Go to Top

Kosten

Kantoorkosten, tarieven, kosten van een advocaat, abonnementen

Van de financiële kant van uw zaak maken we graag maatwerk. Met maatwerk bedoelen we dat de in rekening te brengen kosten worden gematcht met uw verzoek om rechtsbijstand en het belang van uw zaak. Er is altijd duidelijkheid over wat de kosten zijn door heldere tevoren gemaakte afspraken. Wij bieden altijd inzicht in gemaakte kosten. Zo is iedere declaratie standaard voorzien van een urenspecificatie.

Gratis kennismakingsgesprek

Ingeval u een zaak aan ons wenst voor te leggen, bieden wij de mogelijkheid van een gratis kennismakingsgesprek. Hiervoor is een half uur tijd ingeruimd. In dit gesprek kunnen wij met elkaar kennismaken, en kunnen wij uw verzoek doornemen. De tijd is hiervoor is ook gelimiteerd tot een half uur. Ingeval meer tijd benodigd is danwel de zaak wordt na het half uur inhoudelijk besproken, dan geldt voor deze tijdsbesteding het reguliere uurtarief van de betreffende advocaat.

 

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden:

Avinci Advocaten is een maatschap welke bestaat natuurlijke personen. Een lijst van de partners wordt u op verzoek toegezonden.

Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de partners alsmede degenen die voor Avinci Advocaten werkzaam zijn.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Avinci Advocaten.

Avinci Advocaten is verzekerd overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Avinci Advocaten wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaats vindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak.

Avinci Advocaten B.V. zal zich inspannen de overeenkomst met opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever.

Opdrachtgever zal aan Avinci Advocaten B.V. alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, evenals alle informatie die Avinci Advocaten B.V. verlangt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Avinci Advocaten B.V. verstrekte informatie.

Avinci Advocaten B.V. is verzekerd overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Avinci Advocaten B.V. wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaats vindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak.
Alle aanspraken jegens Avinci Advocaten B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Avinci Advocaten B.V. binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert
Avinci Advocaten B.V. zal bij het inschakelen van derden (zoals onder meer, buitenlandse advocaten schade-experts, belastingadviseurs en accountants, doch uitgezonderd deurwaarders) zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever. Avinci Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van alle ingeschakelde derden en zij is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derden te aanvaarden.

De opdrachtgever vrijwaart Avinci Advocaten B.V. tegen alle aanspraken van derden en is gehouden Avinci Advocaten B.V. de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Avinci Advocaten B.V. is gerechtigd haar werkzaamheden eerst aan te vangen of voort te zetten nadat de opdrachtgever een in redelijkheid door Avinci Advocaten B.V. vast te stellen voorschot heeft voldaan.
Een overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Verschotten (zoals onder meer griffierechten, deurwaarderskosten en reis- en verblijfskosten) worden separaat van het honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Een percentage van 6% van het honorarium wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht ter dekking van niet te specificeren kantoorkosten zoals onder meer papier, porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten, alsmede kosten die samenhangen met de uitvoering van verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het honorarium en de kantoorkosten worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

Declaraties van Avinci Advocaten B.V. dienen zonder verrekening binnen 14 dagen te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en is hij een vertragingsrente die gelijk is aan het rentepercentage als bedoeld in artikel 6:119a BW aan Avinci Advocaten B.V. verschuldigd. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Avinci Advocaten B.V. gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na aanmaning de declaratie niet voldoet, is hij buitengerechtelijke invorderingskosten verschuldigd volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van € 100,–.
Avinci Advocaten B.V. archiveert afgesloten dossiers gedurende een periode van tien jaar. Na ommekomst van deze periode worden de dossiers vernietigd.
Op de rechtsverhouding tussen Avinci Advocaten B.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Naast de wettelijk bevoegde rechter is de Rechtbank te Rotterdam tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit een aan Avinci Advocaten B.V. verstrekte overeenkomst van opdracht en daaruit voortvloeiende overeenkomsten.