Eerste Nederlandse wetgeving business & human rights

Eerste Nederlandse wetgeving business & human rights

5 juni 2019

Eerste Nederlandse wetgeving business & human rights

De Eerste Kamer de Wet zorgplicht kinderarbeid aangenomen. Met deze wet is de eerste Nederlandse wetgeving op het gebied van business & human rights een feit. De wet doet denken aan wetgeving op dit terrein in Frankrijk (Devoir de Vigilance) en Engeland (Modern Slavery Act). De Nederlandse wet is beperkter in werkingssfeer, maar kent hardere sancties.

Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. Als na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid blijkt dat het bedrijf zijn verplichtingen onvoldoende is nagekomen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

Dit voorstel is van toepassing op alle bedrijven die fysiek in Nederland goederen en diensten verkopen en is tevens van toepassing op bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en hun goederen en/of diensten online verkopen en zich daarbij (mede) richten op de Nederlandse markt.

Tenslotte is het wetsvoorstel van toepassing op bedrijven die online verkopen en zich expliciet richten op de Nederlandse markt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 • De wet introduceert de verplichting voor ondernemingen om door middel van due diligence te onderzoeken of er een redelijk vermoeden bestaat dat te leveren goederen of diensten met behulp kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Het onderzoek moet zien op de gehele supply chain (bij de Franse wet is onduidelijk in hoeverre dat het geval is);
 • Alle ondernemingen die goederen en diensten leveren aan de Nederlandse markt vallen onder de werking van de wet, dus ook buitenlandse ondernemingen en ondernemingen die alleen online opereren;
 • Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat er sprake is van kinderarbeid in de supply chain, dient de onderneming een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren. De eisen aan dit onderzoek en het plan van aanpak zullen bij Algemene Maatregel van Bestuur (hierna: AMvB) worden vastgesteld. Indien de onderneming hieraan voldoet wordt ‘gepaste zorgvuldigheid betracht’;
 • Het partij zijn bij een van de Nederlandse International Verantwoord Ondernemen Convenanten levert een vermoeden op dat ‘gepaste zorgvuldigheid’ wordt betracht;
 • Ondernemingen moeten verklaren dat zij de ‘gepaste zorgvuldigheid betrachten’ om te voorkomen dat de goederen of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand komen en deze verklaring in het handelsregister inschrijven en aan de toezichthouder sturen;
 • Bij AMvB wordt een toezichthouder in het leven geroepen om toezicht te houden op de naleving van de wet. De toezichthouder publiceert de verklaring van ondernemingen op een website en in een openbaar register;
 • Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon wiens belangen geraakt worden door het doen of laten van een onderneming bij het niet naleven van de wet kan een klacht indienen bij de toezichthouder;
 • Sancties op het niet naleven van deze wet zijn verstrekkend. De toezichthouder dient bij een gegronde klacht eerst een bindende aanwijzing te geven. Vervolgens kan de toezichthouder een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 830.000. Indien een onderneming meerdere keren is beboet onder feitelijk leiding van eenzelfde bestuurder, kan de bestuurder ook strafrechtelijk worden vervolgd;
 • De wet zal op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip in werking treden, maar niet eerder dan 1 januari 2020.
 • Ondernemen is risico nemen. Maar u wilt geen onoverzichtelijke en onaanvaardbare risico’s lopen. Avinci Advocaten kan u adviseren over alle juridische facetten van uw bedrijfsvoering. Vaak zult u niet alleen werken, maar met één of meer partners. Avinci Advocaten kan u adviseren over de rechtsvorm waarin de onderneming gedreven wordt en helpt u bij het vastleggen van de samenwerking in een maatschaps- of vof-contract. Ook bij besloten vennootschappen kunnen wij u adviseren over nadere afspraken tussen aandeelhouders en deze afspraken vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst.

  Uw bedrijf moet niet alleen intern de zaken goed georganiseerd hebben, minstens zo belangrijk is de samenwerking met degenen buiten uw bedrijf. Avinci Advocaten kan u bijstaan als u vragen of problemen heeft met betrekking tot dealerovereenkomsten, distributie-contracten, importcontracten, samenwerkingsover-eenkomsten en joint ventures, en alle andere voorkomende (internationale) handelscontracten.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Onze strafrechtadvocaten bieden u uitstekende juridische bijstand en zijn als geen ander op de hoogte van alle aspecten in het strafrecht. Wij behandelen alle voorkomende zaken zoals openlijke geweldpleging, diefstal, bedreiging en belediging, maar ook zwaardere zaken zoals moord, doodslag of verkrachting. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor zaken die vallen onder het bijzonder strafrecht zoals de Opiumwet en Verkeersstrafrecht. Iedere strafzaak, groot of klein, vormt een uitdaging om te verdedigen.

  Vanuit ons goed bereikbare en centraal gelegen kantoor in Rotterdam staan wij u graag bij. U kunt rekenen op vakkundige begeleiding en persoonlijke ondersteuning. Discretie is uiteraard gegarandeerd.

   Heeft u een dagvaarding ontvangen? Neem dan direct contact met ons op!

Eerste Nederlandse wetgeving business & human rights bron: eerstekamer.nl, pelsricken