Exoneratiebeding mag aansprakelijkheid aanzienlijk beperken

Exoneratiebeding mag aansprakelijkheid aanzienlijk beperken

23 januari 2021

Exoneratiebeding mag aansprakelijkheid aanzienlijk beperken

Een leverancier van straalgrit raakte in opspraak, nadat het grit met asbest bleek te zijn vervuild. Dat leidde tot een miljoenenschade. Men blijkt evenwel een escape te hebben gevonden door een beroep op een exoneratiebeding in de algemene voorwaarden.

Ingang advocatenkantoor Avinci in Rotterdam

Exoneratiebeding in de algemene voorwaarden

Eurogrit beroept zich echter op een exoneratiebeding uit haar algemene voorwaarden. Een exoneratiebeding is een beding op grond waarvan de wettelijke verplichting tot schadevergoeding wordt uitgesloten of beperkt. Door een beroep op een exoneratiebeding stelt Eurogrit dat haar aansprakelijkheid is beperkt en zij daardoor niet gehouden is de gehele schade te vergoeden. GSB stelt dat het beroep op het exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Die vraag wordt in deze zaak voorgelegd aan het Hof in Den Haag. Bij de beoordeling of de redelijkheid en billijkheid in de weg staat van een beroep op het exeoneratiebeding, oordeelt het Hof dat sprake is van een terughoudende toets.

Was het beroep op het exoneratiebeding onaanvaardbaar?

Bij de beoordeling of het beroep van Eurogrit op het exoneratiebeding in haar algemene voorwaarden onaanvaardbaar was, heeft het Hof het volgende in aanmerking genomen:

1. Een beroep op een exoneratiebeding is onaanvaardbaar, indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid. Er is sprake van een bewuste roekeloosheid bij een handelen nalaten waarvan men zich ervan bewust is dat door dat handelen of nalaten schade zou kunnen ontstaan.

Het Hof oordeelt hier dat Eurogrit van de mogelijke aanwezigheid van asbest in het straalgrit en de daaruit voortvloeiende schade niet bedacht had moeten zijn.

2. Van belang zijn ook de omstandigheden van het geval, waaronder de aard en de verdere inhoud van de overeenkomst waarin het beding voorkomt, de maatschappelijke positie en onderlinge verhouding van partijen, de wijze waarop het beding tot stand is genomen, en de mate waarin de wederpartij zich de strekking van het beding bewust is geweest.

Het Hof overweegt dat het hier gaat om twee professionele partijen die zaken met elkaar hebben gedaan. Verder laat het Hof meewegen dat in de aannemingsbranche dergelijke algemene voorwaarden gebruikelijk zijn en dat GSB er dus op bedacht had moeten zijn dat Eurogrit gebruik zou maken van een exoneratiebeding. Dat asbest een risico schept op gezondheidsschade acht het Hof evenmin voldoende grondslag om een beroep op het exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar te achten.

3. Tot slot mag het exoneratiebeding de aansprakelijkheid aanzienlijk beperken. Dit betreft namelijk de kern van een exoneratiebeding.

Het Hof overweegt opnieuw dat een professionele partij als GSB erop bedacht had moeten zijn dat Eurogrit gebruik zou maken van een dergelijk exoneratiebeding.

Gelet op het voorgaande ziet het Hof geen gronden om Eurogrit een beroep op het exoneratiebeding te ontzeggen en wijst de vorderingen van GSB af.

Exoneratiebeding mag aansprakelijkheid aanzienlijk beperken, bron: recht.nl, xla.