Do and don’ts rondom een schuldsanering

Do and don’ts rondom een schuldsanering

7 september 2019

In de praktijk maken wij veel cases mee rondom schuldsanering die voor de rechter komen. Vaak wordt er misbruik gemaakt van de omstandigheden of dat mensen er graag zo snel mogelijk vanaf willen. Het is zaak om alle feiten goed te bekijken: Avinci Advocaten geeft u de Do and don’ts rondom een schuldsanering.

Praktijkvoorbeeld: De universiteit Twente wilde alleen instemmen met een schuldregeling tegen finale kwijting wanneer betrokkene eerst op papier zou verklaren dat na de schuldregeling alsnog het restant zou worden betaald. Volgens de rechter kan de universiteit geen beroep doen op deze verklaring omdat er misbruik gemaakt is van de omstandigheden waarin betrokkene verkeerde. De vordering van ruim € 22.000 wordt afgewezen.

 

Wat voorafging
De Universiteit Twente heeft in december 2010 in het kader van een subsidieprogramma € 20.000,00 uitgeleend aan X. Dit bedrag was bestemd voor de oprichting en instandhouding c.q. ontwikkeling van zijn onderneming. Afgesproken is dat X vanaf december 2012 het geleende bedrag in 48 termijnen zou terugbetalen.
Vanwege financiële problemen heeft X zich gemeld bij de ROZ-groep, een organisatie in Tilburg die o.a. schuldhulpverlening aan (ex-) ondernemers biedt. Bij brief van 12 mei 2015 heeft de ROZ-groep namens X, Universiteit Twente als schuldeiser aangeschreven en een voorstel tegen finale kwijting gedaan. Het voorstel hield in dat Universiteit Twente een verwacht bedrag van € 1.502,88 krijgt uitbetaald en na ontvangst van dit bedrag afstand doet van het restant van de vordering.

Op 4 april 2016 is door Universiteit Twente en X eerst een ‘aanvullende overeenkomst toplening’ ondertekend. In deze overeenkomst, die door de gemachtigde van Universiteit Twente is opgesteld, zijn onder meer de volgende bepalingen opgenomen:

  1. Dat het door geldnemer aan geldgever gedane aanbod aangaande het saneren van de schulden(last) van geldnemer, met betrekking tot geldgever nadrukkelijk niet tot doel heeft het verlenen van finale kwijting.
    Het saneringsvoorstel heeft enkel en alleen het doel om voor de in het aanbod genoemde periode een betalingsregeling tot stand te doen brengen.
  2. De vordering van geldgever, zoals deze zal belopen na afloop van de bepaalde tijd in het gedane voorstel en na het doen van de deelbetalingen door geldnemer, blijft volledig opeisbaar.

Na ondertekening van de aanvullende overeenkomst op 4 april 2016 is de Universiteit Twente op 7 april 2016 overgegaan tot het ondertekenen van de ‘akkoordverklaring schuldbemiddeling’ (hierna te noemen: akkoordverklaring). In deze akkoordverklaring zijn de volgende bepalingen opgenomen:

Gaat akkoord met de betaling van een gedeelte van de vordering op de heer X wonende aan [het adres] [woonplaats] .
(…)
Gaat akkoord met het voorgestelde percentage en zal de restschuld direct en volledig kwijtschelden. Er is dan geen hoofdelijke aansprakelijkheid meer.

X houdt nu vast aan deze akkoordverklaring tegen finale kwijting. Universiteit Twente houdt vast aan de eerder opgestelde overeenkomt en vordert het restantbedrag ad. 18.363,40, verhoogd met rente en kosten tot ruim € 22.000. De kantonrechter oordeelt als volgt:


Beoordeling
“De kantonrechter merkt op dat uit de stukken in het dossier volgt dat Universiteit Twente veel begrip heeft getoond voor de (financiële) situatie van X. Dit is door X tijdens de comparitie van partijen ook beaamd. Toen de ROZ-groep aan X liet weten dat Universiteit Twente de enige schuldeiser was die niet akkoord wilde gaan met de aangeboden regeling, heeft X contact opgenomen met Universiteit Twente. Tijdens dit gesprek is er vanuit Universiteit Twente een voorstel gedaan een aanvullende overeenkomst te tekenen, waarbij géén finale kwijting overeengekomen zou worden tussen partijen. Dit voorstel heeft X getekend op 4 april 2016. Dat X daarbij druk heeft gevoeld, wil de kantonrechter aannemen: als hij niet zou tekenen, zou de schuldhulpverlening spaak lopen. Nu is gebleken dat Universiteit Twente het aanbod tegen finale kwijting van 7 april 2016 enkel heeft getekend omdat X, onder druk, een aanvullende overeenkomst heeft getekend op 4 april 2016, is de kantonrechter van oordeel dat Universiteit Twente misbruik heeft gemaakt van omstandigheden. De kantonrechter overweegt daartoe als volgt.

Vooropgesteld dient te worden dat het doel van een buitengerechtelijke schuldsaneringsregeling is om een schone lei te verkrijgen. Om een schone lei te verkrijgen, is het noodzakelijk dat alle schuldeisers, zonder nadere voorwaarden, instemmen met het aanbod tegen finale kwijting. Nu Universiteit Twente enkel tot ondertekening van het aanbod tegen finale kwijting is overgegaan omdat X een paar dagen eerder een aanvullende overeenkomst heeft ondertekend waarin de finale kwijting werd uitgesloten en het volledig openstaande bedrag opeisbaar bleef, komt de kantonrechter tot de conclusie dat Universiteit Twente in de basis als weigerende schuldeiser aangemerkt had moeten worden. Universiteit Twente was als enige schuldeiser niet bereid de finale kwijting te ondertekenen, omdat zij het geleende bedrag volledig terug wilde ontvangen. Door te handelen zoals zij heeft gedaan, heeft Universiteit Twente de ROZ-groep misleid en bovendien het systeem van de schuldhulpverlening ondermijnd. Op deze wijze wordt Universiteit Twente bevoordeeld ten opzichte van andere schuldeisers en dat is niet het uitgangspunt van de schuldhulpregeling. Daarbij heeft Universiteit Twente geprofiteerd van de dwangpositie waarin X zich bevond.

Op grond van artikel 3:44 lid 1 BW is een rechtshandeling vernietigbaar wanneer zij door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Op grond van lid 4 van dit artikel is sprake van misbruik van omstandigheden, wanneer iemand, die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden (zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid) wordt bewogen tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, terwijl hij weet of moet begrijpen dat hij diegene zou moeten weerhouden tot het verrichten van die rechtshandeling. Om te kunnen beoordelen of sprake is van een dergelijke situatie, komt het aan op de omstandigheden bij het aangaan van de twee overeenkomsten van 4 en 7 april 2016.

De kantonrechter zal, gelet op al hetgeen hierboven is overwogen, de vordering van Universiteit Twente afwijzen.

Hoewel sprake is van misbruik van omstandigheden en normaal gesproken de proceskosten voor rekening zouden komen voor Universiteit Twente, zal de kantonrechter de proceskosten compenseren, in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt. Ervan uitgaande dat Universiteit Twente, als zij geen misbruik van omstandigheden had gemaakt, niet zou hebben ingestemd met de schuldsanering, heeft X immers voordeel gehad van de door Universiteit Twente afgedwongen gang van zaken.”

Wanneer het zakelijk gezien niet goed gaat met uw onderneming kan een faillissement een laatste ‘redmiddel’ zijn. Voor rechtspersonen is soms een doorstart mogelijk. In andere gevallen is een doorstart niet mogelijk, omdat u in privé aansprakelijk bent voor alle schulden. In alle gevallen heeft u juridisch advies nodig om alle mogelijke gevolgen, voor- en nadelen te inventariseren. Een advocaat kan u voorzien van het beste advies bij een driegend faillissement.

Wat gebeurt er na een faillissement?

Door de faillietverklaring verliest een bedrijf het beheer en de beschikking over zijn vermogen. Indien het faillissement is afgewikkeld door de curator en (een deel van) de schuldeisers zijn uitbetaald, wordt een onderneming (mits rechtspersoon) ontbonden. Het bedrijf bestaat niet meer. In het geval van een eenmanszaak of v.o.f. blijft de natuurlijke persoon aansprakelijk voor de schulden, ook al is het faillissement opgeheven.

Wanneer het faillissement is afgewikkeld, wordt het faillissement opgeheven. Daarmee komt een einde aan de rechtspersoon. De rechtspersoon wordt ontbonden en uitgeschreven uit het handelsregister. Bij de failliete eenmanszaak en de v.o.f. is dit anders. Schulden die tijdens het faillissement niet werden voldaan, blijven bestaan ook na het faillissement. Als natuurlijk persoon kunt u dus ook na het faillissement worden geconfronteerd met schuldeisers. Niet alleen de schuldeisers, maar ook de fiscus en het UWV zullen na het faillissement u weer opzoeken. In sommige gevallen kan een natuurlijk persoon in aanmerking komen voor de schuldsanering.

Faillissement aanvragen

Faillissement

Het klinkt tegenstrijdig om faillissement aan te vragen voor uw klant of handelspartner. U wilt natuurlijk dat uw zakenpartner betaalt en niet failliet gaat zodat u de laatste in de wachtrij staat als eisende partij. Toch is het een heel effectief middel. In Nederland zijn er twee soorten verweer tegen de faillissement aanvraag:

  • de bankrekening wordt betwist.
  • er zijn geen andere schuldeisers. In dit geval zal uw zakenpartner er alles aan doen om faillissement te voorkomen en zo snel mogelijk uw rekening betalen.

Dutch Debts biedt u voor een vast tarief van € 900,– de mogelijkheid van prioriteit boven andere schuldeisers van uw handelspartner. De aanvraag van faillissement geeft direct prioriteit boven andere schuldeisers en uw zakenpartner zal er alles aan doen om faillissement te voorkomen en u als eerste betalen. Voor dit bedrag zal Dutch Debts voor al het papier werk zorgen zoals de aanvraag van faillissement bij het juiste gerechtshof, het benodigde papierwerk, de juridische kosten die betaald moeten worden en dat de procedure in het geheel begeleid wordt door een uitstekende advocaat.

Met dit krachtige middel hoeft u geen andere kosten te betalen en geeft u een enorme voorsprong op de andere crediteuren.

Als pressie middel kunnen wij namelijk dreigen met en zelfs daadwerkelijk het faillissement van de wanbetalende debiteur aanvragen. Dit leidt doorgaans tot zeer snelle betaling.

Alleen een advocaat kan het faillissement van uw debiteur aanvragen of een verzoekschrift indienen voor het leggen van een conservatoir beslag (beslag voor vonnis): beide zeer effectieve incassomaatregelen. Ook zijn wij niet beperkt in de hoogte van de vordering welke wij voor u naar de rechter kunnen brengen. Gemachtigden (zoals deurwaarders, incassobureau’s en juristen) kunnen u slechts bijstaan bij het Kantongerecht, welke bevoegd is voor vorderingen tot € 25.000. Wij kunnen u, als advocaat, daarnaast ook bijstaan voor vorderingen van boven € 25.000 welke exclusief door de Rechtbank behandeld worden.

Problemen met Incasso’s? Ons team staat klaar om problemen daadkrachtig aan te pakken en op te lossen.√

Bron Recht.nl Do and don’ts rondom een schuldsanering