De aanmaning: wat doen we met verbeurde dwangsommen?

De aanmaning: wat doen we met verbeurde dwangsommen?

1 juli 2020

De aanmaning: wat doen we met verbeurde dwangsommen?

De bevoegdheid van een bestuursorgaan om verbeurde dwangsommen in te vorderen verjaart door verloop van één jaar na de dag, waarop de dwangsom is verbeurd. De aanmaning stuit evenwel de lopende verjaringstermijn. Uit de rechtspraak blijkt dat zich vele complicaties kunnen voordoen bij de invordering van verbeurde dwangsommen. In dit artikel wordt ingegaan op recente rechtspraak over de aanmaning.

Een dwangsom verbeurt van rechtswege als na het verstrijken van de begunstigingstermijn niet aan de last is voldaan. Een eenmaal verbeurde dwangsom dient binnen zes weken na de verbeurte te worden betaald. Dit volgt expliciet uit de wet, art. 5:33 Awb. Daarvoor is geen afzonderlijke brief van het bestuursorgaan vereist. Als een overtreder niet ‘vrijwillig’ betaalt dan ligt het op de weg van het bestuursorgaan om de invorderingsprocedure voort te zetten.

De eerste stap in de invorderingsprocedure is het invorderingsbesluit (art. 5:37 Awb). De Awb bevat geen specifieke vereisten waaraan een invorderingsbesluit moet voldoen. Belangrijk aspect van de invorderingsbeschikking: deze heeft geen stuitende werking voor de lopende verjaringstermijn.

De aanmaning is de tweede stap in de invorderingsprocedure (art. 4:112 Awb). Een aanmaning kan pas verzonden worden, nadat een invorderingsbesluit is genomen. Artikel 5:37 Awb bepaalt namelijk: Alvorens aan te manen tot betaling van de dwangsom, beslist het bestuursorgaan bij beschikking omtrent de invordering van een dwangsom.’ Een aanmaning kan dus niet voorafgaand aan de invorderingsbeschikking worden gestuurd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘AbRvS’) heeft het wel goedgekeurd dat een invorderingsbeschikking en een aanmaning in één brief/besluit waren opgenomen (AbRvS 19 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1068). Dus aanmanen vóór de invorderingsbeschikking kan niet, aanmanen tegelijkertijd met de invorderingsbeschikking kan – onder voorwaarden – wel (AbRvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2016).

Na de aanmaning volgt, zo nodig, het uitbrengen van het dwangbevel (art. 4:115 Awb) en daarna het leggen van executoriaal beslag (art. 4:116 Awb).

Voor aanmaning is verzuim vereist

Een bestuursorgaan kan pas een aanmaning sturen, nadat de schuldenaar in verzuim is (art. 4:112 lid 1 Awb). Het verzuim treedt in als niet binnen de betalingstermijn is betaald (art. 4:97 Awb). De betalingstermijn van verbeurde dwangsommen bedraagt zes weken (art. 5:33 Awb). De eerste zes weken na de verbeurte kan het bestuursorgaan dus geen rechtsgeldige aanmaning sturen. Het in deze periode sturen van een invorderingsbeschikking met een aanmaning heeft dus geen zin.

Good to know:

Het incasso traject bij Dutch Debts is korter dan bij een regulier incassobureau omdat de ingeschakelde advocaten de zaak oppakken vanaf de eerste sommatiebrief, het beslag leggen en de procedure inzetten tot en met het verkrijgen van het toewijzend vonnis en het daadwerkelijk incasseren van de vordering.

Hierdoor bespaart u veel tijd en wordt uw vordering sneller betaald.

Essentieel
Toegang tot de rechter is essentieel in een rechtsstaat. Het is 1 van de kerntaken van de overheid om onafhankelijke, onpartijdige en openbare rechtspraak te bieden. Deze rechtspraak, die bindend is en precedentwerking heeft, is een noodzakelijke voorwaarde voor de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid die een rechtsstaat kenmerkt. Daarnaast draagt rechtspraak bij aan normhandhaving, rechtsbescherming en rechtsontwikkeling. Als mensen vanwege financiële redenen niet naar de rechter stappen, schaadt dit de rechtsstaat.

Een eenvoudig voorbeeld maakt het probleem duidelijk: als iemand een conflict heeft over een onbetaalde rekening van 700 euro, kost een gang naar de rechter ruim 200 euro alleen al aan griffierechten. Voor bedrijven liggen die kosten nog hoger. De uitkomst is vrijwel altijd dat de verliezende partij alle kosten moet betalen. Dat betekent dat een rechtszaak over een onbetaalde rekening van 700 euro eindigt in een rekening die bijna 2 keer zo hoog is, door de hoge griffierechten en andere bijkomende kosten – als u de no cure no pay deal neemt, heeft u dat niet.

Unique Selling Point: Dutch Debts werkt met ervaren advocaten die door jarenlange ervaring in de advocatuur hun sporen voor het incassowerk ruimschoots hebben verdiend.

Als pressie middel kunnen wij dreigen met beslag leggen van de bankrekening, (on)roerende goederen en zelfs daadwerkelijk het faillisement van de wanbetalende debiteur aanvragen. Dit leidt doorgaans tot zeer snelle betaling. Alleen een advocaat kan het faillissement van uw debiteur aanvragen of een verzoekschrift indienen voor het leggen van een conservatoir beslag (beslag voor vonnis): beide zeer effectieve incassomaatregelen.

Ook zijn wij niet beperkt in de hoogte van de vordering welke wij voor u naar de rechter kunnen brengen. Gemachtigden (zoals deurwaarders, incassobureau’s en juristen) kunnen u slechts bijstaan bij het Kantongerecht, welke bevoegd is voor vorderingen tot € 25.000. Wij kunnen u, als advocaat, daarnaast ook bijstaan voor vorderingen van boven € 25.000 welke exclusief door de Rechtbank behandeld worden.

GOED om te weten:

Alleen advocaten kunnen conservatoir beslag leggen en faillissement aanvragen. Incassobureau’s en gerechtsdeurwaarders kunnen dat alleen na inschakeling van een advocaat. Als u dit doet via een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, dan loopt u het risico op dubbele kosten. Zij moeten immers weer een advocaat inschakelen om beslag te leggen of faillissement aan te vragen. Een advocaat wordt om die reden door doorgewinterde wanbetalers serieus genomen, een incassoburo minder, eenvoudig omdat ze minder bevoegdheden hebben.

Het incasso bureau onder leiding van advocaten biedt snelheid, professionaliteit, en kan doeltreffende maatregelen treffen zoals beslag legging, bevriezen van bankrekeningen of het aanvragen van direct faillissement waarbij u als eerste schuldeiser optreedt. Onze advocaten weten de weg en gebruiken hun netwerk effectief om tot resultaten te komen.

Bovendien bent u voor een incasso boven de € 25.000,- verplicht een advocaat in te schakelen.

Het voordeel van zaken doen met een incassobureau onder leiding van advocaten is dat alle incasso maatregelen direct tot uw beschikking staan. Of uw vordering nu een minnelijke, juridische, mediation of gerechtelijke benadering vereist; wij kunnen u van a tot z bijstaan. Eén aanspreekpunt voor elke mogelijke oplossing!

U bent er bij ons dus van verzekerd dat wij zonder omwegen en in elk moment van het traject de meest effectieve maatregelen kunnen nemen om uw vordering te incasseren. Zo leggen wij dezelfde dag nog voor u beslag of dienen wij direct voor u een faillissementsverzoek in. Geen vertraging en direct effect!

En de kosten zijn hetzelfde als bij een regulier incassobureau – pas vanaf het moment dat het vonnis verstrekt is en er een rechtzaak komt, wordt het tarief van een advocaat berekend. De kosten die vooraf gaan aan dit traject zijn overal hetzelfde – wij zijn dus NIET duurder. Bovendien zijn onze tarieven en kosten transparant – u weet duidelijk van te voren wat u kwijt bent en waar u aan toe bent – dat is voor ons het belangrijkste.

Mail hier uw aanvraag of neem contact op – dan beoordelen wij uw kansen binnen 24 uur.

info@dutch-debts.nl

Rechter behandelt incassozaken het snelst

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.n, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht.