Airbnb mag niet zo maar volgens VVE!

Airbnb mag niet zo maar volgens VVE!

19 mei 2019

Airbnb mag niet zo maar volgens VVE!

Steeds meer mensen bieden hun appartement aan via Airbnb, waardoor het de functie krijgt van een hotel. Niet iedereen is daarvan gediend, want door het steeds wisselende publiek, kan het leefgenot van omwonenden verstoord worden en klagen bij de VvE. Het functioneren van een VvE is vastgelegd in regels en onderlinge afspraken. Leden/bewoners mogen elkaar geen onredelijke hinder veroorzaken; woongenot moet voorop staan. De rechten en plichten van de leden van een VvE zijn vaak nog niet afgestemd op de snel veranderende economie en techniek, zoals kortdurend verhuur aan toeristen (short stay). Dit heeft tot gevolg dat hierover een groot aantal rechtszaken wordt gevoerd.

De belangrijkste rechtzaken delen we met u zodat u een goed overzicht krijgt wat wel of niet mag in deze nieuwe ontwikkeling. Bent u van plan via Airbnb te gaan verhuren, beheert u een VvE of ondervindt u juist hinder doordat een buurman/vrouw zijn/haar appartement verhuurt aan derden? Kom dan bij ons langs om de mogelijkheden te bespreken zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Met de term Airbnb bedoelen wij alle vormen van kortdurende verhuur aan toeristen.

In die uitspraken is beoordeeld of het gestelde Airbnb gebruik wel of niet rechtmatig is binnen de VvE. In uitspraken komt vooral uitleg van de akte van splitsing aan de orde. In andere uitspraken komt de beoordeling of het besluit tot het al dan niet geven van toestemming door de vergadering van eigenaars tot een gebruik als Airbnb wel of niet redelijk of billijk is. Lees hier over de uitspraken van diverse rechtbanken: VvErecht.

Over het algemeen blijkt uit voorgaande uitspraken dat het strijdig gebruik met bestemming wonen, veelal sprake zal zijn indien het in gebruik geven aan derden als bedrijfsmatige exploitatie moet worden aangemerkt. In dat geval zal, indien er geen sprake is van een expliciet verbod tot uitoefenen van een Airbnb, toestemming van de vergadering van eigenaars moeten zijn verkregen om tot rechtmatige exploitatie van een Airbnb over te kunnen gaan. Bij ontbreken van die toestemming kan om een vervangende toestemming bij de bevoegde rechter worden verzocht, indien die toestemming zonder redelijke grond is geweigerd dan wel de vergadering zich ter zake niet heeft verklaard. Er moeten stappen terecht worden doorlopen, om het genot van alle leden van het complex te waarborgen. Er is in deze sprake van een gemeenschappelijk eigendom, waarbij de rechten en plichten zijn vastgelegd in de toepasselijke akte van splitsing. Gezamenlijk moeten zij beslissen over het beheer van dit gebouw. Eigenaren van het ene complex zullen Airbnb toejuichen; anderen zullen het als ongewenst van de hand wijzen. Daar waar er binnen de groep van gezamenlijke eigenaren andere meningen zijn, zal tot oplossingen moeten worden gekomen. 

Indien er tegenstrijdige wensen zijn in een VvE moeten er nieuwe voorwaarden opgesteld worden met nieuwe regels over het gebruik gemeenschappelijke ruimten, voorkomen van onredelijke hinder, communicatie enzovoorts. Hierbij schakelt u uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten in. Hij heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed en ontroerend goed.

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe. Avinci Advocaten helpt u hierbij. Contact:

Airbnb mag niet zo maar volgens VVE! Bron: recht.nl en VVE Recht