Transitievergoeding bij ontslag: wanneer niet?

Hoe wordt een ontbindingsprocedure gestart?

In deze roerige tijden worden nogal veel mensen ontslagen en dat is heel vervelend. Je schrikt toch en weet niet zo goed waar je aan toe bent, laat staan of de ontbindingsprocedure juist verloopt. Avinci Advocaten zet op een rijtje hoe een ontbindingsprocedure in z’n werk gaat, zodat je weet waar staat en wat je precies kunt verwachten.

Wanneer een werkgever een ontbindingsverzoek doet voor de werknemer dan begint de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter met de indiening van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift moet worden ingediend bij de rechtbank die, afhankelijk van de woonplaats of het werkgebied van de andere partij, bevoegd is in de ontbindingsprocedure. De rechtbank stuurt een kopie van het verzoekschrift door aan de andere partij.

Hoe wordt een ontbindingsprocedure gestart?

De verzoekprocedure is in het arbeidsrecht de voornaamste procedure geworden, daar verschillende verzoeken en vorderingen via deze procedure verlopen. Naast dat de verzoekprocedure geldt bij de kantonrechter, ziet het hoger beroep daartegen ook op een verzoekprocedure.

Het gaat om de volgende procedures:

A. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen door de werkgever of werknemer op diverse gronden (art 7:671b BW)

Een werkgever kan op ieder moment een verzoek indienen bij de kantonrechter, als daarvoor een redelijke grond aanwezig is (art 7:669 lid 3 BW). Denk bijvoorbeeld aan disfunctioneren, verstoorde verhouding en verwijtbaar handelen door de werknemer. Zie voor de gronden hoofdstuk 3.5.1. (3.5.1.). In geval van bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige ziekte dient normaal de procedure bij het UWV gevoerd te worden. Daarna kan alsnog bij de kantonrechter doorgeprocedeerd worden, wat ook via een verzoekprocedure wordt gestart.

Hoe wordt een ontbindingsprocedure gestart?

B. Verzoek om vergoedingen of vernietiging van een ontslag zonder instemming van de medewerker (art 7:681 BW)

Het gaat bijvoorbeeld om vernietiging van een ontslag op staande voet, een opzegging terwijl er geen geldige proeftijd is overeengekomen of opzegging zonder toestemming van het UWV. Zie hiervoor hoofdstuk 3.4.4.A.

In deze situaties dient de medewerker binnen twee maanden een verzoek tot vernietiging in te dienen bij de kantonrechter (art 7:686a BW). Dat is een vervaltermijn. De twee maanden worden gerekend vanaf het einde van het dienstverband. In plaats van vernietiging kan de werknemer die bijvoorbeeld op staande voet is ontslagen om vergoedingen vragen, waarbij naast de schadeloosstelling het eventueel om een vergoeding naar billijkheid kan gaan. Op deze vergoedingen gaat hoofdstuk 3.5.2. nader in (3.5.2.).

Het kan ook gaan om de situatie dat een werkgever na de opzegging met toestemming van het UWV binnen 26 weken een derde in dienst heeft genomen. In dat geval loopt de twee maanden vervaltermijn vanaf het (redelijkerwijze kunnen) ontdekken van deze overtreding (3.4.4.A.).

Hoe wordt een ontbindingsprocedure gestart?

C. Verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst door de werknemer (art 7:682 BW).

Is een medewerker met toestemming van het UWV ontslagen, dan kan de medewerker binnen twee maanden een verzoek indienen bij de kantonrechter om herstel van het dienstverband te vragen. Niet het ontslag wordt vernietigd, maar de werkgever wordt dan opgedragen om het dienstverband te herstellen. Zie hierover hoofdstuk 3.4.4.B.

D. Verzoek om een (hogere) transitievergoeding (art 7:673 BW)

Na een opzegging of ontbinding, dient de werkgever een transitievergoeding te betalen. Doet de werkgever dat niet of vindt de medewerker dat de vergoeding niet goed is berekend, dan kan de medewerker binnen drie maanden een verzoek indienen bij de kantonrechter.

Hoe wordt een ontbindingsprocedure gestart?

E. Andere vorderingen

Een loonvordering, een vordering tot vernietiging of schorsing van het concurrentiebeding, verlopen via een dagvaardingsprocedure. In dat geval zal de deurwaarder een dagvaarding uitbrengen, waarin een partij gesommeerd wordt om voor een bepaalde datum te verschijnen of te reageren.

Indien een verzoekprocedure wordt gestart kunnen daarmee verband houdende vorderingen ook ingediend worden (art 7:686 lid 3 BW). Indien een werknemer vernietiging van een ontslag vraagt, kan deze ook loon en tewerkstelling vragen in dezelfde verzoekprocedure (3.4.4.A.). Vraagt een werknemer een transitievergoeding en/of een vergoeding naar billijkheid, dan kan ook de schade gevraagd worden die is gelegen wanneer de werkgever geen opzegtermijn in acht heeft genomen (3.4.4.D.).

Het is nog afwachten hoe ruim de omschrijving “daarmee verband houdend” is. Mogelijk dat een verzoek tot vernietiging van een concurrentiebeding gecombineerd kan worden met een verzoek tot ontbinding, als ook dat vakantierechten en dergelijke in een ontslagzaak meegenomen kunnen worden.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Arbeidsrechter en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook: