Elektronische ondertekening van overeenkomsten

Elektronische ondertekening van overeenkomsten

18 maart 2019

Elektronische ondertekening van overeenkomsten

De Rechtbank Den Haag heeft in mei 2018 een oordeel gegeven over de betrouwbaarheid van een elektronische handtekening bij een overeenkomst. Eiser was van mening dat de elektronische handtekening voldoende betrouwbaar was doordat zij was vervaardigd via het systeem DocuSign en doordat uit een Certificate of Completion volgde dat de handtekening van gedaagde afkomstig was. De identiteit die uit het digitale certificaat bleek, was door een onafhankelijke derde geverifieerd. Bovendien benoemde eiser dat alle overeenkomsten naar het e-mailadres van gedaagde zijn verzonden, waarna een ondertekende versie via datzelfde e-mailadres is geretourneerd. Dit bleek voor de rechter evenwel onvoldoende.

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken waaruit tevens het procesverloop blijkt:

– de dagvaarding met producties van 3 november 2017;
– de conclusie van antwoord, met producties;
– de bij brief van 11 januari 2018 zijdens Van Gansewinkel ingekomen producties;
– de door de griffier gemaakte aantekeningen van de comparitie van partijen gehouden op 16 januari 2018, waarbij beide partijen zijn verschenen;
– de conclusie van repliek;
– de conclusie van dupliek.

Het geschil

Van Gansewinkel vordert dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] wordt veroordeeld tot betaling van de som van € 731,83, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over de hoofdsom vanaf 27 oktober 2017 tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede tot betaling van de proceskosten.3.2.
Aan haar vordering legt Van Gansewinkel ten grondslag dat [gedaagde] uit hoofde van de overeenkomst tot opdracht is gehouden tot betaling van de facturen en hij in gebreke is gebleven met de voldoening ervan. De diensten zijn geleverd.

Als ondernemer maakt u afspraken met een handelspartner over leveringen, samenwerking of de automatisering van uw bedrijf. Bij al dergelijke contracten kan Avinci Advocaten u van dienst zijn. Niet alleen kunnen wij meedenken over de inhoud van de afspraken die u contractueel wil vastleggen en zoveel mogelijk valkuilen ontwijken, soms is ook de vorm waarin de contractuele afspraken worden gegoten van belang en geeft de wet verplicht aanvullende regels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de agentuurovereenkomst en de financial lease overeenkomst. Avinci Advocaten helpt u problemen te voorkomen en de afspraken die u heeft gemaakt eenduidig op papier te zetten.

In veel gevallen worden algemene voorwaarden gebruikt als aanvulling op deze afspraken, de spreekwoordelijke “kleine letters”. Met de juiste algemene voorwaarden kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat de algemene voorwaarden met veel zorgvuldigheid en aandacht worden opgesteld en gelezen. Avinci Advocaten kan u daarin adviseren door de algemene voorwaarden te toetsen en zonodig aan te passen of zelf op te stellen.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen met uw contractspartner, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, bel dan met 010-477 77 55, stuur een twitterbericht @Avinci_law , of stuur e-mail naar info@avinci.nl.

Elektronische ondertekening van overeenkomsten