Expats & een arbeidsovereenkomst

Expats & een arbeidsovereenkomst

19 december 2020
Expats & een arbeidsovereenkomst

U werkt als expat in Nederland of u wordt als Nederlandse expat uitgezonden naar het buitenland. Een nieuw land, een nieuwe cultuur en nieuwe regels. Een spannende tijd dus! Niet alleen voor u, maar ook voor uw partner en gezin. U wilt dan wel dat een en ander (juridisch) goed is geregeld. Geen probleem, Avinci Advocaten heeft de experts voor expats!

Onderstaand artikel Ontslag van een expat is samengesteld uit de volgende bronnen: Recht.nl, Rechtspraak.nl, Houthoff, Advocura, Russel: https://www.russell.nl/publicatie/nederlandse-expats-val-ik-nog-onder-het-nederlandse-arbeidsrecht

Aangaan of beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Als uw werkgever uw arbeidsovereenkomst wil beëindigen, is de eerste vraag of dit zomaar kan. Vraagt u zich af of u als expat recht heeft op een ontslagvergoeding of WW-uitkering? U zit met veel vragen en dan is het belangrijk om te weten wat u juist wel en vooral niet moet doen.

Onze arbeidsrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in de voor u als expat gelden afwijkende regelgeving en uw bijzondere (juridische) positie. Wij kunnen u – en uw werkgever – tijdens alle fasen van de arbeidsrelatie van dienst zijn.

Nederlandse expats: Val ik nog onder het Nederlandse arbeidsrecht?

Als u door uw werkgever als expat naar het buitenland wordt uitgezonden is het belangrijk om te weten welk recht van toepassing is op uw arbeidsovereenkomst. Dit bepaalt immers voor een groot deel uw rechten en plichten als werknemer. Er zijn verschillende juridische constructies mogelijk voor uw arbeidsovereenkomst tijdens de uitzending.

Géén rechtskeuze

Is in de arbeidsovereenkomst niet afgesproken welk recht van toepassing is, dan kan het toepasselijke recht aan de hand van de volgende regels worden vastgesteld:

  1. Op de arbeidsovereenkomst is het recht van toepassing van het land waar/van waaruit de werknemer gewoonlijk werkzaam is. Het begrip ‘gewoonlijk’ moet ruim worden opgevat. Ook wanneer de werknemer tijdelijk werkzaam is in het buitenland, kan Nederland nog als gewoonlijk werkland worden bestempeld.
  2. Kan er niet één land worden aangewezen waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht? Dan is het recht van toepassing van het land waarin de werkgever is gevestigd die de werknemer heeft aangenomen.
  3. Uitzondering: blijkt uit het geheel van omstandigheden dat de arbeidsovereenkomst een nauwere band heeft met een ander land dan het land dat door de bovengenoemde regels wordt aangewezen, dan is het recht van dat nauwer verbonden land van toepassing. Dit betekent dat ook al bent u gewoonlijk werkzaam in het buitenland, er toch Nederlands recht op uw arbeidsovereenkomst van toepassing kan zijn vanwege de nauwe verbondenheid met Nederland. Deze uitzondering is vaak van toepassing op expats. Aanwijzingen voor een nauwe verbondenheid met een bepaald land zijn onder andere de taal waarin de arbeidsovereenkomst is opgesteld, de munteenheid waarin het salaris wordt uitbetaald, het land waar sociale zekerheidspremies worden afgedragen en de nationaliteit van de werkgever en werknemer.
Wél een rechtskeuze

Is er in de arbeidsovereenkomst wel een keuze gemaakt voor het toepasselijke recht, dan is dit recht in principe van toepassing. Deze rechtskeuze kan er echter niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest die hij zou genieten op grond van het recht dat volgens de hierboven genoemde regels van toepassing zou zijn als er geen rechtskeuze zou zijn gemaakt. Dit geldt alleen voor bepalingen van dwingend recht, waar niet van mag worden afgeweken. Het kan dus zo zijn dat het recht van twee verschillende landen op de arbeidsovereenkomst van toepassing is.

Expats

Wij adviseren regelmatig expats en bedrijven die expats in dienst hebben of werknemers die in meerdere landen werkzaam zijn. Daarbij bekijken we eerst welk recht van toepassing is. In principe geldt het recht van het land dat partijen in de arbeidsovereenkomst hebben gekozen. Meestal is dat het land waar de werknemer werkt of woont. Soms is de arbeidsovereenkomst nauwer verbonden met een ander land dan het land waarvan het recht is gekozen. In dat geval kan het recht van dat land het gekozen recht opzij zetten. Als partijen geen toepasselijk recht hebben gekozen, geldt het recht van het land waarmee de arbeidsovereenkomst de meeste aanknopingspunten heeft. Het internationale arbeidsrecht is zeer complex. Het is dan ook verstandig op tijd juridisch advies in te winnen.

Belastingen en sociale premies

We zien regelmatig dat een werknemer die in meerdere landen werkzaam is, in verschillende landen wordt belast, ondanks dat er vaak bilaterale belastingverdragen bestaan die de dubbele belastingplicht zouden moeten voorkomen. Het is zonder juridisch advies vaak lastig dit uit te zoeken. Het kan ook voorkomen dat de werknemer in het ene land belasting betaalt en in het andere sociale premies moet afdragen. In principe is slechts een lidstaat bevoegd om premies te heffen. Dat is meestal het land waar de arbeid (voornamelijk) wordt verricht. Dit is anders bij tijdelijke detachering. In Europees verband is afgesproken dat uitkeringen op het gebied van ziekte, ouderschap, invaliditeit, ouderdom en overlijden ook moeten worden uitgekeerd als de werknemer terugkeert naar zijn land van herkomst. Bij de WW-uitkering is dat gelimiteerd tot 3 maanden. Verder moeten verzekeringstijdvakken die in andere lidstaten zijn opgebouwd, meetellen voor het vaststellen van een recht op een uitkering.

Expats tewerkstellen in Nederland

Andersom kan natuurlijk ook. Nederland heeft van oudsher veel zakelijke contacten met het buitenland. En internationale activiteiten kunnen niet bestaan zonder grensoverschrijdende arbeid. Daarom werken er veel Nederlanders voor een buitenlands bedrijf en zijn er veel buitenlanders werkzaam in Nederland. Onder deze laatste groep zijn ook hoger opgeleide en in de regel goedverdienende buitenlandse werknemer die veelal tijdelijk in Nederland werken. Deze mensen noemen we expats. Zij kunnen op basis van tal van regelingen werkzaam zijn, maar grofweg zijn er vier hoofdvormen te onderscheiden.

Via directe arbeidsovereenkomst

Expats kunnen rechtstreeks een arbeidsovereenkomst sluiten met een Nederlandse werkgever. Dit is over het algemeen een normale arbeidsovereenkomst waarop het Nederlands arbeidsrecht van toepassing is.

Via detacheringscontructie

Expats kunnen ook via een detacheringsconstructie tewerk worden gesteld. De werknemer blijft dan gewoon in dienst van zijn buitenlandse werkgever, maar gaat (tijdelijk) werken in Nederland onder gezag van het Nederlandse bedrijf. Meestal worden bij deze constructie speciale detacheringsvoorwaarden overeengekomen, maar dit is geen arbeidsovereenkomst, aangezien de werknemer niet in dienst treedt bij het Nederlandse bedrijf.

Via de opschortingsconstructie

Een expat tewerkstellen via de opschortingsconstructie kent twee varianten. Bij beide varianten wordt de huidige arbeidsovereenkomst met de buitenlandse werkgever (tijdelijk) opgeschort zolang de expat werkzaam is in Nederland. Het verschil is echter dat bij variant 1 er een tijdelijke nieuwe arbeidsovereenkomst met de buitenlandse werkgever in de plaats komt, terwijl bij variant 2 een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt gesloten met de Nederlandse werkgever. Variant 1 wordt dan meestal zo afgesloten dat deze onder het recht van het thuisland valt, maar er kan ook worden gekozen om deze onder het recht van het gastland (oftewel Nederland) te laten vallen.

Via de beëindigingsconstructie

Als een expat tewerk wordt gesteld via de beëindigingsconstructie dan wordt, met wederzijds goedvinden, zijn arbeidsovereenkomst bij zijn buitenlandse werkgever beëindigd en komt hij in dienst van de Nederlandse werkgever. Er is dan geen sprake van opschorting, maar van een heel nieuwe arbeidsovereenkomst met de Nederlandse werkgever. Deze constructie wordt meestal gebruikt bij lange opdrachten (langer dan 5 jaar) of wanneer de werknemer heeft aangegeven in Nederland te willen blijven.

Expatriatevoorzieningen
Ook als het arbeidscontract korter duurt dan vijf jaar, kan het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing zijn. Op het moment dat de expat hier een koophuis heeft, zijn familie heeft laten overkomen en naar Amerika alleen nog maar op vakantie gaat, zou je al kunnen stellen dat het werk gewoonlijk hier wordt verricht.

De werkgever kan deze situatie voorkomen door in een contract nadrukkelijk het arbeidsrecht van het herkomstland van toepassing te verklaren, waarbij tevens zogenaamde expatriatevoorzieningen worden vastgelegd. Dat zijn bijvoorbeeld bepalingen over de duur van de uitzending, de sociale zekerheid en bepalingen over vergoeding van kosten van verhuizing en repatriëring.

Een arbeidscontract met expatriatevoorzieningen of een degelijke expatpolicy zorgt derhalve voor meer duidelijkheid bij de expat en de werkgever. Deze duidelijkheid geldt ook voor de kosten bij een eventueel ontslag. Met een expatpolicy en/of goede expatcontracten, weet je welk recht van toepassing is en kun je meteen uitrekenen wat een mogelijk ontslag gaat kosten.

Avinci Advocaten krijgt natuurlijk veel zaken over ontslag, arbeidszaken en conflicten over het ontbinden van een arbeidsovereenkomst. In het geval van expats of buitenlandse werknemers, gelden geheeel andere regels enw etgeving waar wij in gespecialiseerd zijn. Enkele voorbeelden in het verleden zijn ontbinding van een arbeidscontract met een Nederlandse werkgever in Tanzania, een hoger beroep met een werkgever in Monaco, een arbeidsrechterlijke zaak met werknemers uit de Philipijnen in de scheepvaart, een Nederlandse werknemer in België, een aantal expat ingenieurs uit Duitsland die hier werkzaam waren en andersom ook Nederlanders die als expat werkzaam waren in de verpleging in Zwitserland en expats via een detacheringsconstructie werkzaam in Oostenrijk.

In ieder land is het arbeidsrecht anders, maar Avinci Advocaten staat u bij in het buitenland omdat daar onze expertise ligt. Of als u in het buitenland werkzaam bent als expat, staan we u, mogelijk met uw lokale advocaat, goed bij.

Door de jaren heen heeft Avinci Advocaten zich mede gespecialiseerd in het bijstaan van expats. De arbeidsrechtelijke positie van een expat is in veel gevallen ingewikkelder dan die van een reguliere werknemer. Zo is het niet altijd op voorhand duidelijk welk recht op de arbeidsverhouding van een expat van toepassing is. Is dit Nederlands recht of het recht van een ander land? Zeker als er zich een geschil voordoet – zoals een (dreigend) ontslag – is het van groot belang dat dit snel duidelijk is. Daarnaast hebben expats vaak te maken met een gecompliceerd arbeidsvoorwaardenpakket. Voor een expat is het dan ook belangrijk dat hij/zij zich laat bijstaan door een in het internationale arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat.
Hebt u als expat een geschil met uw werkgever? Of dreigt u als expat door uw werkgever ontslagen te worden? Avinci Advocaten staat zowel expats bij die vanuit het buitenland in Nederland werkzaam zijn, als expats die vanuit Nederland naar het buitenland zijn uitgezonden. Naast bijstand bij een arbeidsrechtelijk geschil of (dreigend) ontslag, adviseren wij ook over de totstandkoming en inhoud van arbeidsovereenkomsten voor expats.

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend. Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures. Neem snel contact op met Arthur Hansen, hij helpt u verder.

Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4

3011 TM Rotterdam
info@www.avinci.nl 010 4777755

Artikel Ontslag van een expat is samengesteld uit de volgende Bronnen: Recht.nl, Rechtspraak.nl, Houthoff, Advocura, Russel: https://www.russell.nl/publicatie/nederlandse-expats-val-ik-nog-onder-het-nederlandse-arbeidsrecht