Autoriteit Persoonsgegevens moet met behoeften van (bijna) alle ondernemingen rekening houden

Autoriteit Persoonsgegevens moet met behoeften van (bijna) alle ondernemingen rekening houden

4 augustus 2019

Autoriteit Persoonsgegevens moet met behoeften van (bijna) alle ondernemingen rekening houden

In de uitvoeringswet bij de AVG is opgenomen dat de Autoriteit Persoonsgegevens rekening moet houden met de behoeften van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen. Dat zijn ontzettend veel ondernemingen. Al die ondernemingen lijken daarmee een extra argument in procedures te hebben.

Ondernemers 

Gelet op de wettekst moet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij het toepassen van de AVG dus de de “specifieke behoeften” in aanmerking nemen van die bijna 1,8 miljoen ondernemers met minder dan 250 werkzame personen.

In eerste instantie zal aan beslissingen om handhavend op te treden jegens een bepaalde onderneming. Het lijkt er op dat de AP bij handhaving jegens de hooguit middelgrote ondernemingen extra goed zal motiveren waarom er, ondanks de (relatief) kleine omvang van de onderneming, toch handhavend wordt opgetreden. Het doel van het amendement was immers om administratieve lasten voor die ondernemingen te beperken. Motiveert de AP het besluit op dat punt niet goed, dan zou het alleen daarom al ‘onderuit kunnen gaan’.

De regel zou ook gevolgen kunnen hebben voor besluiten van meer algemene strekking van de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij bijvoorbeeld de goedkeuring van een gedragscode die alleen op kleine ondernemingen van toepassing zal zijn, ligt het dan voor de hand om minder streng te zijn dan bij gedragscodes die ook voor multinationals zouden kunnen gelden. Of denk aan het goedkeuren van de verwerking van strafrechtelijke gegevens van bijvoorbeeld winkeldieven door (een vereniging van) allemaal relatief kleine ondernemingen. Houdt de AP daarbij onvoldoende rekening met de specifieke belangen, dan is dat vermoedelijk ook bij dergelijke besluiten een zelfstandige grond om daartegen in beroep te gaan.

Overigens laat dit alles natuurlijk onverlet dat op grond van o.m. de Algemene wet bestuursrecht, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het Handvest van de EU en de in het Unierecht aanvaarde rechtsbeginselen (als het evenredigheidsbeginsel en transparantie van bestuur) de AP hoe dan goed zal moeten motiveren waarom ze handhavend optreedt en waarom haar handhaving proportioneel is, gelet op (de ernst van) de geschonden norm.

Het loont de moeite om na te gaan of de AP wel (voldoende) rekening houdt met uw bedrijfsomvang en de daaruit voortvloeiende specifieke behoeften. Ontvangt u een brief of besluit van de AP, of staan ze opeens bij u voor de deur, controleer dan hierop en neem bij vragen hierover  contact met ons op.

Niemand mag zomaar persoonsgegevens van een ander op internet publiceren. Dit mag in principe alleen als daarvoor een wettelijke grondslag is uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
In de AVG staan zes grondslagen. Eén daarvan is toestemming. Vaak is om persoonsgegevens te publiceren op internet toestemming nodig van de mensen om wie het gaat. Maar niet altijd. Er geldt bijvoorbeeld een uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik. In dat geval is de AVG niet van toepassing.

Persoonsgegevens verwijderen
Staan iemands gegevens op internet, dan heeft diegene het recht om deze gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld omdat ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn, er geen rechtsgrond (meer) is voor verwerking of omdat de verwerking onrechtmatig is.

Kijk voor meer info ook op: https://www.avinci.nl/tag/persoonsgegevens/

Contact

Bedrijfsadvocaat Echtgescheiden Avinci Sportrecht Dutch Debts

Autoriteit Persoonsgegevens moet met behoeften van (bijna) alle ondernemingen rekening houden