Nieuws/ontwikkelingen

Belangrijkste jurisprudentie publiek- & bestuursrecht!

1 april 2020

Avinci Advocaten houdt voor u bij welke gerechtelijke uitspraken besproken worden in de 125 belangrijkste juridische vakbladen. Bij het onderstaande jaaroverzicht geldt: hoe vaker een uitspraak gesignaleerd werd in vaktijdschriften, hoe belangrijker die uitspraak (blijkbaar) was. Zo heeft u de belangrijkste jurisprudentie publiek- & bestuursrecht overzichtelijk op een rij!

(Bronnen belangrijkste jurisprudentie publiek- & bestuursrech): Rechtspraak, Bouwschade, Bestuursrecht, Vastgoed Cronicles eva.)

Ziet u een bericht dat uw interesse heeft gewekt? Klik dan op de bijgaande link en u leest de volledige uitspraak op recht.nl of bel met een van onze advocaten van Avinci!

Inhoudsindicatie Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Aardbevingsschade in Groningen. Gronden voor aansprakelijkheid. Verband tussen aansprakelijkheidsgrond en omvang schadevergoedingsverplichting (art. 6:177 BW; art. 6:162 BW; art. 6:98 BW). Exploitant als bedoeld in art. 6:177 lid 2 BW. Aansprakelijkheid overheid. Formele rechtskracht. Bewijsvermoeden van art. 6:177a BW. Schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Bijzondere kwetsbaarheid van benadeelde en van onroerende zaak. Condicio sine qua non-verband. Waardevermindering woning. Gederfd woongenot. Immateriële schade.
Recht.nl artikel Staat vanaf 2005 aansprakelijk voor schade als gevolg van gaswinning in Groningen (19-07-2019)
De Hoge Raad is van oordeel dat de Staat in ieder geval vanaf 1 januari 2005 op de hoogte had moeten zijn van de reële kans op ernstige of wijdverbreide schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Voor het antwoord op de vraag of de Staat aansprakelijk is, is daarmee vanaf die datum beslissend of de Staat heeft nagelaten tijdig de passende en redelijkerwijs te verlangen maatregelen te nemen om dergelijke schade te voorkomen. Die vraag moet de rechtbank beantwoorden.
> Hoge Raad geeft antwoord op prejudiciële vragen over aardbevingsschade Groningen (Rechtspraak.nl)
> Hoge Raad over bodembewegingssschade (Ucall.nl)
> Wordt de Hoge Raad ‘gevolgd’ door de wetgever? Geen vergoeding voor waardevermindering, wel voor misgelopen woongenot in Noordoost Groningen(Ucall.nl)
> De prejudiciële beslissing van de Hoge Raad aardbevingsschade Groningen (B. Roozendaal, AKD.eu | O&A 2019/58)
> Shaken, not stirred (Prof. mr. Jac G.J. Rinkes, OU.nl)
> Aansprakelijkheidsrecht in de polder (Ton Hartlief, NJB.nl)
Recht.nl artikel Billijker bestuursrecht met minder formele rechtskracht (12-11-2019)
Uitspraken van de Hoge Raad over de Groningse aardbevingsschade en van de Raad van State over het terugvorderen van toeslagen voor kinderopvang hebben meer met elkaar te maken dan je op voorhand zou denken. Zowel de Hoge Raad als de Afdeling kiest namelijk voor een verdere versoepeling van de leer van de formele rechtskracht van besluiten, een leer die vaak wordt bekritiseerd vanwege de onnodig onbillijke uitkomsten daarvan in sommige zaken.
> Billijker bestuursrecht met minder formele rechtskracht (Tom Barkhuysen, NJB.nl)
Recht.nl artikel Noot bij uitspraak aansprakelijkheid voor schade door gaswinning (17-12-2019)
Naast de NAM is Energie Beheer Nederland (een zelfstandige onderneming met de Staat als enig aandeelhouder) aansprakelijk voor schade als gevolg van gaswinning uit het Groningerveld. Bij die aansprakelijkheid past een ruime toerekening van schade en een omkering van de bewijslast. Bovendien kan de Staat zelf aansprakelijk zijn, als blijkt dat is nagelaten passende voorzorgsmaatregelen te treffen. De formele rechtskracht van het Winningsbesluit staat daaraan niet in de weg.
> Noot bij ECLI:NL:HR:2019:1278 (Tijn Kortmann, AB Bestuursrecht 2019/519)
> Zie ook: Staat vanaf 2005 aansprakelijk voor schade als gevolg van gaswinning in Groningen (Recht.nl, 19/07/2019)
Recht.nl artikel Immateriële schadevergoeding bij een bijzondere normschending (18-12-2019)
Onder welke voorwaarden bestaat er een aanspraak op immateriële schadevergoeding in het geval van het uitblijven van hulp van de politie, een ontneming van een zelfbeschikkingsrecht of een onrechtmatige detentie? Deze vraag betreft het recht op immateriële schadevergoeding vanwege een bijzondere normschending met nadelige gevolgen anders dan lichamelijk en geestelijk letsel. Dit onderwerp is in 2019 verder uitgekristalliseerd. Aan de hand van het EBI-arrest en het kort daarop volgende Groningse aardbevingsschade-arrest wordt in deze bijdrage de stand van zaken in kaart gebracht en pogen de auteurs handvatten te bieden voor de praktijk.
> De jurisprudentiële ontwikkeling van immateriële schadevergoeding bij een bijzondere normschending (Pauline Janssen en Annelijn Bloo, Dirkzwager.nl | MvV 10/2019)
> Samenvatting artikel (Verkeersrecht.nl)
Recht.nl artikel Ruimer baan voor smartengeld bij ‘persoonsaantastingen op andere wijze’ (15-01-2020)
Op 15 maart 2019 wees de Hoge Raad het EBI-arrest, waarin hij lijnen neerzet voor het recht op smartengeld bij het ontbreken van lichamelijk of geestelijk letsel. Dit is een belangrijk arrest, zo blijkt ook uit nadien verschenen uitspraken van de Hoge Raad.
> Ruimer baan voor smartengeld bij ‘persoonsaantastingen op andere wijze’ zonder dat sprake is van geestelijk letsel (Verkeersrecht.nl)
Tijdschriftartikel Hoge Raad 19-07-2019
JOM 2019/806
Prejudiciële zaak, Aansprakelijkheid, Aardbevingen, Groningen, Gaswinning.
Tijdschriftartikel Hoge Raad 19-07-2019
NJB 2019/1872
Aardbevingsschade in Groningen
Tijdschriftartikel Hoge Raad 19-07-2019
RvdW 2019/914
Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Aardbevingsschade in Groningen. Gronden voor aansprakelijkheid. Verband tussen aansprakelijkheidsgrond en omvang schadevergoedingsverplichting (art. 6:177 BW; art. 6:162 BW; art. 6:98 BW).
Tijdschriftartikel Hoge Raad 19-07-2019 (met noot)
L. Lupgens
TvPP 2019, 5, p. 150
Aardbevingsschade in Groningen.
Tijdschriftartikel Hoge Raad 19-07-2019 (met noot)  
D.G.J. Sanderink
JB 2019/158
Gaswinning in Groningen, Schade door aardbevingen, Recht op leven, Recht op respect voor het privéleven en de woning, Positieve verplichtingen , Aansprakelijkheid, Formele rechtskracht.
Tijdschriftartikel De jurisprudentiële ontwikkeling van immateriële schadevergoeding bij een bijzondere normschending 
P.C. JanssenA.S. Bloo-Kroes
MvV 2019, afl. 10, p. 364
In het EBI-arrest (HR 15 maart 019, ECLI:NL:HR:2019:376) en het Groningse aardbevingsschade-arrest (HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1278) zet de Hoge Raad nader uiteen onder welke voorwaarden er een aanspraak bestaat op immateriële schadevergoeding ex art. 6:106 lid 1 onder b BW vanwege een bijzondere normschending. In deze bijdrage wordt de stand van zaken weergegeven.
Tijdschriftartikel Hoge Raad 19-07-2019
RAV 2019/83
Kan de waardevermindering van een woning als gevolg van het risico op toekomstige aardbevingen al worden begroot? Kunnen bewoners die boven het Groningenveld wonen, een vergoeding ter zake gederfd woongenot en smartengeld vorderen?
Tijdschriftartikel Hoge Raad 19-07-2019 (met noot)
C.N.J. Kortmann
AB 2019/519
Aardbevingsschade in Groningen
Tijdschriftartikel Hoge Raad 19-07-2019 (met noot)
H.J. Bos
JM 2020/1
Aansprakelijkheid Staat voor aardbevingsschade Groningen, Formele rechtskracht en aansprakelijkheid.
Tijdschriftartikel Overheidsaansprakelijkheid
T.W. FranssenS.A.L. van de Sande
NTB 2020/4
De redactie van Overheid & Aansprakelijkheid ziet signalen dat het overheidsaansprakelijkheidsrecht uit onrechtmatige daad (weer) aan het uitdijen is.2 In dit verband wijst zij op de aangescherpte rechtspraak over de beoordeling van het csqn-verband tussen een onrechtmatig besluit en gestelde schade, die inmiddels alweer een paar jaar oud is, en stelt zij dat beweging lijkt te komen in de toepassing van het leerstuk van de formele rechtskracht. De meest baanbrekende uitspraak uit deze kroniekperiode gaat inderdaad over dat leerstuk. Wij doelen op de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad over de aardbevingsschade in Groningen, die zelfs de preadviseurs van de VAR (die dit jaar schreven over de toekomst van de formele rechtskracht) niet konden voorzien.
Tijdschriftartikel Hoge Raad 19-07-2019
PS 2019/955
Antwoorden op prejudiciële vragen over aardbevingsschade door gaswinning in Groningen. Verschillende posten komen als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking. Onder omstandigheden kan ook immateriële schadevergoeding worden toegekend.
Tijdschriftartikel Hoge Raad 19-07-2019 (met noot)
F.T. OldenhuisM.C. Gozoglu
JA 2020/1
Aansprakelijkheid overheid, Aansprakelijkheid exploitant, Aansprakelijkheidsgrond en omvang schadevergoedingsverplichting, Aardbevingsschade in Groningen, Bewijsvermoeden, Bijzondere kwetsbaarheid benadeelde, Bijzondere kwetsbaarheid onroerende zaak, Gaswinning Groningen, Gederfd woongenot, Gronden voor aansprakelijkheid, Immateriële schade, Prejudiciële vraag, Waardevermindering woning.
Tijdschriftartikel Hoge Raad 19-07-2019 (met noot)
D.G.J. Sanderink
JIN 2020/32
Gaswinning in Groningen, Schade door aardbevingen, Recht op leven, Recht op respect voor het privéleven en de woning, Positieve verplichtingen, Aansprakelijkheid, Formele rechtskracht.
Tijdschriftartikel Hoge Raad 19-07-2019 (met noot)
R. Stijnen
Gst. 2020/5
Aardbevingsschade in Groningen. Verband tussen aansprakelijkheidsgrond en omvang schadevergoedingsverplichting.

Advies

Wij denken graag met u mee in oplossingen. U kunt     – geheel vrijblijvend – altijd met één van onze advocaten bellen voor overleg.

Wij helpen u bij

 • Advies
 • Vastgoed
 • Huurrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Beëindigingsovereenkomsten
 • Conflicten
 • Clausules
 • Overeenkomsten
 • Meerwerk
 • Opdrachten
 • Onderaannemer
 • Coronacrisis
Neem contact op  010-4777755 , wij zijn er voor u!
In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst, ontslag, dreigende faillissementen  tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen met werknemers, de vakbond tot het voeren van procedures.Avinci Advocaten blijft tijdens deze coronacrisis zo goed mogelijk operationeel en wil u met raad en daad terzijde staan – samen zijn we sterk! Be safe, tot snel.