle documentatie beschikken die de effecten van Corona op de bedrijfsresultaten weergeven. Daarnaast moeten verkopers kunnen aantonen wat ze hebben gedaan om deze effecten te verminderen. Kopers moeten dit tijdens het due diligence grondig onderzoeken.

Mocht één van de bovengenoemde situaties aan de orde zijn, dan helpen wij graag met het bestuderen van de overeenkomst en adviseren wij u graag over uw mogelijkheden.

Avinci Advocaten kan u daarin adviseren door de algemene voorwaarden te toetsen en zonodig aan te passen of zelf op te stellen.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen met uw contractspartner, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Fusies & overnames coronatijd bronvermelding: recht.nl, buuren en Recht.nl geeft meer informatie op hun website.