Werkgever moet meewerken aan beëindiging slapend dienstverband

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan de onzekerheid voor werkgevers die bestond rondom slapende dienstverbanden. Eerder dit jaar heeft advocaat-generaal De Bock al haar visie gegeven op dit fenomeen. De Hoge Raad volgt haar advies om in beginsel werkgevers te verplichten om een slapend dienstverband te beëindigen.

De Hoge Raad heeft overwogen dat als voldaan is aan de vereisten voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, als uitgangspunt heeft te gelden dat een werkgever op grond van het goed werkgeverschap, gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Dit onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

Op bovenstaande uitgangspunt maakt de Hoge Raad een uitzondering. Als een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst is hij niet gehouden om mee te werken aan de beëindiging van het slapende dienstverband. Van een gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld sprake in het geval dat er voor de werknemer reële re-integratiemogelijkheden zijn, aldus de Hoge Raad. De omstandigheid dat de werknemer op het moment dat hij zijn beëindigingsvoorstel doet, de AOW-gerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt is géén omstandigheid die leidt tot een gerechtvaardigd belang.

Advocaat op Avinci kantoor in Rotterdam

Wat is dan de hoogte van de te betalen vergoeding? Deze hoeft niet meer te bedragen dan wat aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen. Met andere woorden, de vergoeding moet in ieder geval de hoogte hebben van de transitievergoeding die gold op de dag na 104 weken arbeidsongeschiktheid.

Lees hieronder meer tips voor ontslag bij vast contract of lang dienstverband.

 

Tips voor ontslag bij vast contract

Heeft u te maken met ontslag of het beëindigen van een langdurig dienstverband? Voor zowel de werkgever als de werknemer is het raadzaam een afspraak te maken voor een goede afwikkeling met een van onze juristen. In een persoonlijk gesprek kunnen wij dan alle mogelijkheden met u bespreken en geven u een gedegen advies over de te nemen stappen. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan zal onze advocaat u daar natuurlijk bijstaan of vertegenwoordigen.

De advocaten van advocatenkantoor Avinci

 

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Hoge Raad, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso